פרשת בהעלותך
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי חטאה של מרים ועיקרי אמונה הרמב`ם קובע כי לשון הרע שדיברה מרים היה השוואת נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. מנגד, אחד מעיקרי האמונה של הרמב`ם הוא בכלל שנבואת משה שונה ומיוחדת משאר דברי הנביאים. האם ייתכן שמרים כפרה באחד מעיקרי האמונה? תשובה אפשרית לכאורה היא לומר שמרים שגגה בדבר זה. ברם, יש הטוענים שכפירה בשוגג נחשבת גם היא ככפירה גמורה. ר' אלחנן וסרמן טוען שהעקרון בדבר שונותה של נבואת משה נתחדש רק בעקבות דברי מרים על משה, ולא קדם לכך. בסיום השיעור נדון בעניין החובה לבקש מחילה מן האדם שדובר עליו לשון הרע, ובמחלוקת החפץ חיים ורבי ישראל סלנטר בענין זה. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי חטא מרים ההבנה הפשוטה של חטא מרים הינה לשון הרע. אולם, עיון בעיקרי האמונה של הרמב`ם חושף את השאלה החמורה - האם מרים כפרה בעיקר הקובע כי נבואת משה שונה מהותית משאר הנביאים? סוגייה זו פותחת בפנינו דיון בשאלה מה דינו של אפיקורס בשוגג, וכן מהו מקורו של הרמב`ם לכך שיש לייחד עיקר אמונה מיוחד לנבואת משה רבנו. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת בהעלותך חז`ל דורשים כי המנורה נעשתה על ידי הקב`ה - אם כן, מה משמעותו של הציווי על עשיית המנורה? מדוע הוזכרו המילים `בני ישראל` פעמים רבות כל כך בטקס הקדשת הלויים? בפנייתו של משה ליתרו להישאר עמהם, אומר משה `נוסעים אנחנו` - משמע שמשה סבור כי הוא עתיד ליכנס לארץ, ואילו במקומות אחרים אנחנו מוצאים שנבואת משה מרמזת על כך שהוא אינו עתיד להכניס את עם ישראל לארץ, מהו ההבדל בין המקרים? כיצד יש להבין את פנייתו של משה לקב`ה `הרגני נא הרוג`, ולמה התכוונו חז`ל כאשר דרשו שתשש כחו של משה כנקבה בפרשה זו? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת בהעלותך קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק סיפור האישה הכושית התורה אינה כותבת במפורש מה הייתה תלונת אהרן ומרים על משה רבנו. בעיון זה ננסה לברר מהן התלונות החבויות בדברי מרים ואהרן, כיצד עונה הקב`ה לתלונות אלו, ומהו פשר עונשה של מרים. לסיום נראה כיצד מתסיים הסיפור בתשובתם השלימה של מרים ואהרן. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת בהעלתך קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי פרשת בהעלותך קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת בהעלותך קש"ת - פרשת השבוע
הרב רמי ינאי חטא המתאוננים חטא המתאוננים הינו החטא הפותח את פרשיות המשבר בספר במדבר, המגיעות לשיאן בחטא המרגלים. בשיעור זה נדון במשמעותו של חטא המתאוננים לאור פרשנויותיהם של רש`י ורמב`ן: האם מדובר בעלילה של בני ישראל ובתירוץ בלבד על מנת לפרוק מעליהם עול מלכות שמיים או שמא הקושי בדרך הינו אמיתי, והחטא הוא בכך שגודל השעה אמור לדחות כל קושי המתעורר בדרך? שתי גישות אלו משתקפות היטב גם בפרשיות אחרות בתנ`ך. קש"ת - פרשת השבוע