פרשת האזינו
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת האזינו - תורה, שירה וגאולתם של ישראל לפי פסוקי פרשתינו, נראה שהשירה משמשת כ'עֵד' לעם כמו התורה. אם כן - מדוע צריכים ישראל שני עדים? כיצד יכול להיות הבדל בין השירה לבין התורה בנוגע לסיבת הגאולה; הרי שניהם 'מעידים' על אותו דבר? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת וילך - התורה, השירה, השמיים והארץ בפרשת וילך מסופר על כתיבת התורה: "ויכתֹב משה את התורה הזאת ויתנהּ אל הכֹּהנים בני לוי" (ל"א, ט). 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן שירת האזינו 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק שירה ותוכחה 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת האזינו - מבוא לשירה מדוע נאמרה שירת האזינו דווקא בצורת שירה? מי כתב את השירה הזו? מיהו המדבר בגוף ראשון בשירה? המאמר עוסק במהותה של תופעת השירה על רקע ההבדל בינה לבין ה'הלל', ועל רקע ההבדל בינה לבין שאר השירות שבמקרא. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת האזינו - לאיזו תקופה מכוונת עדותה של השירה? הדעה המקובלת בפרשנים היא שפרשת האזינו סוקרת את כל האירועים בחייו של עם ישראל. קביעה זו מעלה מספר תמיהות: מדוע לא הוזכרו יציאת מצרים, מעמד הר סיני ותקופת האבות? מדוע אין אזכור מפורש של עונש הגלות? נראה, שפרשת האזינו עוסקת רק בתקופת הישיבה בארץ לאחר הכיבוש וההתנחלות. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת האזינו - סיומו של ספר דברים בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעות מיקומה של שירת האזינו בסוף ספר דברים. בחלקו השני, הוא עוסק במשמעותה של שירת האזינו על פי תבניתה, ובהשוואתה לשירות אחרות בתנ`ך. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת האזינו - לעד בבני ישראל רובה המוחלט של פרשת האזינו נכתב בצורה של שירה. צורה זו נדירה למדי במקרא, ושונה מהמבנה הנפוץ של פרשיות סתומות המתחילות בשורה חדשה, או פרשיות פתוחות המתחילות בדרך כלל באמצע שורה... 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת האזינו - וענתה השירה הזאת לפניו לעד אם אין משפט, אין דחף לתשובה. אך אם אין רחמים, ואין אמון ברצון של ה' לקבלנו, או אז גם לא תיוולד תשובה. תשובה קיימת רק בהצטרפות הקטבים של דין ורחמים זה עם זה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת האזינו – "כתבו לכם את השירה הזאת" שירת האזינו נועדה להיות עדות להיסטוריה העתידית, היסטוריה של מצוקה וישועה, ללא גלות וגאולה מן הגלות. בשיעור נפרש את פרשת האזינו, פסוק אחר פסוק, לאור עקרונות אלו. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת האזינו: ה' כמשורר מי הם נמנעי שירת האזינו? האם "השמים והארץ" משמשים רק כעדים, או גם כנמעני השירה? מה המשמעות של שירה לשמים והארץ? וכיצד הדבר משפיע על שאלת הדטרמניזם של השירה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת האזינו - וילך משה - לאן הלך? פרשת וילך פותחת ב`וילך משה`. לאן הלך משה? פרשת האזינו מסתיימת ב`ויבוא משה`. מהיכן הוא בא? ייתכן, שזמנן הכרונולוגי של פרשיות וילך-האזינו הוא לפני פרשת דברים. 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת האזינו - כי חלק ה' עמו, יעקב חבל נחלתו מיוחדת שירת האזינו מכל פרשיותיה של תורה, שאותה בלבד נצטווה משה בפירוש לכתוב, ללמדה את בני ישראל ולשימה בפיהם. בכך תונצח השירה לדורות הן בכתב, הן בספר, והן על פה - בפיהם של ישראל. ה' גם מבטיח כי השירה לא תישכח מפי העם לדורותיו, והדבר מלמד על חשיבותה הרבה בעיניו. בעיוננו נעסוק בתפקידה של השירה ובתכניה העיקריים, וננסה לבאר את חשיבותה המיוחדת ואת הרעיון היסודי שבה: הקשר הנצחי שבין ה' ועמו. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת האזינו - ייחודה של שירת האזינו לשירת האזינו קודמת פתיחה מפורטת בסוף פרשת וילך, היוצרת ציפייה אצל הקורא לקראת אותה שירה מיוחדת, שעליה נאמר שגם בשעות הקשות של עם ישראל היא "לא תִשָכח מפי זרעו" (ל"א, כא). 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת האזינו - כי חלק ה' עמו 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת האזינו - מדוע נצרכה פרשת האזינו לאחר פרשיות התוכחה? נחלקו הראשונים בפשר שירת האזינו: לדעת רמב`ן, שירה זו מפרטת את ההיסטוריה של עם ישראל, והיא נכתבה כדי להורות שיש גאולה גם ללא תשובה. לדעת רש`י, השירה מפרטת מודל שונה של שכר ועונש - במקום גלות וגאולה, יש בה מצוקה והצלה. 01- פרשת השבוע
הרב משה ליכטנשטיין שבת שובה - שובה ישראל הפטרת היום השני של ראש השנה עוסקת בגאולה מתוך רחמיו של הקב`ה על בניו ורק בעקבותיה נוצרת הקרבה בין העם לאביהם שבשמים שמובילה לתשובה. בהפטרה זו יש נחמה שאף ללא אותם מעשים טובים כשל חנה מהפטרת היום הראשון, הקב`ה יחננו וירחמנו. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין חיוניות המתח החיוני יש תשובות הבאות מתוך משבר, אך ישנה תשובה של שגרת התקדמות. זו קשה לא פחות מחברתה, והיא מכוננת חיים של התקרבות לה'. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת האזינו - התשובה בפרשת 'האזינו' בשיחה זו הרב מנתח את התשובה הייחודית של פרשת האזינו. הרב מתחיל בסיפור על רבי חנינא בן תרדיון ועל הבנתו העמוקה של המעשה הנדרש ממנו ביחס לזמן ולמקום. מנקודה זו צועד הרב לעבר פסוקי התשובה בפרשת האזינו ומבקש להסביר את משמעותם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין שובה ישראל* נחלקו הראשונים באיזו הפטרה לקרא בשבת שבין ראש השנה ליוה`כ. הפטרת `דרשו` באה ממקום של למידה ותשובה ומלאה, ואילו הפטרת `שובה` מתארת שיבה לה' מתוך שיברון. שתי ההפטרות מייצגות גישות שונות של תשובה ובניית קשר חדש עם הקב`ה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה שביב פרשת האזינו - בין כלל ישראל ליחיד בישראל ההבדלים בין שירת האזינו לבין שירת דוד מלמדים על ההבדל העקרוני שבין היחיד לבין הכלל, הקב`ה הבטיח לכלל ישראל שלא יימחה זכרו, אבל גורלו של היחיד תלוי במעשיו בלבד. שיעורים על ההפטרות
הרב עודד מיטלמן יום הכיפורים - אשריכם ישראל המדרש על הפרשה עוסק בכוחה של השמיעה: האדם הנכנס לתוך בית הכנסת, `דלת לפנים מדלת`, ונמצא בתוך הקודש. שכרו הוא שהחוויה הרוחנית שהוא עובר אינה פגה בשערי בית הכנסת, אלא מלווה אותו בכל חייו.