פרשת מסעי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי מצוות יישוב ארץ ישראל האם מצוות ישוב ארץ ישראל הינה מצווה מן התורה? הרמב`ן אכן מונה מצווה זו במניין המצוות ומפליג בחשיבותה, אולם הרמב`ם השמיט מצוה זו ממניינו שלו. מדוע? בשיעור זה נציג גישות שונות לשאלה זו, החל בדעות הסבורות שלדעת הרמב`ם זו מצווה שאינה נוהגת לדורות, או שזו מצוה מדרבנן בלבד, דרך דעות הסבורות שמדובר במצוה יסודית העומדת בבסיס התורה כולה, וכלה בדעה המסבירה כי מדובר במצוה טבעית, שכל עם חפץ בה, ולכן אין למנותה. בסיום השיעור הלכה יומית בענייני ברכות הנהנין - האם קיים דין ספק ברכות להקל בברכה ראשונה? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי הלכה ונבואה חז`ל קבעו כי נביא אינו רשאי להוסיף על מצוות התורה. בשיעור זה נדון בטיב היחס שבין הלכה ונבואה: מהו ההבדל היסודי בין נבואתו של משה רבנו, שהיא התורה לבין נבואת נביאים אחרים? האם איסור חידוש מצוה כולל גם איסור על שחזור הלכות על ידי נבואה? מה פשר קביעת חז`ל כי `לא בשמיים היא`? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשיות מטות-מסעי מהו ההבדל היסודי בין נבואת משה רבנו לבין נבואת שאר הנביאים - מדוע משה מתנבא בלשון `זה`, מה שלא מצינו בשאר הנביאים? כיצד יש להבין את דרשת חז`ל על כך ש`אתם קרויים אדם ואין הגויים קרויים אדם`? מדוע ישנה חובה להתקין שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי, בעוד שרק שניים וחצי שבטים יושבים שם? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשיות מטות-מסעי קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק משמעותה של עיר המקלט בשתי פרשיות בתורה נידון דינו של הרוצח בשגגה - גלותו לעיר מקלט, בפרשתנו ובפרשת שופטים. האם מדובר באופן בסיסי בעונש, המחליף את עונש המוות של הרוצח במזיד? או שמא עיר המקלט נועדה להגן על הרוצח בשגגה מפני זעמו של גואל הדם, ואין מטרתה להעניש את הרוצח בשגגה? עיון בפסוקים מגלה הבדל בשאלה זו בין אופיה של עיר המקלט כפי שהוא מוצגת בפרשת מטות-מסעי לבין אופי עיר המקלט בפרשת שופטים. ייתכן שהבדל זה עמד בשורש הבחנתם של חז`ל בין מקרים שונים של רצח בשגגה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק נחלת עבר הירדן המזרחי בפרשתנו אנו למדים על נחלת עבר הירדן המזרחי על ידי בני גד, ראובן וחצי שבט המנשה. האם ישנו הבדל בין נחלתם של בני גד וראובן, אשר יזמו את הפנייה אל משה, לבין חצי שבט המנשה שצורף לנחלה מאוחר יותר? בשיעור זה ננסה לעמוד על שאלה זו דרך עיון מדוקדק בפרשיית מלחמת ארבעת המלכים ובראשיתו של ספר דברים. מעיון בפרשיות הללו מתגלה שמעמדם של חלקים שונים בעבר הירדן המזרחי אינו זהה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב יצחק לוי פרשת מטות-מסעי קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשיות מטות-מסעי קש"ת - פרשת השבוע