פרשת ויצא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי קדושת המקדש ויראתו במדרש נאמר כי יעקב אבינו חשש שמא עבר על מצוות מורא מקדש כאשר ישן בבית אל. בשיעור זה ננסה לבחון את שאלת קדושת המקדש בחורבנו ואת היחס בין סוגיית הקדושה לבין מצוות מורא מקדש ומצוות שמירת המקדש. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת ויצא בשיעורינו השבוע נעמוד על כמה יסודות חשובים בדברי המהר`ל: מהו ההוד, הזיו וההדר שהצדיק מכניס לעירו - המהר`ל מסביר כי מדובר ביראת שמיים, לימוד חכמה ולימוד מידות טובות; כיצד מסמל סולם יעקב את המתח והמפגש שבין העולמות התחתונים לעולמות העליונים, וכיצד מתחבר לכך בית המקדש; חיוניותו של האדם, והצורך לפעול בכוחותיו שלו עולים בשני מקומות בדברי המהר`ל לפרשתנו: האחד בביאורו לדברי יעקב - `ושבתי בשלום אל בית אבי`, והשני - בהסבר דברי חז`ל כי עני הנצרך לאחרים חשוב כמת. קש"ת - מהרל
הרב אמנון בזק רחל - החטא והתיקון רחל אמנו היא האם המזוהה ביותר עם עם ישראל לדורותיו. מעיון בפרשה נדמה כי ייחודה של רחל הוא ביכולת לשנות ולתקן את דרכיה. כך עולה מפרשיית עקרותה של רחל, שם מנסה רחל לפתור את בעיית העקרות בדרכים שונות - כעס על יעקב, נתינת בלהה ליעקב, סיפור הדודאים, ורק לבסוף מתקנת רחל את דרכיה ומתפללת אל ה', ורק אז נפקדת בבן. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק חזרתה בתשובה של רחל בפרשה מתוארת דמותה של רחל כדמות של חוזרת בתשובה. דמותה של רחל מונגדת לדמותה של רבקה (יחסם לבית לבן), ולדמותה של שרה (פנייתה לאלוקים אל מול עקרותה). ניסיונות הסרק של רחל להפסיק את עקרותה (השפחה, הדודאים) מסתיימים רק כאשר היא מבינה שעליה לפנות לה'. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב משפחת יעקב פרשת ויצא מתארת לנו באריכות רבה את לידתה של משפחת יעקב ואת צמיחתה. עיון בפסוקים מגלה לנו כי הדינמיקה והמתחים שבין נשות יעקב - כלומר, רחל ולאה - בא לידי ביטוי מובהק בשמות הילדים, כך שהיחסים בין בני המשפחה מעורבים ברגשות רבים. בשיעור ננסה לעקוב אחר הדינמיקה הרגשית של משפחת יעקב, דרך עיון מדוקדק בשמות ילדי יעקב. קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת ויצא קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויצא קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן סולם יעקב השיעור עוסק בחלום סולם יעקב. מתחיל בפירוט כללי של החלומות לאורך התנ`ך, ועובר לחלומו של יעקב. סקירת פירושים שונים על משמעות המלאכים, הסולם, ושאר הפרטים. מיקום יעקב בעת החלום – בית אל, והגדרת המקום כבית ה' וכמקום קדוש, ביחס לירושלים. היחס שבין בית אל לירושלים. קש"ת - פרשת שבוע
הרב יעקב מדן פרשת ויצא, בית אל