פרשת משפטים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן פרשת משפטים – ברית סיני פרשת משפטים ממוקמת בין עשרת הדברות לבין ברית סיני, ונחלקו רש"י והרמב"ן האם זה אכן הזמן שבו היא נאמרה (רמב"ן) או שהוצבה שם אך "אין מוקדם ומאוחר בתורה" (רש"י). בשיעור זה ננסה להבין, לפי כל אחת מהשיטות, מדוע פרשת משפטים מפרידה בין מעמד הר סיני לברית סיני, בין "מתן" תורה לבין "קבלת" התורה? 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת משפטים - הרוצח בעורמה מיהו הרוצח שנאמר עליו `מעם מזבחי תיקחנו למות`? חז`ל דרשו פסוק זה על הרוצח במזיד, אך בפשט הפסוקים - פרט לרוצח במזיד ולרוצח בשוגג, קיים גם סוג שלישי של רוצח: רוצח בעורמה, המסתיר את מעשיו, את זדונו או את המניעים האמיתיים למעשהו. דוגמאות לרוצח בעורמה מצויות לאורך כל התנ`ך: החל מקין הרוצח את הבל, דרך יואב בן צרויה הרוצח את אבנר, עשאל ואוריה עד לישמעאל בן נתניה הרוצח את גדליה בן אחיקם. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת משפטים–"כי המשפט לא-לוהים הוא" פרשת משפטים מציגה רצף ארוך של הלכות ופסוקים, המעוררות שאלות הקשריות ודקדוקיות שונות. אנו נתעמק בפסוקים על רוצח ורוצח בשוגג, ובשינויים שבהם. מתוך כך, נעסוק במושג "אלוהים" ובמשמעויותיו השונות. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת משפטים–המשפטים היוצאים מהדברות הסתכלות על פרשיות מעמד הר סיני והפרשיות שאחריה, כולל פרשת משפטים, כרצף אחד, מאירה את המהלך המסודר של התורה. לאור הבנה זו, נסקור את המעברים מהמשפט המותנה לחוקי גוי קדוש, את המקבילות של מעמד הר סיני ואת התהליך שאמור העם לעבור, ב"ברית סיני". 01- פרשת השבוע
הרב אליקים קרומביין הרכושנות לאור פרשיות הממון בתורה מהו ההבדל בין דיני הממונות שבפרשת משפטים לבין דיני הממונות שבפרשת בהר? מהי תפיסתה החברתית של התורה? 01- פרשת השבוע
הרב איתיאל גולד פרשת משפטים: מחרדה לברית פרשת משפטים ככלי מדורג להגעה אל ה' - ולהתמודדות מול חרדה. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת משפטים - נעשה ונשמע מתי אמרו בני ישראל `נעשה ונשמע`, במתן תורה או לאחריו? מה המשמעות של המצוות המוזכרות בפרשת משפטים, והמפסיקות את הרצף הסיפורי? האם יש מבנה וסדר הגיוניים לכל המצוות שבפרשתנו? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת משפטים - דיני נזיקין - `מגילת זכויות האדם` לכאורה נראה שהסדר של דיני הנזיקין בפרשה כלל לא הגיוני. למעשה, סודרו הנזיקין לפי סדר הניזקים ולא לפי סדר המזיקים. מדוע בחרה התורה בסדר זה? מתברר, שהתורה ביקשה להעביר מסר על חשיבות זכויות האדם, ולכן סידרה בהתחלה את הפגיעות השונות האפשריות בו, ורק אחריהן את הפגיעות בבהמות וברכוש. 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור דיני עבדים לדור יוצאי מצרים ודיני אדונים לדור הנכנסים לארץ 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין כי תפגע שור אויבך מה לתורה ולאֲמנות חברתיות? מה לתורה ולחוקי מוסר יחסיים, התלויים במבנה החברתי בו נתונה קהילה? בלימוד זה נתוודע לתפישה ערכית המשתקפת משני פסוקים בפרשת משפטים. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט אִם עֶבֶד יִגַּח הַשּׁוֹר אוֹ אָמָה, כֶּסֶף שְׁלֹשִׁים שְׁקָלִים יִתֵּן לַאדֹנָיו וְהַשּׁוֹר יִסָּקֵל (כ"א, לב) - מעמדו של עבד כנעני לאור דין זה 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת משפטים - בריתות סיני פעמיים מתארת התורה שבני ישראל אמרו `נעשה` על מצוות התורה: פעם אחת במעמד הר סיני, ופעם נוספת במעמד כריתת ברית האגנות. מה פשר חזרה זו? מתי - אם בכלל - קיימו ישראל את שהבטיחו לפרעה, לחוג לה' במדבר? 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת משפטים - פרשיות השומרים בשיעור זה נבאר את פרשיות 'שומר כלים' ו'שומר בהמה'. נסביר את ההבדל בין סוגי השומרים, ונבאר כמה פסוקים קשים בפרשיות אלו. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת משפטים - פשטי המקראות הפער בין פשטי המקראות בפרשתינו לבין ההלכות שקבעו חז`ל הוא גדול מאוד. המאמר מתחקה אחר פער זה, ומנתח את התפיסה המקראית של דיני הנזיקין אל מול תפיסתם של חז`ל. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת משפטים - אני ולא מלאך `הנה אנכי שולח מלאך לפניך...` - מיהו המלאך המתואר בפרשה? מהו היחס בינו לבין המלאך המופיע בפרשייה שלאחר חטא העגל? דמותו של המלאך קשורה להנהגות השונות בהן מנהיג הקב`ה את עם ישראל, ולאופי הזיקה שנוצרה שבין ה' וישראל מכח מעמד הר סיני. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת משפטים - ושכנתי בתוכם (א) היכן נאמר - בהתגלות ה' למשה בסנה ובמצרים, או בהתגלות לאבות - שה' ישלח מלאך שיביא אותם לארץ ולא הקב"ה עצמו? היכן שמענו בהמשך התורה שאנו חייבים לשמוע בקולו של מלאך? פסוקים אלו סותרים לכאורה פסוקים אחרים בהם כתוב מבפורש שהקב"ה בעצמו ישכון בתוך מחנה ישראל. מדוע לא מוזכר המשכן עד לפרשת תרומה? איך רעיון המשכן מתיישב עם הפסוקים שסותרים לכאורה את קיומו? כיצד כל זה קשור למחלוקת רש"י והרמב"ן בשאלת סדר הפרשיות של חטא העגל והציווי על המשכן? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת משפטים - העבדות בפרשה ובהפטרה 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת משפטים - עבדות המאמר בוחן את יחסה של התורה למוסד העבדות בהשוואה ליחסם של אומות העולם בתקופה זו. ההשוואה נעשית לפי דיני העבד הכנעני דווקא: העונש על הריגתו, והחיוב לשלחו תחת עינו או שינו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת משפטים - מיהו עבד עברי? האם התואר `עברי` מיוחד ליהודים בלבד? ייתכן ש`עברי` הוא עבד, ו`אלוקי העברים` הוא אלוקי העבדים, זה שאין לו טריטוריה המגבילה אותו, אלא הוא שליט על כל העולם. פירוש כזה יוכל לבאר את המקומות בהם מופיע המונח `עברי` במקרא: ביחס ליוסף בבית פוטיפר, ביחס לבני ישראל במצרים ובתקופת שאול, וביחס ליונה הישן בבטן האונייה. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן וְאִישׁ כִּי יִהְיֶה צַדִּיק וְעָשָׂה מִשְׁפָּט וּצְדָקָה בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי שאר כסות ועונה המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן מדבר שקר תרחק חסידות לפרשת שבוע
הרב ברוך גיגי תורת המשפטים מיד לאחר מתן תורה פותחת התורה בפירוט דיני ממונות; מדוע, ומה מיוחד דוקא בהם? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין נעשה ונשמע עלינו לשאול את עצמנו באיזו מידה אישית וציבורית אנו עומדים בציפיות, ובמה עלינו להשתפר ולהתקדם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל משפטי ה' אמת צדקו יחדו? המצוות בתורה מקורם במבט רחב על העולם המשלב את כל חלקי העולם ועל כן יש בו נצח. דתות אחרות אשר ניסו לקבוע מערכת חוקים כשלו בגלל חוסר יכולתם לראות אל מעבר למה שנראה מולם ולשלב הכל יחד. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים