פורים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי מקרא מגילה בלילה וביום כאשר ישנה אפשרות לבחור בין קריאת המגילה בלילה לבין קריאתה ביום - מה עדיף? תוס' סבורים שעיקר קריאת המגילה היא הקריאה שביום. ייתכנו כמה השלכות לקביעה זו - בני הכפרים המקדימים את קריאתם; ברכת שהחיינו על קריאת היום; אמירת על הניסים בליל פורים. אולם, ייתכן ששאלת הבחירה בין שתי האפשרויות אינה תלויה רק בדיון מהי הקריאה המרכזית בפורים, אלא גם בדיון כללי ביחס שבין הכלל `מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה`, ובין העדפת מצווה מהודרת ומשובחת. קש"ת - המצוה השבועית
הרב יעקב מדן נקודת המבט של כותב המגילה קריאה מהירה של מגילת אסתר מגלה לנו כי מדובר בספר יוצא דופן מבין ספרי המקרא: שמו של הקב`ה אינו מוזכר; ישנה התמקדות בענייני נשים ומשתאות, ועוד. בנוסף, הרקע ההיסטורי לסיפור המגילה כלל אינו ברור. נדמה שהמפתח להבנת המגילה נעוץ בנקודת המבט שממנה נכתבת המגילה: נקודת מבט שמתמקדת בכוונה תחילה בסיפורי הרכילות שאינם חשובים, על מנת להבהיר מהו ההבדל בין מלך בשר ודם לבין מלכו של עולם. קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן הרקע ההיסטורי למגילת אסתר בשיעור זה ננסה לעמוד על הרקע ההיסטורי למגילה: מיהו אחשוורוש - עם איזה מלך מבית פרס הוא מזוהה? באיזו תקופה מתרחש סיפור המגילה, והאם ישנו קשר משמעותי בין התקופה לבין תוכנה של המגילה? קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן חטא המשתה חז`ל דורשים כי ישראל נתחייבו כליה על שום שנשתתפו בסעודתו של אחשוורוש. מהו בדיוק החטא המחייב כליה במשתה זה? בשיעור זה ננסה להציע כיוונים שונים באשר לאופי החטא בסעודת אחשוורוש. נדמה שהיסוד המרכזי בחטא זה הוא העובדה שעם ישראל מקבל את מלכותו של אחשוורוש בזמן שמלכות הקב`ה מגוללת בעפר. קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן הצעה נוספת לרקע ההיסטורי של המגילה בשיעורים הקודמים הסברנו את הרקע ההיסטורי למגילה על בסיס הקביעה שאחשוורוש הוא המלך כסרכסס. בשיעור זה ננסה להציע הצעה אחרת. המתארכת את המגילה לתקופה אחרת בהיסטוריה הפרסית ומאירה באופן שונה את אירועי המגילה. תיארוך זה מבוסס בעיקר על דברי חז`ל המזהים את תקופת המגילה עם זמן בניין הבית השני. קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן הגישה הראשונה להתנהגותו של מרדכי בשיעור זה ננסה לבאר את התנהגותו של מרדכי - מדוע סירב מרדכי להשתחוות להמן? ייתכן שפתרון שאלה זו נעוץ בהבנה מעמיקה של פרשיית סירובם של חנניה, מישאל ועזריה להשתחוות לצלמו של נבוכדנצר בבקעת בית דורא. בשיעור ננתח את שיטות הראשונים השונות באשר לפרשיית חנניה מישאל ועזריה, ומתוך כך ננסה להציע הסבר הלכתי מספק לסירובו של מרדכי להשתחוות להמן. קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן הגישה השנייה להתנהגות מרדכי בשיעור זה נציע הסבר נוסף לסירובו של מרדכי להשתחוות להמן. ייתכן שהדבר אינו נובע ממניעים דתיים טהורים, אלא ממניעים אישיים בלבד - מרדכי תופס את עמדתו בממשל הפרסי כגבוהה יותר מזו של המן. גישה זו אמנם איננה מקובלת, אולם ננסה למצוא לה תימוכין במדרשי חז`ל על עברם המשותף של מרדכי והמן. קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן פרק ב - אסתר ומרדכי מיהו מרדכי היהודי, ומתי גלה מיהודה? האם הייתה אסתר נשואה למרדכי, ומהו עומק הדרשה `לקחה מרדכי לו לבת - אל תקרי לבת אלא לבית`? מדוע לא הגידה אסתר את עמה ומולדתה, ומהי הסיבה שהמגילה מתארת בפרוטרוט את הכנות הנשים למפגש הלילי עם אחשוורוש? קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן פרקים ב'-ג': עליית המן מהו הרקע לפרשת בגתן ותרש ומזימתם לשלוח יד במלך? האם ישנו קשר בין פרשה זו לבין עלייתו של המן לגדולה? בשיעור זה נחל גם לדון בשאלה מדוע סרב מרדכי לכרוע ולהשתחוות להמן, ונתחיל להציע את הדעות השונות בחז`ל ובמפרשים בסוגייה זו. קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן סירובו של מרדכי לכרוע - גאווה לאומית לאחר שהצגנו בשיעורים האחרונים את הכיוון ההלכתי המנמק את סירובו של מרדכי לכרוע להמן באיסור עבודה זרה, ואת הכיוון המאשים את מרדכי בדאגה לאינטרסים אישיים, ננסה בשיעור זה להציב כיוון נוסף, ולפיו סירובו של מרדכי מבוסס על שיקולי גאווה וכבוד לאומיים. נבחן את נושא זה דרך סוגיית היכנעותו של יעקב אבינו לפני עשו בחזרתו לארץ ישראל. קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן פרק ג' - מלשינותו של המן והקדמת שקלי ישראל קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן פרק ד - הצעת המן ותוכניתו של מרדכי קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן פרק ד' - תוכניתה של אסתר לביטול הגזירה קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן פרק ה' - משתאות היין קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן פרק ו' - ליל המהפך קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן פרק ז' - המשתה השני קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן פרק ח' - מלחמת היהודים קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן פרק ט' - למשמעות כפילות ימי הפורים קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן פרק ט' - שינוייו של מרדכי באופי החג קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן פרק ט' - ריבוי הימים בפורים קש"ת - מגילת אסתר
הרב יעקב מדן תקנות ימי הפורים לאור תקלות טכניות שנוצרו בשיעורים הקודמים, נעסוק בשיעור זה בכל הנקודות הנוגעות לנושא התפתחות צביון ימי הפורים כפי שעולה מן המגילה. מה היה אופי החגיגה שנעשתה בשנת הנס עצמה בפרזים ובשושן? כיצד נהגו בשנים שלאחר מכן? מה שינה מרדכי באגרתו ששלח לכל המדינות בדבר ציון ימי הפורים, וכיצד נוצר המנהג של ימים שונים לפרזים ולמוקפין? קש"ת - מגילת אסתר
הרב בני להמן משמעותם של הימים הנוראים מהו העיקרון המבדיל את הימים הנוראים משאר ימי השנה? המהר`ל טוען כי היסוד החורז בין ראש השנה ליום הכיפורים הוא מלכותו הבלעדית של הקב`ה עלינו. מן העיקרון הזה נגזרים הן הדין והמשפט, והן הכפרה והטהרה. מהו הקשר הפנימי בין שחרור העבדים בשנת היובל ביום הכיפורים, לבין הכפרה הטבועה בעיצומו של יום? קש"ת - מהרל
הרב בנימין תבורי משלוח מנות ומתנות לאביונים קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי קריאת המגילה לילה ויום קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי הלל בפורים קש"ת - מועדי השנה

עמודים