פרשת אחרי מות
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת אחרי מות - דם ורצח בעלי חיים מהו יחסה של התורה לאכילת בשר? המאמר עוסק בשאלה זו תוך עיון באיסור שחוטי חוץ, באיסור אכילת דם וחלב, ובציווי על כיסוי הדם בחיה ובעוף. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק אחרי מות-קדושים | חוקת הקודש מהי חוקת ה' ומה משמעות הציווי לא ללכת בחוקות מצרים וכנען? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת אחרי מות - לפני ה' תטהרו המשנה אומרת שאין כפרה ללא תשובה. לכאורה, הדברים ברורים: איך ייתכן שהחטא יימחק, אם אדם לא עזבו עזיבה מוחלטת עד כדי כך שלא ישוב ויחטא? ישנם תנאים שחולקים על הבנה פשוטה זו. מהי שיטתם? מהם ההבדלים בין סדר עבודת יום הכיפורים במקדש כפי שהוא מתואר בתורה, וכפי שהוא מתואר במשנה? מה משמעותו וייעודו של סדר העבודה? מה היחס בין כפרה לבין כניסה ועמידה לפני הקב`ה? מה מטרת הקטרת הקטורת ביום הכיפורים, ומהו ההבדל בינה לבין הקטרת הקטורת בשאר ימות השנה? מדוע מצווה הכהן הגדול ללבוש ביום הכיפורים בגדי בד בלבד? מה משמעות הטבילה של הכהן לפני ה', באוהל מועד? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת אחרי מות - ואשה אל אחותה לא תקח המאמר דן בהסבר האיסור של שתי אחיות, כולל הסברים של כתות שפרשו מהיהדות. המאמר גם דן בסיבת האיסור, ובהסבר מעשהו של יעקב, שנשא שתי אחיות. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט "דָּם שָׁפָךְ" – "וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ" יחס התורה להריגת בעלי חיים לצורך אכילת בשרם 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת אחרי מות - ההקשר הסיפורי של סדר העבודה פרשיית 'סדר העבודה' היא לכאורה פרשייה הלכתית קלאסית המנותקת מהקשר סיפורי. אולם, קיימים בפרשה מספר קשיים, שרק ביאור הפרשייה על רקע הקשרה הסיפורי - מותם של נדב ואביהוא - מיישבם. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת אחרי מות - קדושים: 'לפני ה' תטהרו' אילו נשאלנו - מהי ההתרחשות המשמעותית ביום הכיפורים - כניסת הכהן הגדול לקדש הקדשים או הציווי לכלל ישראל על עינוי הנפש ושאר הלכות יום הכיפורים? דומה שלא היינו מהססים מלהצביע על הראשונה. האם אכן כך הוא? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשות אחרי מות - קדושים – משמעות החתימה "אני ה' " ו"אני ה' א-לוהיכם" בפרשת קדושים מנומקות מצוות והלכות רבות בביטוים "אני ה' " ו"אני ה' א-לוהיכם". בשיעור, נעמוד על ההבדל בין "אני ה' ", המכוון לזהות הדתית האוניברסאלית, לבין "אני ה' א-לוהיכם", המכוון לזהות הדתית היהודית הייחודית, שעוצבה בהוצאת ה' את עם ישראל מארץ מצרים. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת אחרי מות: 'וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ' –ביטוי שלילי? בפרק י"ז מפורטים איסורים שונים הקשורים לדם בעלי חיים - החובה להקריב בהמה בפתח אוהל מועד ולשפוך שם את דמה, והאיסור לאכול מדם חיה ועוף והחובה לכסות את דמם. יש שפירשו את הביטוי "שפיכת דם" כשלילי, ומרמז על מימד של 'רצח' בהריגת בעלי חיים, אולם נראה שיש להפריד בין בהמות לבין חיה ועוף - בעוד שבהמה קרבה לגבי המזבח ואיסורה נובע מחובת ההקרבה, איסור אכילת הדם וחובת כיסויו אצל חיה ועוף נובע מהאופן שבו צדים אותן. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק כניסת הכוהן הגדול לקודש הקודשים אחרי מות בני אהרן הצטווה אהרן שלא להיכנס לקודש הקודשים `בכל עת`. האם הציווי בא למעט כל כניסה, לבד מיום הכיפורים, או שמא מותר לכוהן הגדול להיכנס גם בזמן אחר, ובלבד שיעשה כסדר העבודה האמור בפרשה? מה ההבדל בין שתי הגישות בשאלת הקשר בין סדר העבודה הזה ובין חטאם של נדב ואביהוא? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן עבודת יום הכיפורים התורה הגדירה את יום הכיפורים "שבת שבתון", ובכך ייחדה אותו משאר המועדים. ייחוד זה בא לידי ביטוי חד גם ביחס לקרבנותיו. לכל מקראי קודש מוספים המבטאים את קדושתם. אך ביום הכיפורים, חוץ מהמוספים הכתובים בפרשת פינחס, ישנה עבודה מיוחדת שהתורה הפרידה מקרבנות שאר המועדים, המופיעה בפרשת אחרי מות. הבנת משמעותה של עבודה זו, יכולה להאיר את יום הכיפורים בכלל, ואת הכפרה לה זוכים ישראל ביום קדוש זה בפרט. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת אחרי מות - אחרי מות שני בני אהרן - מיתת בני אהרן ועבודת יום הכיפורים - המקשר והמפריד בפתח פרשת עבודת יום הכיפורים קושרת התורה קשר של קיימא בין הציווי על עבודה זו ובין מיתת בני אהרן: `וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן`. אנו נבחן קשר זה לאור חטאם של בני אהרן ולאור חטא העגל, על מנת להשיג הבנה מעמיקה יותר של משמעות יום הכיפורים ועבודתו - של משמעות העמידה לפני ה'. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת אחרי מות - פרשת העריות המאמר עוסק בניתוח פרשת העריות: סדר האיסורים, מבנה הפרשה, הנשים הכלולות בה ואלו שאינן כלולות בה, וחלות האיסור על האישה. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת אחרי מות - בגדי הלבן בעבודת יום הכיפורים מדוע לובש הכהן הגדול בגדי לבן (`בגדי בד`) בעבודת יום הכיפורים? הרמב`ן הסביר שהדבר מסמל מעלה מיוחדת של הכהן הגדול ביום זה, אולם השוואה למקומות אחרים שבהם נדרש הכהן ללבוש בגדי בד(תרומת הדשן ומכנסי הכהן) מלמדת שבגדי הבד מסמלים דווקא ירידה ממעלתו הרגילה של הכהן. נראה, שיום הכיפורים (במקביל ליום השמיני למילואים) הוא יום של 'התחלה מחדש'. הכהן, ביחד עם המקדש כולו, חוזר למצבו שלפני לבישת הבגדים, כדי שיוכל לשוב וללבוש את בגדי הקודש בטהרה ובקדושה. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת אחרי מות - העריות והארץ, הטומאה והקדושה 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת אחרי מות - טעמם של איסורי העריות (ויקרא י`ח) 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת אחרי מות - היום השמיני ויום הכיפורים קיימת הקבלה ניגודית בין היום השמיני למילואים, בו מתו נדב ואביהו, לבין יום הכיפורים: ביום השמיני השכינה התגלתה על פני כל העם, ואילו ביום הכיפורים השכינה מצמצמת את הופעתה ומאפשרת לכהן הגדול להיכנס לפני ולפנים ולכפר על העם ועל המקדש. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן קדש עצמך במותר לך בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי מורא הורים, מורא מדקש, מורא שבת המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן וחי בהם חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת אחרי מות - ושבתי את שבות עמי ישראל הפטרות אחרי מות וקדושים ביחזקאל ובעמוס באות בעקבות איסורי העריות שבפרשיות. ההפטרה לנחם ולהציג זווית נוספת ומשלימה. אמנם עם ישראל חוטא בחטאים החמורים אולם הנחמה היא שהם לא כמו הגויים החוטאים, יש להם ברית עם הקב`ה וה' לא ישמיד ולא יפקיר את ישראל לעולם. עיון בהפטרות
הרב בנימין תבורי לפני עיוור לא תתן מכשול איסור לפני עיוור נדרש בחז`ל כאיסור להשיא עצה רעה למי שעיוור בדבר, או כאיסור להכשיל אדם בעבירה. האם האיסור כולל גם את פשט הפסוק - הכשלה פיזית של עיוור בדרך? שאלה זו משפיעה על כמה דיונים יסודיים במצוה זו, כמו האם לאו זה נחשב כלאו שיש בו מעשה או לא? קש"ת - המצוה השבועית
הרב אמנון בזק פרשת העריות ומושגי הקדושה והטהרה פרשת העריות נשנית פעמיים: הן בפרשת אחרי מות והן בפרשת קדושים. מהו הצורך בכפילות זו? נראה שהתשובה לשאלה זו נעוצה בהבדל היסודי שבין שתי הפרשיות: פרשת העריות שבאחרי מות מתמקדת בטומאה הנגרמת לארץ בעקבות גילוי העריות, ואילו פרשת קדושים עוסקת בקידושה של הארץ על ידי פרישה מעריות. הבדל יסודי זה מסביר גם את סדר פירוט העריות בשתי הפרשיות ומבאר את הקדמתה של הפרשה העוסקת בטומאה וטהרה, על פני הפרשייה העוסקת בקדושה ובחולין. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשיות העריות - טהרה וקדושה פרשת העריות נשנית פעמיים: הן בפרשת אחרי מות והן בפרשת קדושים. מהו הצורך בכפילות זו? נראה שהתשובה לשאלה זו נעוצה בהבדל היסודי שבין שתי הפרשיות: פרשת העריות שבאחרי מות מתמקדת בטומאה הנגרמת לארץ בעקבות גילוי העריות, ואילו פרשת קדושים עוסקת בקידושה של הארץ על ידי פרישה מעריות. הבדל יסודי זה מסביר גם את סדר פירוט העריות בשתי הפרשיות ומבאר את הקדמתה של הפרשה העוסקת בטומאה וטהרה, על פני הפרשייה העוסקת בקדושה ובחולין. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב פרשת השבוע קש"ת - פרשת השבוע

עמודים