פרשת כי תצא
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת כי תצא - איש בחטאו יומתו נראה שציווי התורה `איש בחטאו יומתו` מיותר. וכי יעלה על דעתנו להעניש בן על חטאי אביו?! המאמר עוסק בכמה הסברים שניתנו לשאלה זו, ומציע הסבר נוסף על רקע התרבות המקובלת באותה תקופה. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת כי תצא - פשט ודרש בפרשת `והיה אם בִּן הכות הרשע` נעמוד בקיצור נמרץ על שלוש הלכות בפרשת המלקות, שבהן יש, לכאורה, הבדל בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה. נעלה את האפשרות שכל השינויים נובעים מסיבה אחת: מגמתם של חז"ל, מכוח סמכותם, ליישם בתוקף את הנחיית התורה להיזהר בכבודו של הלוקה. ישראל, אף על פי שחטא - ישראל הוא, ומשלקה - הרי הוא כאחיך. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פשט ודרש בפרשת "והיה אם בִּן הכות הרשע" פרשיית המלקות מהווה מוקד לדיון אודות ההפרש בין הפשט לבין הדרש. לפי הפשט, אדם שחטא - לוקה, ומספר המלקות נתון לשיקול דעתו של בית הדין, ובלבד שלא יעלה על ארבעים מלקות. ההלכה, לעומת זאת, הגבילה את המלקות לחטאים שבין האדם למקום, ביטלה את שיקול הדעת של בית הדין בקביעת מספר המלקות וקבעה שמספר המלקות הוא תמיד שלושים ותשע. כל השינויים ששינה המדרש מפשוטו של מקרא מצביעים על המגמה לשמור על כבודו של הלוקה, ולהימנע מפגיעה בכבודו אפילו בטעות. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט וְאִם אֱמֶת הָיָה הַדָּבָר הַזֶּה (כ"ב, כ) – מהו "הדבר" וכיצד נתבררה אמיתותו? ההלכה של מוציא שם רע מסתיימת בשני פסוקים המתארים את הנעשה אם האשמת הבעל הוכחה כנכונה. פסוקים אלה קשים, מכיוון שנראה שהם אינם תואמים את חוקי הראיות הכלליים של התנ"ך או דיני עונשים. בשיעור זה נדגים כי פרשנות חז"ל לטקסט היא למעשה משמעותו הפשוטה. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת כי תצא - עמלק נראה שמצוות מחיית עמלק היא מן המצוות ה'מבוארות' - כלומר, מצווה שכבר הוזכרה בעבר, ורק ביאורה ניתן כאן. אך מדוע המתינה התורה וכתבה את דיני מצווה זו רק בפרשתנו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח ספרותי של איסור שכחת מעשה עמלק, ועל רקע ההקבלה הניגודית שבין שתי מחציות הפרשה. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת כי תצא - מהותם של איסורי הכלאיים במה שונה תיאור מצוות הכלאיים בפרשתנו מתיאורה בספר ויקרא? מהי מהות איסורי הכלאיים לפי המפרשים השונים כפי שעולים מספר ויקרא? מהם 'חוקות' ומהם 'משפטים'? מהי מהות איסור כלאי הבגדים? מהי מהות איסור כלאי הכרם? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת כי תצא - מערכת המצוות של ספר דברים פרקי המצוות של ספר דברים מבטאים את ליבתו הרעיונית של הספר, תיאור ההתגלות הא-לוהית דרך הפריזמה האנושית. מצוות אלו הן בתחום המוסר והחברה או שבמצוות שכבר נאמרו בעבר הן מדגישות את ההיבט החברתי-האנושי. לדוגמא בפרשת ראה ניתן לראות זאת במאכלות אסורים, ברגלים, בשמיטה, עבד עברי ואיסור אכילת הדם. בפרשת שופטים מציע ספר דברים במקום שלטון ה' באופן ישיר, שלטון אנושי הכפוף לה'. בפרשת כי-תצא המצוות והאיסורים שנתחדשו בה מדגישים יסודות אנושיים. ניתן לראות זאת במצוות אשת יפת תואר ובמצוות מחית עמלק. בשני המקרים מצב המלחמה הוא המסגרת אך העיקר הוא האדם, כבודו וזכויותיו גם בתוך המצב הזה. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת כי תצא - מיקומה של פרשתנו המאמר עוסק בעניינן של המצוות הכתובות בפרשתנו, ובהשוואת נאום המצוות של משה לעשרת הדברות על פי דרכו של הרד`צ הופמן. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת כי תצא - דיני המלחמה בספר דברים: סדרם ומגמתם ALREADY ON NEW SITE 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת כי תצא - וקצותה את כפה ועין תחת עין עונש "עין תחת עין" הינו מקרה בולט ביותר לפער שבין תורה שבכתב לבין תורה שבע"פ. ניתן לראות בפער ביטוי למידת הרחמים אל מול מול הדין. הפער מבטא רצון לעשיית צדק עבור הנחבל ובו בזמן לחנך את החובל. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן דיבור התורה פרשת כי תצא פותחת בפרשיית אשת יפת תואר, העוסקת בחייל שיוצא לקרב וחושק באחת משבויות המלחמה. התורה מתירה לו להנשא לאותה שבויה, אבל תוך יישום הלכות מיוחדות, הכוללת גם את גיורה. פרשייה זו מעלה שאלות קשות במישור המשפטי, במישור הפילוסופי ובמישור המוסרי. האם האדם אמור להיכנע לתאוותיו? האם יחס זה לאשה שבויה תואם את הקוד המוסרי של התורה? האם נכון להכריח אשה שבויה להתחתן נגד רצונה? מהו התוקף ההלכתי והמשפטי של גרות כפויה ונישואים כפויים? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת כי תצא – מצוות מעשיות בימינו בשיעור זה נעסוק בשלוש גופי הלכות חשובות המופיעות בפרשת כי תצא, כדיניהם הלכה למעשה. ראשית, נעסוק בדין פריקה וטעינה, הבא לידי ביטוי בימינו בסיוע לרכב תקוע, ונפרט את הדינים השונים בהלכות אלו. שנית, נעמיק בדין "לא תסגיר עבד אל אדוניו" וביחס בין דין זה לבין הסגרת עבדים בעת העתיקה, וכן העבדות באמריקה המודרנית. לבסוף, נדון בשאלת ריבית על ידי בנקים, ושאלת מעמדם כעוברים על איסורי ריבית או לא. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת כי תצא - אשת יפת תואר שנן שתי גישות לגבי שיוכה של פרשיית אשת יפת תואר. האחת, התואמת גם את חלוקת הפרקים המקובלת, גורסת כי פרשיית אשת יפת תואר מהווה המשך לפרשיות המלחמה בפרשת שופטים. אולם, חלוקת הפרשות מכניסה את פרשיית אשת יפת תואר להיות חלק מפרשיות הבית של פרשת כי תצא. מתוך עיון זה, מתבארת מחלוקת הראשונים לגבי מטרת דין אשת יפת תואר, האם במטרה לנוולה או דווקא להכניסה, ונידונה שאלת החידוש שבמצווה זו למול הנהוג בעולם העתיק. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין המלחמה על העתיד בעיון זה נתוודע לקול הכפול הנוכח במקרא ביחס לעמלק. שתי פרשיות הן, ובכל אחת מהן תשובה אחרת לשאלת מניעיו של עמלק, כמו גם יחס שונה כלפיהם. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת כי תצא - דין הגירושין המאמר עוסק בכמה נקודות מרכזיות העולות מעיון בדין הגירושין: האם לאחר הגירושין קיימת עדיין זיקה כלשהי בין הבעל לבין אשתו לשעבר? מה משמעות נתינת ספר הכריתות לרשותה של האישה? מה פשר ההקבלה בין הנישואין לבין הגירושין? מאילו סיבות רשאי אדם לגרש את אשתו? 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת כי תצא - עניינה של פרשת אשת יפת תואר פרשיית אשת יפת תואר חותמת את הפסקאות העוסקות בהלכות מלחמה. מהו פשרה של פרשייה זו? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת כי תצא - פן תקדש המלאה - למשמעותו של איסור כלאיים 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת כי תצא - אשת יפת תואר // שילוח הקן מהי מגמתה של פרשת אשת יפת תואר? התורה מבקשת להטיל אחריות על הגבר: אין הוא רשאי לבעול אישה ולזרוק אותה, ועליו לשמור על נאמנות לה. // משנה קובעת כי מטרתה של מצוַת שילוח הקן אינו "רחמים" אלא "גזרות". ספר החינוך הסביר שאין הקב"ה חס על הפרטים בבעלי החיים, אלא רק על קיום המינים, בהשגחה כללית. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן יפה צעקה לאדם חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת כי תצא - הפטרת כי תצא עיקרה של נבואת `רני עקרה` באה להתמודד עם היאוש וחוסר התקווה לעתיד הנולדים במציאות של גלות. הכלי לכך הוא המטאפורה של העקרות. אפילו כשיש רווחה בהווה אין זה מקל על הצער של התחושה שאין להם עתיד כעם. הנחמה היא בהפיכת העתיד הטוב למוחשי. בהפטרה יש גם הבטחה שהברית והחסד המובטחים על ידי הקב`ה ישארו בתוקף וזה עונה על החשש שלאחר הטובה שוב יבוא מהפך לרעה. עיון בהפטרות
הרב ברוך גיגי איסור כלאים מתוך התבוננות באיסור כלאים ניתן להצביע על סדר ומבנה במצוות המנויות בפרשת כי תצא. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין לכל מקום שתלך המצוות מלווין אותך בכל מקום שאדם נמצא בו, המצוות וההלכה צריכות להוות את מרכז חייו. חידושה של התורה הוא שהמצוות נמצאות בכל מקום, ולא רק בבית המדרש. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין מוצא שפתיך תשמר ועשית שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין מוצא שפתיך תשמור ועשית פרשת נדרים כמפתח להצבת שאיפות ולהתפתחות בעבודת ה'. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים