פסחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: תוכן העניינים והקדמה קובץ זה מורכב משיעורים שנאמרו, במסגרת הלימוד הסדיר, בפני תלמידיי בישיבת הר עציון, בשנת ה'תשס"ג, על הפרק הראשון במסכת פסחים.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: תוקפה של בדיקת חמץ המשנה הראשונה במסכת פסחים מלמדת על תקנת חכמים לבדוק את החמץ בערב הפסח.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: בדיקת חמץ לאחר ביטול בשיעור זה נעסוק במקרה האחרון, דהיינו בדיקת חמץ לאחר ביטול. כפי שביארנו בשיעור הקודם, גם במקרה שביטל את החמץ, עדיין קיימת תקנה דרבנן המחייבת לבדוק.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: מועד בדיקת חמץ קביעה זו של המשנה מורכבת משני גורמים: א. התאריך – הבדיקה מתבצעת בי"ד בניסן. ב. הזמן המדויק – הבדיקה מתבצעת בערב.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: שוכר ומשכיר בבדיקת חמץ הגמרא שואלת על מי מוטלת חובת בדיקת החמץ בבית שכור. קיימת עילה לחייב כל אחד מהצדדים בבדיקה: המשכיר – כיוון שהחמץ שבבית שייך לו; והשוכר – כיוון שכרגע הבית, על החמץ שבתוכו, נמצא ברשותו.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: נאמנות על בדיקת חמץ הגמרא מביאה ברייתא, העוסקת בנאמנותם של פסולי עדות על בדיקת החמץ וביעורו.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: מקח טעות הגמרא עוסקת במקרה של טעות בשכירות: השוכר קיבל את הבית על דעת שהוא כבר בדוק מחמץ.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: ביטול חמץ בשיעורים הקודמים הזכרנו את קביעת הגמרא, שביטול חמץ פוטר מבל ייראה ובל יימצא מדאורייתא. בשיעור זה נעסוק בביטול החמץ, ונברר מהו הביטול וכיצד הוא מתגבר על איסורי התורה.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: הפקר כביטול חמץ בשיעור הקודם סקרנו את שיטות הראשונים בעניין מהותו של ביטול חמץ. כפי שראינו, בעלי התוספות סברו שביטול חמץ הוא הפקר.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: חמץ משש שעות ולמעלה הגמרא בדף ד. פותחת סוגיה חדשה בציטוט ממשנה להלן בפרקנו. המשנה עוסקת במעמדו של חמץ בערב הפסח, בשעה החמישית והשישית.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: שריפת חמץ ביום טוב בשיעור הקודם ראינו את דיון הגמרא בעניין מועד מצוות 'תשביתו'. הגמרא מחפשת מקור לכך שמצוות ההשבתה חלה כבר בערב הפסח. אחד המקורות לכך מובא בברייתא בשם רבי עקיבא.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: "שמע מינה מדרבי עקיבא תלת" בשיעור הקודם ראינו את ההוכחה של רבי עקיבא לכך שמצוות ביעור חמץ חלה בערב הפסח.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: בל ייראה ובל יימצא שני הפסוקים האלו הם המקור לאיסורי בל ייראה ובל יימצא. הגמרא בסוגייתנו (ה:) מביאה ברייתא, הדורשת את שני הפסוקים הללו.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: קבלת אחריות בשיעור הקודם עסקנו ביסודות איסורי בל ייראה ובל יימצא. הדיון המרכזי עסק ביחס שבין שני הגורמים לחיוב.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: ארנונא בשיעורים הקודמים עסקנו בסוגיית בל ייראה ובל יימצא. כפי שראינו, אחד הגורמים לחיוב בבל ייראה ובל יימצא הוא בעלות של ישראל.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: ייחד לו בית הברייתא המובאת בגמרא עוסקת בחמץ של גוי הנמצא ברשות ישראל.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: ביטול חמץ בערב פסח הגמרא בדף ו: חוזרת לעסוק בהלכות בדיקה וביטול: "אמר רב יהודה אמר רב: הבודק צריך שיבטל" (פסחים ו:). החידוש בדבריו של רב יהודה הוא בשני רבדים. ברובד הראשון, רב יהודה בא לחדש את עצם הצורך בביטול.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: נוסח ברכת המצוות "אמר רב יהודה: הבודק צריך שיברך" (פסחים ז.). רב יהודה קובע שיש לברך על בדיקת החמץ.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: עובר לעשייתן בשיעור הקודם עסקנו בסוגיית נוסח ברכת המצוות. כפי שראינו, הנחת היסוד העומדת בבסיס הסוגיה היא שברכת המצוות נאמרת לפני קיום המצווה.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: עובר לעשייתן בלולב בשיעור הקודם עסקנו בדין 'עובר לעשייתן' בברכת המצוות. בין השאר, סקרנו מספר מקרים של ברכות החורגות מכלל זה.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: אין ספק מוציא מידי ודאי המשנה קובעת, שאם ברגע מסוים ידוע לנו שאין חמץ בבית, אין צורך לחשוש שמא מאוחר יותר באה חולדה וגררה חמץ לתוך הבית.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: ספקות בבדיקת חמץ כהמשך לסוגיית "אין ספק מוציא מידי ודאי", שבה עסקנו בשיעור הקודם, מתייחסת הגמרא למקרים רבים נוספים של ספקות בבדיקת חמץ.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: חמץ נוקשה בשיעור זה, החותם את ספרנו, נעבור לעסוק בסוגיה מהפרק השלישי. המשנה הפותחת את הפרק מפרטת סוגים שונים של חמץ, ומבארת את דינם בפסח.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: מפתחות