פרשת זכור
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט פרשת זכור - המבוכה המוסרית של בן דורנו לנוכח מצוות מחיית עמלק מצו?ת מחיית עמלק מעלה תהיות מבחינה מוסרית. עיון מדוקדק במצווה זו מעלה שהיא אינה משקפת כלל עיוות מוסרי. המצווה נבחנת על רקע התקופה המקראית, ועל פי דברי הראשונים על מצווה זו. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת זכור - עמלק שאלת המוסריות של מצו?ת מחיית עמלק מעסיקה רבות את הוגי היהדות. מדוע נצטווינו למחות את זכר עמלק, ומדוע הכריז הקב`ה מלחמה דווקא על עם זה? המאמר מנתח את פרשיות עמלק שבספרי שמות, במדבר ודברים, ומנסה לעמוד על אופיו על עמלק, על מגמותיו ועל טעם השנאה הנצחית כלפיו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת זכור - המלחמה בעמלק מה היה חטאו של שאול בעמלק? מדוע ניטלה ממנו המלוכה וניתנה לדוד? האם ניהל שאול מלחמה כוללת בעמלק, או שמא רק מערכה מוגבלת, תוך הותרת אגג מלך עמלק בחיים והתעסקות בשלל? 01- פרשת השבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת זכור - שאול ועמלק מצוות מחיית עמלק צריכה להיעשות אך ורק מתוך ציות לצו האלוקי ללא שיקולים אישיים וזרים כלשהם. בכך ששאול חומל על הצאן הוא מערב שיקולים אישיים בקיום המצווה. כמו כן הוא עלול לגרום לחילול השם כי ניתן לטעון שהריגת עמלק נעשתה בשביל הביזה כמו במלחמות רגילות אחרות. ברור ששאול מתכוון לצאת למלחמה דתית ולא פוליטית והוא חושב שהוא קיים את הציווי. הוא אינו מבין שבכניעה לעם המבקש את הצאן והבקר יש כשל מנהיגותי שלו כמלך מנהיג. התיקון יעשה על ידי מרדכי `ובבזה לא שלחו את ידם` עיון בהפטרות
הרב יהודה עמיטל ועל נסותם את ה' שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה שביב פרשת זכור - הפטרת פרשת זכור מתוך סיפור מלחמת שאול בעמלק ניתן ללמוד על חשיבותו הרבה של ציווי מחיית עמלק. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה עמיטל מחיית עמלק המלחמה בעמלק אינה מלחמה לאומית, אלא מלחמה תרבותית: מלחמה בתפיסה הגורסת שאין שום ערך מוחלט ומחייב, ולעולם יש לעשות את מה שנראה מתאים לאותה השעה.