עלון שבות
מרצה כותרת תקציר סידרה
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות 176 גליון עלון שבות מספר 176, גרסת pdf.
הרב אברהם סתיו "ואני בבואי מפדן" פרק מ"ח בספר בראשית מתאר את פרידתו של יעקב מיוסף ואת ברכתו של יעקב לאפרים ומנשה. פרק זה מכיל בעיות פרשניות רבות, בעיקר סביב הכפילויות והסתירות הפנימיות שבברכתו של יעקב לבני יוסף. במאמר זה נדון בסוגיה פרשנית אחרת הנוגעת בדבריו של יעקב ליוסף לפני מותו.
הרב אליקים קרומביין ביקורת ספרים על ספרו של הרב עזרא ביק - תפילת שמונה עשרה ויסודות האמונה ביקורת ספרים על ספרו של הרב עזרא ביק - תפילת שמונה עשרה ויסודות האמונה
בנימין פרנקל בשוב העלון בשוב העלון (דבר העורכים) - עלון שבות 176
יהונתן אייזנשטיין דין אחריך סוגיית "אחריך" הינה אחת מהסוגיות הסבוכות בפרק יש נוחלין בבבא בתרא. המאמר מתמודד עם המקרים השונים, בין השאר דין "ירושה אין לה הפסק", ועם שיטות הראשונים והאחרונים.
הרב דניאל וולף הכובש שלושה כבשים המאמר מבאר את משנת "הכובש שלושה כבשים" ממסכת שביעית. הרב דני בוחן את שיטות הראשונים, גולש לעיסוק קצר באיסור והיתר, ושב לסברות התנאים במשנה.
יעקב יוטקוביץ' הפקר פירות שביעית וחיובם בתרומות ומעשרות המאמר מתחיל במחלוקת המבי"ט והבית יוסף על מנגנון הפקר פירות שביעית, ומכאן מלבן גם את אופי פטור הפירות מהפרשת תרומות ומעשרות.
הרב ברוך וינטרוב חסד משפט וצדקה – הלכות צדקה ברמב"ם בחינת דיני הצדקה ברמב"ם - ארבעה פרקים בהלכות מתנות עניים. היחס שבין הפרקים מאפשר להגיע לתובנות אודות שלושה סוגי נתינה.
אסף בראון מחלוקות רב ושמואל בבבא-קמא סקירה כללית של מחלוקות רב ושמואל במסכת בבא קמא. המחבר שוזר את המחלוקות מתוך העמקה בשאלה האם "כולם מבורו למדנו" או "משורו למדנו", ומקשר זאת לסוגיות נוספות, עד שהוא חודר לשורש תפיסותיהם.
רועי קאמראן משמעות מותה של דבורה מינקת רבקה המחבר בוחן את משמעותו של סיפור קצר בפסוק אחד – מיתת דבורה מינקת רבקה. פרשייה קצרה זו פותחת צוהר לאופי הכפול של שליחות יעקב, ולחשיבות הגדולה שבממד האישי.
הרב אמנון בזק פסול נשבע שבועת שווא לעדות בחינת את מחלוקת אביי ורבא לגבי פסול עדות, בעיקר לגבי שבועת שווא. חילוק בין סוגי שבועות שווא משמש מצע ליישוב קושייתו של הרב ליכטנשטיין.
הרב אוהד פיקסלר שימור דעות בהלכה במסגרת מאמר זה נעיין במספר סוגיות ונראה כיצד סברות שנדחו מהמרחב ההלכתי חוזרות לעולם הפסיקה בצורה מפורשת או ב'דלת האחורית'. נציג שלושה סוגים של שימור דעות בהלכה, שבכולם הגישה המאוחרת מזכירה דעה שהובאה בדורות קודמים גם אם אינה מוזכרת בפירוש. בסיום המאמר נציע הסבר רעיוני הקשור למחשבת ההלכה ולדרך פסיקת ההלכה כבסיס לתופעת שימור הדעות בהלכה.
הרב אביעד ברטוב "שכל המודה במצוות שרצים מודה ביציאת מצרים" - עיון בדיני טומאת שמונת השרצים לאור פשטי המקראות המאמר משלב עיסוק בדיני טומאת שרצים עם ממד האיסור והיתר שבהם, ומסביר את החידוש שבדין זה.
אריאל קורח תגובה למאמרו של רועי קאמראן (משמעות מותה של דבורה מינקת רבקה) מאמר תגובה למאמרו של רועי קאמראן (משמעות מותה של דבורה מינקת רבקה). המחבר משנה את נקודת המבט על הפטירה, ומציע שיש לתמוה דווקא על ציוני הפטירה של הנשים בתנ"ך, ומתוך כך פורס שני הסברים אחרים לאזכור פטירת דבורה מינקת רבקה.
הרב יהודה ראק " לתשובתה ונחלתה של רחל" - תגובה למאמרו של אברהם סתיו: "ואני בבואי מפדן" מאמר תגובה למאמרו של אברהם סתיו - "ואני בבואי מפדן". במאמרו, המגיב מציע לקשר את מיתת רחל וקבורתה בדרך אפרתה, דווקא לחטא התרפים ולתשובתה, מה שגם מבאר את אזכור הנושא על ידי יעקב אבינו בדבריו ליוסף.
הרב יובל שרלו צבא אוהל מועד - לשאלת גיוסם של בחורי הישיבות
הרב ישראל רוזן תגובה ל"זאת תורת ההסדר" יצא לאור בעלון שבות 101
רבני ותלמידי הישיבה ה"הסדר"- עקרונות ויעדים
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות גליון 1
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות גליון 2
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות גליון 3
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות גליון 4
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות גליון 5
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות גליון 6
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות גליון 7

עמודים