פרשת לך לך
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמעון קליין פרשת לך לך - 'הביטו אל אברהם אביכם' וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ (בראשית י"ב, א')... שיעור זה הוקדש לעילוי נשמתה של יהודית מאשה בת אליעזר וחוה ילין 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת לך לך 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת לך-לך – מוסר ואמונה בתורה לא מתואר מי היה אברהם אבינו ומדוע דווקא הוא נבחר. ניתן לתאר אותו כמי שחקר להגיע לאמת, איש האמונה, או כאיש החסד. בשיעור נעמוד על כך שהרגישות המוסרית היא תכונה ישראלית בסיסית, תכונתו של אברהם, שמתוכה זכה להיות גם איש האמונה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת לך-לך – ברית בין הבתרים וברית המילה בשיעור זה נעסוק בשתי הבריתות שזכה להן אברהם: ברית בין הבתרים וברית המילה. נעמוד על ההבדלים בין שתי הבריתות, המייצגות שני סוגים שונים של קשר עם ה' ועם הארץ, ומתוך כך גם שתי תפיסות עולם לגבי ההיסטוריה והשלטון בארץ ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת לך-לך – אַל נָא תְהִי מְרִיבָה בֵּינִי וּבֵינֶךָ –פרידת אברהם ולוט עיון בפרשיית הפרדותם של לוט ואברהם מלמד אותנו על השורש של ההפרדות, על הסיבות שהובילו את לוט להפרד - ועל התהליך שעבר על אברהם בעקבות ההפרדות. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת לך-לך - ברית בין הבתרים מדוע גזר ה' על בני אברהם גלות ושעבוד במצרים? לדעת שמואל, אברהם חטא בחוסר-אמונה. ר' אבהו ור' יוחנן, לעומתו, הזכירו חטא אחר שאברהם חטא בו. מסתבר, שמחלוקת זו משקפת גם שיפוט להתנהגותו של אברהם במלחמת ארבעת המלכים ולאופן הכריתה של הברית בין הבתרים. 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן ברית בין הבתרים איך ניתן להסביר את שאלת אברהם - "במה אדע כי אירשנה"? האם ייתכן כי לאברהם היה פגם באמונה? 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת לך-לך - הקריאה בשם ה' אברהם קורא בשם ה'. המפרשים ראו במעשה זה השכנת שכינה וקריאה לעולם לראות את גדולת ה'. בכך מתבטא תפקידם של האבות בהבאת מלכות ה' בעולם. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת לך-לך - שתי הבשורות על הולדת יצחק 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור "ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" - גזרת הגלות על שום מה? במדרשי חז"ל מצויים מקרים רבים בהם קיימות הערכות שיפוטיות כלפי אישי המקרא, שהינן שונות ולעיתים מנוגדות להערכה העולה מקריאת הרובד הגלוי של הסיפור המקראי. פעמים רבות ילמד הדרשן זכות על מעשה הנראה מפשט הכתוב כחטא, אולם ישנם גם מקרים בהם המדרש מעמיס על הדמות המקראית חטא, שאינו נזכר בכתוב, שאין עליו תוכחה ושלא ניתן עליו עונש. אחת הדוגמאות לכך היא חבירתם של ארבעה חכמים להאשמת אברהם כמי שאחראי לגזרת השיעבוד של מאתיים ועשר שנים של ישראל במצרים 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת לך-לך - פשרה של מלחמת המלכים מה החשיבות הגדולה של הסיפור המפורט על מלחמת המלכים? מה הקשר בינו לבין ברית בין הבתרים? נראה, שהברית וגזירת השעבוד באו בעקבות הכרעתו המוסרית של אברהם להציל את לוט ואת אנשי סדום, למרות המחיר הרב שהוא וזרעו עתידים לשלם. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת לך-לך - הבטחת הזרע והארץ ארבע פעמים חוזר הקב`ה ומבטיח לאברהם את הבטחת הזרע והארץ. מדוע עשה זאת הקב`ה מספר כה רב של פעמים? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט מֵאַרְצְךָ – אל "הָאָרֶץ הַזֹּאת" 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת לך-לך - `ותענה שרי` - האם חטאה אמנו בעינוי הזה? חלק מהמפרשים רואים בעינוי הגר חטא של שרה אמנו, אך עיון מדוקדק בסיפור, על רקע התקופה ועל רקע פשט הפסוקים, מעלה שהתורה מצדיקה את מעשיה של שרה. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת לך-לך - אברהם והפסילים: בבואה מדרשית לסיפור מקראי בשיעור זה נבחן מדרש מפורסם - הסיפור על שבירת הפסילים בידי אברהם, באמצעות השיטה הספרותית של 'הסיפור המרומז'. מדרש זה מזכיר את סיפורו של גדעון, ומטרתו להסביר מדוע בחר הקב`ה דווקא באברהם. האמנם השיפוט המקראי כלפי אברהם וכלפי גדעון הוא זהה? 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת לך-לך - במה אדע - שאלה וברית מדוע הוזכר שעבוד מצרים בברית בין הבתרים? האם מדובר בעונש לאברהם על חוסר אמונתו? ראשית, נראה כי כריתת הברית היא שכר על התנהגותו של אברהם במלחמת ארבעת המלכים. שנית, קיימת הקבלה בין פרשיית הברית לבין סיפור בריחת הגר. הקבלה זו מלמדת את אברהם - ואותנו - משהו על השגחת ה' בעולם: ה' גואל את העשוקים מיד לוחציהם; ובכך טמון גם הפתרון לבעייתנו. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת לך-לך - שעבוד הגר ושעבוד מצרים ההשוואה בין דברי הקב`ה לאברהם לבין דברי המלאך להגר לאחר בריחתה, בין שעבוד הגר לשעבוד מצרים, מלמדת אותנו על יחס התורה להתנהגותה של שרה להגר. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת נח - כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה מדוע בחר ה' באברם? המדרש מספר שני הסברים המשיבים על שאלה זו. סיפור הנפילה לכבשן האש מקביל לסיפורם של חנניה, מישאל ועזריה; וסיפור ניתוץ הפסילים מקביל לסיפורו של גדעון הנותץ את פסילי אביו. עיון בשתי ההקבלות הללו עשוי ללמדנו על הקבלה רחבה בין אברהם לבין גדעון, ועל חטאם של נמרוד ושל אנשי דור הפלגה (שיבוא על תיקונו באחרית הימים, ב`שירת הכרם` של ירמיהו). 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת לך-לך - ייעודו של אברהם מיהו אברם אשר מקבל את הברכה כפי שמופיעה בתחילת הפרשה? האם שמענו עליו או על מעשיו? מדוע הוא זכה לברכה מיוחדת זו? אברם מופיע במדרשים כמי שעמד מול תרבות בבל, נמרוד ובוני מגדל בבל. בניגוד לנח, התורה מסתירה למה דווקא אברם נבחר. סיפורו של נח מתמקד בעברו, ואילו סיפורו של אברם מתמקד בעתיד. הוא זה שיעצב את עתידו. לאחר הציווי הולך אברם לארץ כנען. למה דווקא לשם? אברם מבין שתפקידו לקרוא בשם ה' בניגוד לאנשי דורו שרצו לעשות שם לעצמם. למה ה' לא מנחה את אברם מה לעשות? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת לך-לך - ניסיון כפול כהקדמה, עוסק המאמר בנושא התיחום של סיפור המופיע בתורה, ומציע מספר קריטריונים כדי לתחם סיפור כזה. בהמשך, עוסק המאמר בסיפור ירידת אברהם למצרים. לכאורה, נראה שהסיפור מסתיים לפני סיפור פרידת לוט. בעיון נוסף, ניתן לראות ששני הסיפורים הם בעצם סיפור אחד, והפרידה של לוט החלה במצרים. כל זה מהווה ניסיון כפול לאברהם: הן בלקיחת אשתו, והן בעזיבת לוט. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת לך-לך - מדוע ירד אברהם למצרים? האם חטא אברהם בכך שירד למצרים ואמר על שרה `אחותי היא`? מתי הובטחה הארץ לאברהם - מייד כשעלה לארץ, או רק אחרי שנפרד מלוט? מה משמעות ההקבלות בין ירידת אברהם למצרים לבין שעבוד בני ישראל במצרים? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן וודאות אישית ומסורת בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי ברית מילה על ידי גוי המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן פרשת לך לך חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת לך-לך - אל תירא כי עמך אני הנביא מדגיש את היכולת והרצון של הקב`ה לגאול את ישראל בגלל חשיבותם האיכותית ובגלל ברית אבות. עיון בהפטרות

עמודים