פרשת עקב
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת עקב - ברית אהבה בין ה' וישראל פתיחתה של פרשת עקב היא בעצם אמצעה של יחידה ספרותית המתחילה בתחילת פרשת ואתחנן. היחידה הזו מהווה פתיחה והקדמה לכריתת הברית בין ישראל לבין ה', ובאים בה לידי ביטוי העקרונות המרכזיים של הברית. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת עקב 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט איסור הגאווה מן התורה- מניין? בסופו של האלף החמישי נדד רבי משה בן יעקב מן העיר קוצי (Coucy) שבצרפת בין ערי ספרד ופרובנס, ודרש בפני קהילות ישראל שבאותן הארצות. רבי משה, אחד מחשובי בעלי התוספות בדורו, הוכיח את קהל שומעיו על התרופפות מצוות אחדות בידיהם, והדריכם לסגל מידות טובות ולהתרחק מן הרעות. דרשותיו עשו רושם גדול על שומעיהן והשיבו רבים מעוון. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן לדעת את אשר בלבבך" על נסיונות א-לוהיים ולב יודע 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת עקב - וזאת התורה - 'התורה' על פי התורה (ב) מה פירושו של המונח "המצווה" החוזר שוב ושוב בספר דברים? האם זו מצווה מסויימת או שמא הכוונה היא לכל המצוות? האם ניתן להסביר שהכוונה היא דווקא למצוות אהבת ה'? כיצד ניתן לצוות על אהבת ה', או על אהבה בכלל? מהו ההבדל בין חוק למצווה? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת עקב - מעשי ה' ובריתו עם ישראל כריתות הברית בפרשתנו מעלות שתי שאלות: ראשית - מהזכרת נסי מצרים משמע שהברית נכרתה רק עם יוצאי מצרים, ולא עם כל הדורות. שנית - בכריתת הברית נאמר "לא את אבותינו כרת ה' את הברית הזאת", והרי יודעים אנו שהקב"ה כרת ברית גם עם אבותיהם? המאמר עוסק בשאלות אלו באמצעות ניתוח לשוני של תבניות דקדוקיות: "לא... כי אם" ו"לא... כי". 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת עקב - ארץ ישראל וארץ מצרים מההשוואה בין ארץ ישראל לבין מצרים בפרשתנו, לא ברור מי עדיפה. מהי בדיוק עדיפותה של ארץ ישראל? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע סיפור פרידת לוט מאברהם. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת עקב - בין מדבר לנהר בפרשת עקב מופיעות שתי פרשיות המלמדות על שבחה של ארץ ישראל. מדוע הכפילות? הפרשה הראשונה מתארת את שבח הארץ כהנגדה למדבר, ואילו הפרשה השנייה מתארת את שבח הארץ כהנגדה למצרים. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת עקב - מיהו `הגר`? בתורה מוזכר הגר כזר המתגורר עם עמ`י, אך הפירושים רואים באדם זה כמי שהצטרף לעמ`י- גר צדק. בתורה שבע`פ חלקו מונח זה לשני סוגי אנשים- כאלו שנתחייבו לקיום מצוות ועליהם חלה מצוות האהבה ואיסור הונאה, וכאלה המתגוררים בארץ ישראל ומחוייבים במצוות בני נח. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק בין "שמע" ל"והיה אם שמֹע" למה קדמה 'שמע' ל'והיה אם שמוע'? אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואחר כך יקבל עליו עול מצות (ברכות פ`ב מ`ב). בשיעור נעמוד על שני ההבדלים המהותיים בין שתי הפרשות ובשני ההיבטים השונים בעבודת ה' שהן מבטאות. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן עינינו ראו ולא זר לאורך ספר דברים, מדגיש משה את העובדה שהדור העומד לרשת את ארץ כנען ראה את ניסיו של הקדוש ברוך הוא באופן אישי, בעיניהם הם. כבר בפרק הראשון, מצטט משה את תגובתו לדברי המרגלים. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת עקב - ועשית לך ארון עץ הבדל משמעותי בין ספר דברים לבין ספר שמות הוא איזכור ארון העץ שנעשה עבור הלוחות השניים בספר דברים. ההסבר לכך קשור לתפיסה האימננטית של ספר שמות מול התפיסה הטרנסצנדנטית של ספר דברים ולכך שהמשכן או אוהל מועד אינם מוזכרים בספר דברים כי עיקר הברית בספר זה הוא במצוות ולא בהשראת שכינה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת עקב – קריאת שמע המורחבת שתי הפרשיות של קריאת שמע מספר דברים הן לא רק דומות בנושא ובפרטים, אלא הן פתיחה וסיום של מצוות האמונה" - מצוות אהבת ה', יראתו ועבודתו, והרחקת כל הקשור בעבודת אלילים. כפי שנראה בשיעור, קריאת שמע המורחבת, בין שמע לוהיה אם שמוע, היא ההמשך של הדיבר הראשון בעשרת הדיברות. בהתאם לשאלה מהו הדיבר הראשון, נעמיק בהבנת קריאת שמע המורחבת. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת עקב – פרשנות משה לחטא העגל תיאור סיפור חטא העגל בפרשתנו שונה באופן בולט מתיאורו בספר שמות. לאור מאמרו של אלי חדד, לפיו ספר שמות מדבר על חטא עבודה זרה שבחטא העגל וספר דברים מדבר על הטעות בהגשמה, ניתן להבין הבדלים רבים. בין השאר, נעמוד על המקור לשינוי במיקום תפילתו של משה, בהתייחסות ל'חטאו' של אהרן, בפעולתו של משה עם העגל, בריצוי לאחר החטא ועוד. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת עקב - פרשיות שמע ו`והיה אם שמוע` מדוע תיקנו חז`ל לומר פעמיים ביום דווקא את פרשיות `שמע` ו`והיה אם שמוע`? המאמר עוסק בניתוח פרשיות אלו ובמשמעות מיקומן בתוך נאום ההקדמה לנאום המצוות. המאמר גם עוסק בשאלת הזכרת מיתתו של אהרן בפרשת עקב. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת עקב - 'אם שמוע תשמעו' בפרשתנו מוצבת משוואה: 'אם שמוע תשמעו' - יהיה גשם, ויהיה טוב. ואם יפתה לבבכם - השמים יעצרו, ואתם תאבדו 'מעל הארץ הטובה אשר ה' א-להיכם נותן לכם'. מהו היחס שבין התניה זו לבין העבודה מאהבה המתוארת בפרשה? וכי ניתן ליצור תשתית של אהבה, לצד איום בעונש אם לא תתקיים? 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת עקב - באיזו זכות יורשים ישראל את הארץ? פרשת עקב משמשת מעין אתנחתא בין שני חלקיו של נאום המצוות: פרשת ואתחנן מכאן, ופרשיות ראה עד כי-תבוא מכאן. אחד הנושאים שמשה דן בהם הוא באיזו זכות יורשים ישראל את הארץ. חשיבותה של שאלה זו ניכרת במילות הפתיחה של הפרק - `שמע ישראל`. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת עקב - תפילת משה - לפני הירידה מההר או אחריה? לאחר חטא העגל, משה התפלל וביקש מהקב`ה לסלוח לעם ישראל. על פי פרשת כי-תשא, משה התפלל תפילה זו לפני שירד מההר. לעומת זאת, על פי פרשת עקב, תפילה זו התרחשה אחרי שמשה ירד מההר, ראה את העגל, שבר את הלוחות ועלה להר שנית. מתי התפלל משה תפילה זו? מדוע מתארת התורה אירוע זה בשני אופנים שונים? האם היה רגע שבו הקב`ה גמר בדעתו לכלות את ישראל ולהשמידם? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת עקב - הארץ הטובה 01- פרשת השבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת עקב - בין `נחמו` להפטרת עקב בניגוד להפטרות הנחמה הקודמות העם כבר מגיב למציואות שנוצרה וטענותיו באות בעקבות אורך הגלות ותחושת הסתר פנים מתמיד. עיקר הנחמה בהפטרתנו היא בהדגשת קיומן של מערכות יחסים אחרות מלבד קשר של עבד ואדון בין ישראל לקב"ה, וביציבותן של אלה לנוכח משברים. א. יחסים של הורים - ילדים. ב.עם ישראל הוא אוצרו היקר של הקב"ה ממנו הוא לא יפרד. ג. עם ישראל הם כמו גרושה ולא זונה והקב"ה ממשיך לשמור לה אמונים. במחצית השניה הנביא טוען שה' מכון לגאולה והעם הוא זה שאיננו מוכן. זה אמור לעורר אותם להתכונן לגאולה אך גם יש בזה מענה על טענת השכחה האלוקית. ישעיהו פונה לעם שיזכרו ברית אבות ומשום כך יאמינו בגאולה. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין בין "נחמו" להפטרת עקב הפטרת עקב שונה מההפטרה הקודמת. ניתן לראות כי עמ`י נמצא כעת בשלב אחר של הגלות ועל כן בשלב אחר של התמודדות עם הגלות הרוחנית מהקב`ה. על מנת להראות את מערכת היחסים של עמ`י והקבה ישנם שימושים שונים בדימויים ומשלים כגון- אב ובנו, אדון ועבד. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל האתגרים החברתיים העומדים לפני מדינת ישראל חלק ב' הרב דן באתגרים הבולטים בימינו. כאן הוא עוסק ברדידות הדיון הציבורי ובמשמעותו על תרבות הדיון וכן בתופעות המיסטיציזם הפושטת בעולם ומהווה תופעה המנוגדת לחלוטין לעולם הדתי. הרצון למצוא פתרונות בזק לכל בעיה במקום להעמיק את החשיבה וחיפוש פתרון יסודי ואמיתי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין בין "נחמו" להפטרת עקב העם, הנמצא בגלות כבר זמן מה חש שנשכח. הנביא מדגיש לעם כי הגלות עתידה להסתיים, ויותר מכך- מסביר לעם ישראל כי קשרו עם הקב`ה אינו תלוי, אלא הוא קשר קיומי קבוע שאינו ניתן לניתוק. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין וישבר אותם תחת ההר מה הוביל את משה לשבור את הלוחות כשירד מן ההר? מדוע הוא החליט שהמעשה הראוי לעשות כאשר העם 'התפרק' בתחתית ההר הוא לשבור את הלוחות? האם זה מתוך מחשבה איך להגן על עם ישראל בעקבות החטא? האם זה בא כתגובה של כעס למעשה הנורא? האם פעל משה מציווי ישיר של הקב`ה? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת עקב - האם משה שבר את הלוחות? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים