פרשת בלק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי צער בעלי חיים במורה נבוכים כותב הרמב`ם כי צער בעלי חיים נלמד מתוכחת המלאך לבלעם על הכאת האתון. בדברי ראשונים ואחרונים מצאנו מקורות נוספים לעניין צער בעלי חיים: מצות פריקה וטעינה, איסור חסימת שור בדישו, הלכה למשה מסיני ועיקרון כללי של `ורחמיו על כל מעשיו`. ייתכנו נפקא מינות רבות בין הלימודים השונים: האם מדובר בלאו, במצות עשה או שמא אין זו מצווה מפורשת אלא עיקרון מוסרי? מה הדין ביחס לבהמתו של גוי? לסיום נעסוק גם ביישוב פסקי הרמב`ם השונים, ובסתירה שלכאורה עולה בדבריו באשר לשאלה האם צער בעלי חיים הוא דאורייתא או דרבנן. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי מעשה פינחס מעשה קנאותו של פנחס מבוסס על ההלכה הקובעת כי `הבועל ארמית - קנאין פוגעין בו`. מה פשר הלכה זו, האם היא הוראה חיובית או רק נתינת רשות לקנאי לפגוע בעובר העבירה? שאלה זו משתקפת בכמה דיונים הלכתיים כמו החלת דין רודף על הקנאי, ועוד. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת בלק מדוע דרשו חז`ל את הפסוק `אולי אוכל להלחם גו וגרשתיו`, כך שבלעם התכוון לגרש את עם ישראל מן העולם ולא רק גירוש מן האיזור הגיאוגרפי? מהי משמעותו ההשוואה שבין נבואתו של בלעם לבין נבואת משה רבנו? כיצד גובר כח האבות אשר הקימו שבעה מזבחות על שבעת מזבחותיו של בלעם? מדוע דרשו חז`ל את הפסוק `הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא` על קיום מצוות? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת בלק קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק עקשנותם של בלק ובלעם סיפורם של בלק ובלעם לכאורה איננו חלק מסיפור קורותיו של עם ישראל במדבר, העם כלל לא ידע על אירועים שהתרחשו הרחק ממנו. מדוע נכללה פרשה זו בתורה ומה המסר שהיא באה ללמדנו? נדמה שהחוט החורז את הפרשה הינו המסר שיש להשלים עם המציאות המגלמת את דבר ה', ולא להתעקש ולנסות לשנותה. הדבר מודגם בעקשנותם של בלק ובלעם לאורך הפרשה, ובשינוי האיטי המתחולל בהם עם הזמן. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת בלק קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי פרשת בלק קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת בלק קש"ת - פרשת השבוע
הרב רמי ינאי משמעותו של סיפור האתון נושאו המרכזי של השיעור יהיה בדבר שאלת מקומה של סיפור האתון בפרשת בלק. מהו המסר העולה מסיפור זה, וכיצד צריך היה בלעם לפרשו בשעת המעשה? בנוסף, נעסוק גם ביחס שבין שני האיומים השונים המוצגים בפרשתינו: האיום החיצוני מצד בלק ובלעם, והאיום הפנימי בדמות חטא הזנות עם בנות מדין בערבות מואב. קש"ת - פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת בלק, ואברכך מברכך מה ביקש בלעם להשיג? מה הייתה תגובתו של ה'? ומהו המסר הנצחי שמבקשת התורה לקבוע בפרשה זו? השיעור מנסה לענות על שאלות אלו תוך בחינת ברכות בלעם לאור סיפור האתון