פרשת בהר
מרצה כותרת תקציר סידרה
רבני ותלמידי הישיבה פרשת בהר ופרשת בחוקותי האם יש קשר בין פרשת בהר לבין פרשת בחוקותי? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בהר 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשיות בהר-בחוקותי - שני הדיבורים בפרשות בהר ובחוקותי בשיעור זה ננתח את פרק כ`ג של ספק ויקרא - 'פרשת המועדות' - מבחינה מבנית ותוכנית, ונראה כי יש שתי מגמות שונות, דהיינו שתי 'בחינות', בקביעת המועדות: האחת היא קידוש המועדים באמצעות הקרבת קרבנות לה', והשנייה היא יצירת קדושת הזמנים על ידי בני ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט הברכות והקללות – המבנה ומשמעותו 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת בהר: כוחה של חברה בפרשתנו נאסר על האדם למכור את הארץ לצמיתות - 'כי לי הארץ' - אני הוא הבעלים עליה אומר א-להים, ואילו מעמדכם בה הוא של גרים ותושבים. והנה, ב'בית מושב עיר חומה' - נמכר הבית וקם לקונה אותו - לצמיתות. להיכן נעלם העיקרון - 'כי לי הארץ'? ומדוע גדל כוחו של המוכר והוא אינו 'גר' ו'תושב' בה? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת בהר - הגלות, שממת הארץ ושביתתה פרשת בהר עוסקת במצוות השמיטה והיובל, ומיד לאחריהן מופיעה פרשת הברכות והקללות, הפותחת את פרשת בחוקותי. נפתח את עיוננו בקטע מתוך פרשת הקללות. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת בהר - מיקומה של פרשת בהר מדוע ציוויים שנאמרו בהר סיני מופיעים רק בסוף ספר ויקרא? המאמר עוסק בשאלה זו, ומציע מבנה כיאסטי העוטף את ספר ויקרא ואת רובו של ספר שמות. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשות בהר-בחוקותי –איסורי הונאה, נשך וריבית פרשת בהר עוסקת בדיני הונאה, ובהלכות ריבית ונשך. נעמיק בדיני הונאה, ובעיקר ביחס בין הונאת ממון להונאת דברים. בנוסף, נדון בפרטי איסור נשך ורבית, ביחס ביניהם, וביישומם של דינים אלו בימינו. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בהר - `וספר...`; `וספרה...`; `וספרתם...`; `וספרת...` האם דיניהם של כל מצוות הספירה שווים? האם זבה צריכה לספור את ימיה כמו ספירת העומר? אם לא - מדוע לא? מהי המשמעות של ספירת העומר? מדוע אין בתורה תאריך לחג השבועות? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן "וישבתם בארץ לבטח" בחודש השלישי לצאתם מארץ מצרים, בני ישראל באו למדבר סיני (שמות י"ט, א'). משה עלה אל הר סיני והקדוש ברוך הוא דיבר אל משה מעל להר (שם ג'). מיום זה, עד להקמת המשכן בחודש הראשון בשנה השנית, משה קיבל את דבר ה' מהר סיני. בתחילת ספר ויקרא, לאחר הקמת המשכן, ה' קרא אל משה מתוך המשכן: "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור" (ויקרא א', א') למרות זאת, פרשתנו פותחת עם דבר ה' מהר סיני: "וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמור" (שם כ"ה, א') אזכור הר סיני בתחילת פרשתנו, לקראת סוף ספר ויקרא, אומר דרשני. חכמנו זכרונם לברכה אכן דרשו אזכור זה, בשאלתם המפורסמת: "מה עניין שמיטה אצל הר סיני?" (תורת כהנים שם) 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשות בהר-בחוקותי: ספר המצוות וספר הברית יחידת הסיום של ספר ויקרא נגמרת פעמיים! כיצד הדבר יתכן, והאם יש לזה קשר לכפילות שבמעמד הר סיני... 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק זווית הראייה הייחודית של פרשת בהר מה עניין שמיטה אצל הר סיני? בשיעור נעסוק בזווית הראייה הייחודית של פרשת בהר, הניכרת בדרך שהיא מבארת כמה וכמה מצוות, השונה מתפיסתן של מצוות אלו במקומות אחרים בתורה. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת בהר - השבת והמשכן משמעותו של יסוד קדושת הזמן בחלקו האחרון של ספר ויקרא. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשיות בהר-בחוקותי - סיום מרומם לספר ויקרא ההבדלים הרבים בין דיני עבד בפרשת משפטים לבין דיני עבד בפרשתנו מעלים את השאלה: האם מדובר על אותו סוג של עבד, או שאלו הם שני סוגים שונים? אם אכן שני סוגים של עבד לפנינו - מהו טעם ההבדלים שביניהם? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בהר - היובל והשמיטה מפשטי המקראות נראה שדיני השמיטה והיובל דומים, אך בעצם הטעמים העומדים ביסוד הדינים הללו - שונים. החלוקה בין היובל לבין השמיטה מסבירה גם את דיניהם השונים וגם את צורת הספירה הייחודית של כל אחד מהם. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשיות בהר-בחוקותי - 'נספח אחרון' למעמד הר סיני בפרשתינו, מתוודעים אנו לחידוש חשוב: ישנם זמנים קדושים. המאמר עוסק בחידוש זה, ובהבהרת הבדל שבין השבת לבין שאר הימים הטובים. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בהר - עבד עברי אחד או שני עבדים עבריים? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בהר - מה עניין שמיטה אצל הר סיני? בסוף ספר ויקרא, לאורך פרשיות אמור, בהר ובחוקותי, התורה חוזרת על עיקרי ספר שמות: על פרשיות המשכן, על פרשת משפטים ועל פרשת יתרו. הבנה זו יכולה להבהיר מדוע כתבה התורה פרשיות שונות (כדוגמת שמן המשחה, לחם הפנים, המקלל ועוד) דווקא בסוף פרשת אמור. החזרה על עיקרי ספר שמות הכרחית לשם כריתת ברית הברכות והקללות של פרשת בחוקותי. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן מה נאכל בשנה השביעית בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי אונאה המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן אם כבנים אם כעבדים חסידות לפרשת שבוע
הרב ברוך גיגי על המשפט לפשר הברית שבהר סיני וזיקתה לחתימת ספר ויקרא. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי ברית סיני - ממלכת כהנים וגוי קדוש סוף ספר ויקרא מציג סיכום של המסע שעבר העם בדרך להיותו ממלכת כהנים וגוי קדוש. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל כלל ופרט אי אפשר להפריד בין הכללים שבתורה לבין פרטיה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין מצות הצדקה מה עדיף - נתינת כסף לעני או מניעת עניותו? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים