פרשת וילך
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי מצוות כתיבת ספר תורה מהי המטרה היסודית של מצוות כתיבת ספר תורה? האם המטרה הבסיסית היא לימוד תורה, או שמא העקרון העומד מאחורי המצווה הוא ריבוי ספרי תורה למטרות ציבוריות? ייתכן ששאלה זו משליכה על כמה דיונים הלכתיים, כמו היכולת לצאת ידי חובה בקניית ספר או שמא המצווה היא כתיבה בדווקא; כתיבת ספרים אחרים לבד מתורה שבכתב; חיוב נשים במצווה זו, ועוד. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי גאווה האם ישנו איסור מפורש בתורה שלא להתגאות? כיצד יש לראות את הבעייתיות שבגאווה - האם מדובר בבעיה מן התחום שבין האדם למקום, בין האדם לחברו או שמא בין האדם לעצמו? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשיות נצבים-וילד מהו הקשר היסודי בין הקללות המוזכרות בפרשת כי תבוא לבין הברית הנכרתת בפתיחת פרשת נצבים? כיצד ניתן לכרות ברית בין עם ישראל לבין הקב`ה כאשר רק חלק מן העם נוכח בברית זו? מהו ההבדל בין היסוד של `ושב ה' אלוקיך את שבותך` לבין `ושבתי את שבות בני עמון`? קש"ת - מהרל
הרב דוד נתיב פרשת השבוע קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי התורה והמקדש משה מצטווה להניח את התורה לצד ארון ברית ה'. מהי משמעות מיקומה של התורה במרכזו של המקדש - בקודש הקדשים. בשיעור זה נדון בשאלת היחס שבין התורה והמקדש וננסה לענות על שאלה זו לאור הבנה יסודית יותר של מהות המקדש והיחס שבין המשכן/מקדש לתורה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי המקדש והתורה חז`ל דורשים כי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון הברית בקודש הקודשים. בעיונינו זה ננסה לבחון את היחס שבין תורת ה' לבין מקום שכינתו של הקב`ה - המקדש. בהקשרים רבים אנו מוצאים קשר הדוק בין הדברים: המשכן מהווה המשך של מעמד הר סיני, מעמד הקהל שנעשה במקדש, קריאת התורה ביום הכיפורים במקדש, וכן מקום מושב הסנהדרין הוא בבית המקדש. כך נוצר חיבור ישיר בין מקום שכינת הקב`ה לבין הספר שבו הוא מגלה את רצונו בעולם. קש"ת - פרשת השבוע