פרשת פקודי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי איסור הבערה בשבת מדוע הוזכר איסור הבערה כאיסור נפרד משאר מלאכות שבת? הקראים הסיקו מכך כי אסור שתהיה אש דולקת במהלך השבת, ואפילו שהודלקה מערב שבת. הרס`ג חולק על כך בתוקף והוא טוען שניתן להוכיח מאותו פסוק עצמו את ההיפך הגמור, וזאת בהקבלה לדיני אפייה ובישול. הנצי`ב טוען כי ייתכן שדווקא במקדש אכן אסור היה שתהיה אש דולקת במהלך השבת, ייתכן שהדבר קשור לעיקרון של שביתת כלים וייתכן כי זהו יסוד כללי של גנאי למקדש שתהיה בו מלאכה בשבת. חז`ל נחלקו האם הבערה ללאו יצאת או שהבערה לחלק יצאת - מהן המשמעויות של מחלוקת זו לעניין הבערה ביום טוב ולעניין חיוב קרבנות על מלאכות שבת. לסיום, נדון באפשרות העולה מדברי הרמב`ם שמפסוק זה למדנו עיקרון כללי שבי`ד אינם עונשים כלל בשבת. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשות ויקהל-פקודי ובפרשת החודש את עמודיו ואת אדניה - מדוע משתמשת התורה ביחס לחצר בלשון זכר ונקבה כאחד? המהר`ל מסביר כי ישנו קשר בין מהות העמודים והאדנים ללשון התחבירית. בראש פרשת פקודי מביא רש`י כי משמעות המילה משכן היא מלשון משכון - מדוע דרשה זו מובאת דווקא כאן. בנוסף, רש`י מסביר כי המשכן נקרא משכן העדות, כיוון שהוא עדות על כך שנסלח לעם ישראל על מעשה העגל - האם לא די בדבריו המפורשים של הקב`ה במתן הלוחות השניים - סלחתי כדברך? לסיום נדון בכמה סוגיות סביב פרשת החודש: מהי המשמעות הרוחנית לכך שגאולת מצרים מתרחשת דווקא בחודש הראשון, ומהו הסדר בשיש בפרשת החודש - החל מראש חודש דרך היום העשירי של משיכת הצאן וכלה ביום י`ד - יום ההקרבה? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשיות ויקהל-פקודי קש"ת - משך חכמה
הרב דוד נתיב פרשת השבוע קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשיות ויקהל-פקודי קש"ת - פרשת השבוע
הרב רמי ינאי המשכן - בין הציווי לביצוע פרשיות ויקהל-פקודי מתארות בפנינו את הקמת המשכן בפועל. מהו הצורך בחזרה מפורטת כל כך על דברים שכבר נאמרו בפרשות קודמות? בשיעור זה ננסה לדון בכמה עקרונות רוחניים העולים מפרשיות ויקהל-פקודי. ראשית, עצם הההדגשה על כך שבמעשה המשכן לא היה כל פער בין הציווי לבין הביצוע הינו חידוש גדול, שכן בדרך הטבע תמיד התכנית אינה מתממשת במלואה. עניין נוסף שמודגש בפרשה הוא הסדר השונה של הצגת כלי המקדש, ייתכן שההבדלים בין הסדר בפרשתנו לבין הסדר בפרשות תרומה ותצווה מייצג הבדל בין הסדר מן הבחינה הרוחנית, לבין סדר הכלים מן הבחינה המעשית. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויקהל פקודי תאריך הקמת המשכן קש"ת - פרשת השבוע