על הרמב"ם
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב על שאסר לנו אכילת בשר בלא שחיטה שיעור זה יעסוק בשאלה באיזו מידה שחיטה היא מצווה חיובית או דבר רשות, נעסוק בשיטת הגרי"ד סולוביציק אשר הגדיר את השחיטה 'כמתיר' ונשווה אותה לגישתו של הט"ז. דיון בשיטות האחרונים יוביל אותנו לדיון נוסף מה היחס בין איסור נבלה למצוות השחיטה. לסיום, נבחן כיצד שאלות הלכתיות בהגדרת מצוות השחיטה משקפות שתי תפיסות שונות בשאלה המהותית מהי הדרך הראויה בה אדם יעלה על שולחנו בשר. בשבתך