עלון שבות 177
מרצה כותרת תקציר סידרה
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות 177 תוכן עניינים ודבר העורכים
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות 177: מין השופר וצורתו, היבטים הלכתיים ורעיוניים אם ביובל ובשופרו עסקינן, אריאל ברלין, תלמיד הכולל הגבוה, בוחן במאמרו את הגדרת השופר הכשר לתקיעה בראש השנה, מזווית הלכתית ורעיונית. במסגרת דיונו בשיטות הראשונים בנידון, מעמיק אריאל בבחינת הזיקה הקיימת בין התקיעה בראש השנה לבין התקיעה שביובל, וביחס שבין אלו לבין קול השופר שנשמע בהר סיני.
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות 177: תפילת נעילה ביום הכיפורים שמריה טואף, תלמיד שיעור ה' בישיבה, עוסק במשמעותה ההלכתית והרעיונית של תפילת נעילה ביום הכיפורים. שמריה חוקר האם תפילת נעילה הינה תפילה ייחודית הנובעת מקדושת היום, או שמדובר בתפילה בעת צרה, הדומה לתפילת נעילה שבשאר תעניות ציבור. חקירה זו מבוססת באמצעות נפקא מינות הלכתיות, וצדדיה השונים זוכים להעמקה מחשבתית.
הרב יאיר קאהן עלון שבות 177: "אשר יבטא האדם" אשתקד נלמדה בישיבה מסכת שבועות. הרב יאיר קאהן עוסק בשבועת ביטוי, ומחדש כי את גדרי האיסור להישבע לשקר יש ללמוד מפרשיית קרבן שבועת ביטוי שבפרשת ויקרא. בתוך כך, מציע הרב קאהן הבנה מחודשת בהגדרת המחייב בקרבן שבועת ביטוי, ולאור זאת מיישב מספר פסיקות מוקשות של הרמב"ם.
הרב שמואל שמעוני עלון שבות 177: דיני חובל בעבד כנעני בזמן החורף האחרון נלמדה בישיבה מסכת בבא קמא. הרב שמואל שמעוני מעמיק בדיני חבלה בעבד כנעני, ובאמצעות בחינת שלל סיטואציות נזיקיות בהן מעורב העבד, הוא מלבן שאלות יסוד הקשורות הן למעמדו של העבד והן לדיני חבלה בכלל.
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות 177: פטור טריפה מראשית הגז מאמרו של שלמה וינברג, תלמיד שיעור ד' בישיבה, עוסק בדרכי ההכרעה בספקות הנוגעים למצוות ממוניות, ובתוך כך מציג נקודת השקה בין מספר תחומים הלכתיים. המאמר עוסק בקושיה שהקשו האחרונים בהלכות ראשית הגז, ולשם תירוצה מעלה הבנות יסוד בדיני הליכה בממון אחר הרוב, ובאופיין של מתנות כהונה והלכותיהן.
הרב אברהם סתיו עלון שבות 177: "לא תוכל לאכול בשעריך" - על איסור אכילת מעשר שני בגבולין הרב אברהם סתיו מחדש בגדרי איסור אכילת מעשר שני מחוץ לירושלים, וחוקר האם מדובר באיסור עצמאי או שאין כאן אלא חיזוקה של מצוות העשה לאכול את המעשר "לפני ה'". במאמר עולים ניסוחים שונים לגדר האיסור ולמהותו, ונבחנות מספר נפקא מינות.
הרב ישי יסלזון עלון שבות 177: בדין כלאים בסוכת גפנים הרב ישי יסלזון מעבירנו לתחומה של ההלכה, ובוחן את דין הענבים הגדלים בסוכת הגפנים שבישיבתנו בראי הלכות כלאים. המאמר בוחן מהם המינים הנכללים באיסור כלאי הכרם, הן מצד השיוך הבוטני והן מצד ייעודם של המינים הנדונים, ומכח שיקולים אלו ואחרים מגיע להכרעה הלכתית.
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות 177: עומדים בין המהלכים האלה, מודלים של שלילת חופש בחירה איל הכט, תלמיד שיעור ב' בישיבה, עוסק בבחירה החופשית, ומתאר גישות שונות במחשבת ישראל השוללות אותה במצבים מסוימים. הוא מראה כיצד שלילה זו עשויה לנבוע ממצבו הרוחני של האדם, וכן משיקולים נוספים שאינם קשורים לאדם עצמו.