עיון שבת
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן מלאכת הוצאה נדון בגדרי מלאכת הוצאה - "מלאכה גרועה", ונבחן לאור ביטוי זה את מעמדה לעומת מלאכות אחרות. גמרא שבת
הרב עזרא ביק עקירה והנחה מהו מעמדם של המרכיבים השונים במלאכת הוצאה? נעסוק ביחס בין העקירה, ההוצאה וההנחה. גמרא שבת
הרב עזרא ביק עקירת גופו כעקירת חפץ רבי מחלק בין ידו של אדם ובין גופו, וקובע שעקירת יד שבה מונח חפץ אינה נחשבת כעקירת החפץ עצמו, ואילו אם החפץ מונח על גופו - עקירת גופו כעקירת החפץ. נדון בהסברים השונים לקביעה זו. גמרא שבת
הרב עזרא ביק חטא כדי שיזכה חברך הגמרא שואלת בתמיהה: "וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חבירך?!" ננסה להבין את הסברא העומדת מאחורי תמיהה זו, ובאילו מקרים על האדם לחטוא כדי להציל את חברו מאיסור חמור. גמרא שבת
הרב עזרא ביק קלוטה כמי שהונחה נדון במשמעותו של המונח "הנחה" בדין של "קלוטה כמי שהונחה דמיא". גמרא שבת