פרשת לך לך
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן פרשת לך לך, ברית בין הבתרים פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי מצוות מילה בגויים השו`ע פוסק כי לגוי אסור למול את עצמו, אם לא לשם מצווה. מדוע? האם ישנה בעיה עקרונית במילתו של גוי? מה דינם של זרע קטורה ביחס למצוות מילה? נראה כי ישנו חילוק מהותי בין כריתת הברית הייחודית לעם ישראל לבין ברית המילה השייכת במי שאינם יהודים. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת לך לך המהר`ל מסביר כי בחירת ה' באברהם לא נבעה ממעשיו הטובים אלא של אברהם אלא הייתה בחירה כללית. קביעה זו מסבירה את העובדה שהתורה לא מקדימה שום תיאור על מעשי אברהם טרם דבר ה' אליו. נקודה נוספת שנעמוד עליה בשיעור זה היא הלבשת הניסים בתוך הטבע. דיון שלישי ייעשה בסוגיית סירובו של אברהם להתעשר משלל מלחמת סדום. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת לך-לך קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק בחירתו של אברהם אבינו האם בחירת אברהם אבינו על ידי הקב`ה נעשתה לאור זכויותיו של אברהם? המדרש טוען שכן, ועל רקע זה עולה השאלה האם קביעה זו מעוגנת בפשוטו של מקרא. בשיעור זה ננסה לנתח מדרש חז`ל, אשר מאחוריו עומדת הקבלה בין אברהם לבין גדעון. כמו כן, ננסה לבחון האם אכן יש אחיזה בפשוטו של מקרא להבנה שצדקתו של אברהם קדמה לבחירתו על ידי הקב`ה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב תיקונו של אברהם פרשת לך-לך מציבה בפנינו בפעם הראשונה את דמותו של אברהם אבינו. בשיעור זה ננסה לסקור את קורות העולם עד פריצתו של אברהם אל ההיסטוריה - 2000 שנות התוהו - ונראה כיצד הועמד האדם במרכז, והקב`ה נדחק הצידה. אברהם אבינו הינו המתקן הגדול, והוא מעמיד את הקב`ה במרכז התמונה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת לך-לך קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת לך לך קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן מעלתה של ארץ ישראל השיעור עוסק בייחודה של ארץ ישראל. ארץ ישראל מובטחת לאברהם, יחד עם הבטחת הזרע. השיעור מתעמת עם הקושי בייחודה של הארץ, תוך השוואה לארצות הסובבות אותה, שבהם לכאורה החיים קלים יותר. הבנת הקשר בין עם של עבדי ה', לבין החיים דווקא בארץ - תלויים בגשמים, בנס ובמעורבות האלוקית. יציאת תרח מאור כשדים כרצון להתקרב לה' קש"ת - פרשת שבוע