פרשת כי תבוא
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת כי תבוא - ברית ערבות מואב מדוע יש צורך בכריתת ברית בערבות מואב נוסף על הברית שנכרתה בהר סיני? מה היחס בין בריתות אלו לבין הברית שנכרתה לאחר כניסת ישראל לארץ? 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת כי תבוא 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט וידוי מעשרות (כ"ו, יב-טו) בשיעור זה אנו בוחנים את מצוות וידוי מעשר, במיוחד נתמקד בשמו התמוה. מדוע נקראת אמירה זו "וידוי", כאשר היא מורכבת מחשבון של מה שהאדם עשה נכון? 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן טקס האבנים 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת כי תבוא - פרשיות מקרא ביכורים ווידוי מעשרות למה דווקא שתי הפרשיות (מקרא ביכורים וביעור מעשרות) האלה נבחרו להיות המסיימות את נאום המצוות של משה? האם הן קשורות למצוות המופיעות בסוף פרשת כי תצא? מהו מיקומן הטבעי במהלך הספר? האם מצוות אלו נמצאות כאן בגלל חובת ה'אמירה' הייחודית להן? מהו תוכן האמירה בכל אחת מהמצוות האלו? כיצד הן קשורות לתפילה? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת כי תבוא - הברית משני צדי הירדן המאמר עוסק ביחס בין הבריתות השונות המוזכרות בפרשתנו: ברית הקללות והברכות והברית של תחילת פרשת ניצבים מחד, והברית שנכרתה בהר גריזים והר עיבל מאידך. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת כי תבוא - מקרא ביכורים 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת כי תבוא - ביכורים מצד אחד, נראה שמצו?ת הביכורים היא אחת ממצוות ה'ראשית': תרומה, ראשית הגז וכו'. מצד שני, יש במצווה זו הרבה הלכות המייחדות אותה: מקרא ביכורים, החובה להביאה דווקא משבעת המינים, ועוד. מהו טעמה המיוחד של מצו?ת הביכורים? 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת כי תבוא - תיארוך הנאום המרכזי של ספר דברים בפרשה זו מסיים משה את דבריו לבנ`י. המפרשים נחלקו באשר לתיארוך הדברים, מקום התרחשותם והחלטת משה לצוות את המצוות אשר עולות בנאומו דווקא בזמן זה. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק אבנים גדולות ואבנים שלמות משה מצווה את בני ישראל שלאחר הכניסה לארץ יקימו אבנים גדולות ויכתבו עליהן את כל התורה, ויקימו מזבח אבנים ויעלו עליו עולות ושלמים. כיצד קושרת התורה בין שני הציוויים? מה המשמעות של כתיבת התורה על האבנים? האם קיים יהושע את הציוויים בדיוק כשם שתוארו בתורה? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן ברית ערבות מואב פרשת הברכות והקללות, המופיעה בפרק כ"ח, נחתמת בפסוק: "אלה דברי הברית אשר צוה ה' את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת אתם בחרב" (דברים כ"ח, ס"ט) פסוק זה, המכנה את פרשת הברכות והקללות "דברי הברית", מחבר בין ברית ערבות מואב (הברכות והקללות של פרשת כי תבוא) לבין הפרשה המקבילה ב'בחוקותי' (ויקרא כ"ו). אם כן, עיוננו בברית ערבות מואב יתחיל בסיכום קצר של ברית סיני. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון האם ייתכן חורבן שלישי? קריאת הברכות והקללות לפי שיטת רמב"ן בפירושו לתורה במקומות רבים מפרש הרמב"ן את התורה בפרשנות היסטורית. בשיעור נסקור דוגמאות שונות לכך, ונעמיק בפרשנותו ההיסטורית לברכות והקללות בויקרא ובדברים. מתוך כך, נציין גם את ההשלכות העקרונית לימינו. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת כי תבוא - מעמד הברית בערבות מואב היכן התרחש מעמד הברית המתואר בפרשת כי תבוא? בערבות מואב או לאחר הכניסה לארץ? מה תפקידם של האבנים המוקמות והיכן הן ממוקמות? ומדוע התורה כופלת את התיאורים הללו? תוך מענה על שאלות אלו, והשוואה לברית סיני, נבחין במטרה הכפולה של הברית,הנועדה לאחוז את החבל משתי קצותיו - ליצור ברית חדשה לעם ישראל הנכנס לארצו, תוך שימור על התכנים כפי שניתנו על ידי משה - במדבר. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת כי תבוא - בין ברית סיני לברית ערבות מואב מהי המשמעות הנבדלת של שתי הבריתות: ברית סיני וברית ערבות מואב, ומדוע דרשה התורה שתי בריתות, ולא אחת? ברית סיני עומדת על האידיאה של השראת השכינה וברית ערבות מואב עומדת על הרעיון של בחירת ישראל ועליונותו על העמים. גם ב`להיות לך לאלוקים` קיים הבדל בין הבריתות. בברית סיני זה שכר על שמירת הברית ואילו בערבות מואב זהו מעשה הבא מצד העם. הבדל ישנו גם בתפיסת ארץ ישראל. תפקידה של הארץ לפי תפישת הברית בספר ויקרא היא להיות מכון לשכינה. בדברים הארץ היא השכר הטוב שהעם מקבל על שמירת הברית. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת כי תבוא - מעמד הברכה והקללה מעמד הברכה והקללה והציווי על הקמת מצבת האבנים מעלים מספר שאלות: האם נצטוו ישראל להקים מצבה אחת או שתיים? מה נצטוו לכתוב על האבנים? מדוע צוו לטוח אותם בסיד? 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת כי תבוא - אבנים מספרות עם מעבר הירדן, מצטווה ישראל להקים אבנים ולכתוב עליהן את 'דברי התורה הזאת'. את מה משרתת העמדת האבנים? מהי המטרה בכתיבת התורה עליהן, ומה פשר הסיד? שני תיאורים הם בכתוב, ובעיוננו נבקש להבין מה מקופל בכל אחד מהם. 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת כי תבוא - והשיבך ה' מצרים באוניות את עיוננו הפעם נקדיש לבירורו של הפסוק החותם את רשימת הקללות: `והשיבך ה' מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תֹסיף עוד לראֹתהּ והתמכרתם שם לאֹיביך לעבדים ולשפחות ואין קֹנֶה` (כ`ח, סח). בעיון נעמוד על חריגותו וייחודו של פסוק זה ועל משמעותו. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת כי תבוא - הברכה והקללה ורשימת ה'ארורים' מה היו ה`ברכה` וה`קללה` שניתנו על הר גריזים? האם היו אלה רשימת ה'ארורים' שבתחילת הפרשה, או השכר והתוכחה שבסופה? מהו היחס בין שתי הפרשיות הדומות הללו? האם המחוייבות לקיום המצוות נובעת רק מהשכר המובטח לנו אם נקיימן ומהעונש המאיים עלינו אם נעבור עליהן? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת כי תבוא - הברכות והקללות על פי השקפת רמב`ן 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן עבדו את ה' בשמחה חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת כי תבוא - הפטרת כי תבוא בהפטרת `קומי אורי` מדובר על שינוי בסדרי הטבע בעתיד לבוא והארת הצדיקים באור ה', האור הגנוז כשבעצם כל העם יהיה בדרגה רוחנית גבוהה `ועמך כולם צדיקים`. כחלק משינוי סדרי הטבע מתהפך יחסם של הגויים לישראל ומציאותם ההיסטורית הופכת להיות כפופה לישראל וכמשרתים אותם. בתקופה זו יהיו כל מעייניה של האנושות נתונים להכרת ד' כאורו של עולם. עיון בהפטרות
הרב יעקב מדן ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה מצוות הבאת בכורים יחד עם מצוות מקרא בכורים מלמדות אותנו להודות לה' על אשר נתן לנו. ההודאה, שנעשית בסיכום השנה החקלאית שחלפה, מתאימה לחשבון הנפש שאנו בערב ראש השנה, החל בסמוך לקריאת פרשה זו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת ביכורים מצות הביכורים מזכירה לאדם שכל כולו תלוי בקב`ה, ובלעדיו אין לו כל קיום. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות ביכורים מצוות היכורים באה להתמודד עם השינוי הקיצוני שעוברים בנ`י בכניסה לא`י. היא באה ללמד אותם לעמול קשה על מנת ליצור, ומצד שני מחזקת את הבנתם שכל אשר יש להם הוא מאת ה'. אותה גישה קיימת גם בימים נוראים. מצד אחד תלותינו הגמורה בהקב`ה, ומצד שני אנו אלא שממליכים את הקב`ה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים