עיון שבועות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני הקדמה ומקורות מהי הגדרת האיסור בשבועה על העבר ובשבועה על העתיד ומה היחס ביניהן? במה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא? גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 1: שבועה שאכלתי ושלא אכלתי, שאוכל ושלא אוכל מהי הגדרת האיסור בשבועה על העבר ובשבועה על העתיד ומה היחס ביניהן? במה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא? גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 3: לאוין בשבועה (ב) מתי מוגדרת שבועת שקר כלאו שאין בו מעשה שאין לוקים עליו ומתי לא? מהי פסיקת הרמב"ם במחלוקת רב דימי ורבין? האם ישנה גישה שרואה את איסור "לא יחל" כאיסור שקר? גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 4: אכילת כזית ופחות מכזית - מבוא האם כזית הוא שיעור כמותי או שיעור שמהווה תנאי לעצם הגדרת הפעולה כאכילה? נעיין בשיטות רבי שמעון, רבי יוחנן וריש לקיש. כל זה כמבוא לדיון במחלוקת רבי עקיבא וחכמים על שיעור החיוב באדם שנשבע שלא יאכל. גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 5: מחלוקת רבי עקיבא וחכמים הנשבע שלא יאכל ואכל פחות מכזית (א) נחלקו התנאים בשיעור החיוב באכילה של מי שנשבע: "לא אוכל". ננבה להסביר כל שיטה, במה נחלקו ומה פשר הטיעון שמגייס כל תנא לשיטתו. גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 6: המשך מחלוקת רבי עקיבא וחכמים – חצי שיעור בשבועה הנשבע שלא יאכל ואכל פחות מכזית (ב) מה משמעות ההצעה לקשר בין שיטות רבי עקיבא ורבי שמעון בפחות מכזית? מה פסיקת הרמב"ם בנושא? האם יש איסור חצי שיעור בשבועה? גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 7: הנשבע שלא יאכל ואכל פחות מכזית (ג) – דין מפרש ובריה בשיעור זה נמשיך בביאור שיטות הראשונים בגדר הצורך בכזית לחיוב לפי חכמים, ונתמודד עם דיון הסוגייה בעניין מפרש והשוואתו לבריה. גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 8: אין איסור חל על איסור - מבוא מה יסוד דין אין איסור חל על איסור וגדרו? מהם חריגי הדין וההיגיון העומד ביסודם? גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 9: מושבע ועומד מהר סיני – מבוא מה דין שבועה לבטל מצוה מהתורה ומה דין שבועה המקיימת את המצווה? האם יש חילוק בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה? האם הקרבן והמלקות בשבועה שלובים בהקשר זה? גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 10: הנשבע שלא יאכל ואכל נבילות כיצד התמודד רבי יוחנן עם בעיית מושבע ועומד בעזרת דין כולל ובמה חלק עליו ריש לקיש? גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 11: שבועה בכולל לבטל מצווה נעסוק בשאלה האם שבועה בכולל חלה לבטל מצוה. גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 12: שבועה על חצי שיעור של איסור האם אנו מושבעים ועומדים ביחס לאיסור חצי שיעור (מדרבנן לריש לקיש ומדאורייתא לרבי יוחנן)? גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 13: נשבע על חצי שיעור איסור ואכל שיעור בשיעור זה נבחן את החוק במקרה שאדם נשבע לא לאכול חצי מידה של פריט אסור, ולאחר מכן אכל מידה מלאה; הוא עכשיו אחראי פעמיים? גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 2: לאוין בשבועה (א) על איזה לאו עוברים בשבועת שקר על העבר ועל העתיד? מה היחס בין הקרבן ומחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל לבין המלקות ומחלוקת רב דימי ורבין?