פרשת פינחס
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק פרשת פינחס 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת התמידין והמוספין (כ"ח-כט) כחלק מפרשיות המשכן שבספר במדבר פרשת התמידין והמוספין המשתרעת על פני פרקים כ"ח-כ"ט בסיום פרשתנו מעוררת שאלה: מדוע נקבעה פרשה זו בספר במדבר, ודווקא במקום זה? פרשה זו מהווה חלק חשוב מדיני הקרבנות שיש להקריב במשכן, ודינים אלו מרוכזים בספר ויקרא – המכונה 'תורת כהנים'. ובכן, מקומה הטבעי של פרשת המוספין הוא בחלקו הראשון של ספר ויקרא, ביחד עם פרקים א-ז שבהם מפורטים סוגי הקרבנות השונים והעילות להקרבתם. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן עלייתו של פנחס 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת פינחס - מתי נצטווה משה לעלות להר העברים ומתי נסמך יהושע על ידו? (כ`ז, יב-כג) בפרשתנו מופיע הציווי למשה לעלות אל הר העברים, ולהיאסף שם אל עמיו. בפועל, עד מיתתו של משה אירעו עוד מאורעות רבים. מדוע הציווי מוזכר דווקא פה? המאמר עוסק בדברי המפרשים השונים, ומציע שציווי זה נאמר על העתיד, כהקדמה לפרשת מינויו של יהושע. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת פינחס - קרבנות המוספים אם נתבונן בדקדוק בפירוט קרבנות המוספים, נגלה שמסתתרת מאחוריהם השקפה כוללת על מהות החגים וסדרם. במאמר זה, ננסה לקלף מעט את הקליפות המסתירות את המסרים הטמונים ברשימת קרבנות המוספים של כל מועד. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת פינחס - על מפקד בני ישראל לפני הכניסה לארץ מדוע יש לפחות שני מפקדים במדבר? מטרת המפקד הראשון היא לצרכים צבאיים ואילו מטרת המפקד השני היא לקביעת הנחלות בארץ ישראל. פירוט המפקד הראשון רק מדגיש את ההחמצה הגדולה שבחטא המרגלים, אולם נראה שיש משהו שלילי במפקד עצמו. החטא במפקד של דוד המלך הוא שמטרת המפקד היא התפארות בעוצמת הצבא ולא מטרה פרקטית. בטחון אנושי במקום בטחון בה'.מותר לפקוד רק עם מחצית השקל ולא לשם מפקד. המפקד השני הוא סמוך למגפה והוא לאחר הניצחונות הצבאיים שבהם ברורה תשועת ה' והוא מהווה תיקון למפקד הראשון. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת פנחס - האם נהגו מוספים במדבר? מפורסמת היא שיטת הרמב"ן שקרבנות המוספים, המנויים בפרשת המוספים בפרשתנו, לא נהגו במדבר, אלא רק מזמן הכניסה לארץ. בשיעור הנוכחי נבחן שיטה זו של הרמב"ן, ונציע שיטה לפיה המוספים נהגו – אך היו שונים מאשר לדורות, ונבחן את משמעות הדברים. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת פנחס - בנות צלפחד וירושת הארץ בפרשתנו מופיעה דרישתן של בנות צלפחד לקבל נחלה. פירושים רבים ניתנו לשאלת חטאו של צלפחד, אך בכל דעה יש קושי, ואף אחת איננה פותרת את שאלת חטאו של צלפחד באופן ברור. התורה בחרה לא לפרסם את חטאו של צלפחד, ולכן אנו משאירים שאלה זו בלתי פתורה, מתוך הבנה שהתורה רוצה לומר לנו שהחטא (כל עוד איננו חמור במיוחד) איננו רלוונטי לשאלת הנחלה; הנחלה היא דבר הרבה יותר חזק, ולא בקלות מאבדים נחלה. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת פינחס 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת פינחס - משה על הר נבו - 'תראה ולא תבוא' מהי המשמעות של עליית משה אל הר העברים? מהי המשמעות של ראיית הארץ משם? מהן הסיבות לכך שמשה לא נכנס לארץ? 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת פנחס –כֵּן בְּנוֹת צְלָפְחָד דֹּבְרֹת?! בנות צלפחד אינן היחידות בתורה שמוחות על עוול שנעשה להם על פי חוקי התורה, ומקבלים מענה. השוואה בין בקשת בנות צלפחד, מטה יוסף בסוף הספר והטמאים בקרבן פסח, תוביל אותנו לתובנות עקרוניות על בקשתן של בנות צלפחד, על תגובתו של משה, ועל הדומה והשונה בין בקשה זו לבקשת משה. כמו כן, נראה את התגובה השונה בבקשת הטמאים, לאור תובנה זו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת פנחס – מפקד הנחלות והמוספים בשיעור נעסוק במספר נושאים המופיעים בפרשה: ראשית, הנחלות, המלמדות אותנו ספירת עם ישראל לקראת ירושת הארץ, ובעקבותיהן בנות צלפחד, המתבררות כמשמעותיות ומלמדות לקח הרבה יותר משנדמה בתחילה. לאחר הנחלות אנו לומדים על גדולתו של משה בהתעקשותו למנות מחליף, לקראת הכניסה לארץ. בפרשה מופיעים גם הקרבנות, מהן אנחנו לומדים על משמעות השבתות והחגים, כמו גם על הזמן בין ראש השנה לשמיני עצרת, המהווה כולו "ראשית השנה". 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת פינחס - המפקד השני בתחילת פרשת פינחס מופיעה תופעת כתיב נדירה במקרא - `פיסקא באמצע פסוק` (בין `וַיְהִי אַחֲרֵי הַמַּגֵּפָה` לבין המשך הפסוק).הקושי מתעצם לאור הקשר הפסוק, שלכאורה סוטה מנושא הפרשייה - מלחמת מדיין - ועובר לדון במפקד החדש של בני ישראל, בפרשת בנות צלפחד, במינוי יהושע ובפרשיות הלכתיות שונות. מדוע חוזר הציווי על מלחמת מדיין פעמיים? מה משמעות הסטייה מהנושא וקטיעתו? מה הקשר של פרשיות אלו לספר במדבר, ומה הקשר בינן לבין מלחמת מדיין? 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין מהפכה שקטה האם אישה זכאית לרשת נחלה? התשובה המקראית לשאלה זו ברורה: אישה אינה נוחלת. כיוון שכך, נחלת אדם לו יש רק בנות - תעבור אל אחיו, לא אל צאצאיו . והנה, חמש נשים, בנות צלפחד אשר משבט מנשה, מתייצבות לפני משה ומספרות את סיפורן 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת פינחס - האם היו בנות צלפחד פמיניסטיות ישראליות קדומות? (כ`ז, א-יא) האם דרישת בנות צלפחד נבעה ממניעים פמיניסטיים? מעיון בפרשה עולה שהמניע כלל לא קשור לפמיניזם, אלא להעמדת 'שמו' של צלפחד. אמנם, מתשובת הקב"ה אפשר אולי ללמוד קצת על השוויון בין המינים. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת פינחס - המועדות המאמר עוסק בניתוח ההבדלים שבין החגים השונים: הן מצד פרטי הדינים, והן מצד יחס התורה אליהם. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת פינחס - מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו מהו מעמדם של השבת ושל ראש החודש? בפרשיות המועדות והמוספים שבפרשת פינחס ובפרשת אמור הם מופיעים בין המועדים, ואף נתייחד להם קרבן מוסף בדומה לשאר החגים. נראה, שהשבת נחשבת ל`מקרא קודש` ול`שבת שבתון` למרות שהיא אינה מועד, וקרבן המוסף המוקרב בה מלמד על מעמדה הייחודי. ראש חודש, לעומתה, אינו נחשב `מקרא קודש` אך נמנה על המועדות, ולכן מעמדו הוא מעמד ביניים - בין ימי החול והשבת לבין המועדים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת פינחס - מפקד פינחס ומפקד במדבר // פרשת המוספים בניגוד למפקד בני ישראל המופיע בפרשת במדבר, שהוא מפקד אנשי צבא, המפקד המופיע בפרשת פינחס הוא מפקד משפחות לנחלה. בדרך אגב, מלמדת אותנו התורה בפרשה זו פרק בסיסי במעמדן של הנשים בנישואין: אין כופים על האישה להינשא למי שהיא אינה רוצה בו, אלא "לטוב בעיניהן תהיינה לנשים" // מדוע פרשת המוספים מופיעה בספר במדבר, ולא בספר ויקרא? מה תפקידו של המוסף? מתברר כי המוסף אינו מייצג את איסור המלאכה (שהרי גם בראש חודש, שאין בו איסור מלאכה, יש מוסף), אלא מייצג את התאספות העם בצוותא. בראשי חודשים, בחגים, בשבתות ובחול המועד היו מקריבים קרבן מוסף כדי לציין ולחגוג את התאספות העם כולו. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן איש אשר רוח בו בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי ירושה המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן איש על העדה חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת פינחס - ירמיהו ומשה - שני מודלים של נבואה ההפטרה היא נבואת ההקדשה של ירמיהו. השיעור עוסק בהשוואה בין הקדשת ירמיהו להקדשת משה. משה מסרב ומתנגד למינוי ואילו ירמיהו רק מבקש חיזוק. הבדל זה קשור להבדל שבין תפקידיהם: משה הוא נביא שתפקידו גם להנהיג ואילו ירמיהו הוא נביא שתפקידו להיות שופר לדברי הקב"ה. השיעור גם עוסק בקצרה בנבואת סיר נפוח הנאמרת לירמיהו ומכינה אותו לכך שהוא יהיה בעיקר נביא חורבן. עיון בהפטרות
הרב ברוך גיגי בקנאו את קנאתי מתי קנאות נחשבת לטובה, ומתי לא? השוואה למעשה שכם ולקנאותו של אליהו שופכת אור על שאלה זו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת פנחס - שני מנהיגים – שתי הנהגות בפרשתנו אנו עדים לעלייתם של שני מנהיגים גדולים חדשים השונים זה מזה מהותית, הן באופיים והן בדרך עלייתם להנהגה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת פינחס - הזכייה בכתר ירושת הכהונה של פנחס מלמדת אותנו כיצד צריך 'לירש' את לימוד התורה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים