פרשת צו
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת צו - זמן אכילת שלמים זמן אכילת שלמי התודה הוא יום ולילה, בעוד זמן אכילת שאר השלמים הוא שני לילות והיום שביניהם. מהו טעמו של ההבדל? מה משמעותו של קרבן השלמים? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת צו - איסורי הדם בספר ויקרא מדוע יש לחזור על איסור אכילת הדם שלוש פעמים בספר ויקרא ועוד פעמיים בספר דברים? למה יש הבדל בין האיזכורים השונים של המצווה בספר ויקרא, בכל הנוגע לקשר בין איסור אכילת הדם לאיסור אכילת חלב? בכל המקומות איסור הדם מוזכר בקשר להקרבת קרבנות, וגם הפסוקים מצביעים על הזיקה בין מעמדו של הדם כמכפר לבין איסור אכילתו, אולם, דיוק בפסוקים יראה שאיסור הדם נזכר דווקא בהקשר של קרבן שלמים. איך אפשר להבין זאת? מהו טעם האיסור של אכילת הדם? האם מותר לאכול דם חיה? מה הקשר בין איסור חֵלֶב לבין איסור דם? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת צו - מנחת חינוך ומנחת חביתין משפט הכתובים, נראה שהפרשה העוסקת במנחת החינוך ובמנחת החביתין עוסקת בעצם רק במנחה אחת. בשל סתירות בפרשה זו, למדו חז"ל שהתורה מצווה על שתי מנחות שונות. המאמר סוקר את שיטות המפרשים השונות בהבנת פשוטו של המקרא. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת צו - תורות הקורבנות בפרשת צו מופיעה החטיבה השנייה של דיני הקרבנות בספר ויקרא. קושי מרכזי אחד בחטיבה זו הוא מציאת המאפיין המיוחד של פרשה זו מול פרשת ויקרא, במיוחד לאור העובדה שחלק מן הדינים מופיעים בשתי הפרשות, וחלק לא. קושי שני הוא הבלבול שיוצרת חתימת החטיבה בשאלת הזמן והמקום של אמירתה. המפתח לפתרון הקשיים הוא ההבנה כי יש כאן עריכה מיוחדת שהתורה עשתה, במסגרתה יש כאן חריגה מהרצף הכרונולוגי של ספר ויקרא. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת צו: מאדם ועד קרבן מהו קרבן? האם חוק א-להים הוא? האם טבע אנושי? מהי תנועת נפשו של המקריב קרבן? שאלות אלו יעסיקו אותנו בעיון זה. נשקיף אליהן לאור שתי הפרשות הראשונות בספר ויקרא - פרשת ויקרא ופרשת צו. 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו בין פרשת ויקרא לפרשת צו קביעת הרמב"ן שהפרשה הראשונה מופנית לישראל המביאים את הקרבנות, ואילו השניה מופנית לכוהנים המקריבים אותם מפורשת בכתוב בתחילתה של כל פרשה... 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת צו – תורת הקרבנות ניגוד לפרשת ויקרא, פרשת צו מעמידה במרכז את הכהנים. בשיעור נסקור את הקרבנות השונים, ואת הדברים שניתן ללמוד מהם. בין השאר, על עבודת כהן גדול וכהן הדיוט, וכן על תפקידי החמץ והמצה 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת צו: עבודת המקדש כ'במת ציבור' קודם הקמת המקדש הייתה עבודת קרבנות הנדבה קיימת ללא צורך בכהן, בעוד קרבנות החובה כלל לא היו. לאחר הקמת המקדש אמנם עברו פעולות אלו לאחריות הכוהנים, אך ההבדל בין סוגי הקרבנות נשאר. כפי שנראה, בפרשות ויקרא וצו מכונים הכוהנים בקרבנות הנדבה "בני אהרן", ואילו בקרבנות החובה והקרבנות שחודשו בבית המקדש "כוהנים". בשיעור נעמוד על משמעות ההבדל ועל הצורך בשמירה על הכוהנים כבני אהרן. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן כוהנים ובני אהרון פרשת הקרבנות מסתיימת בפסוקים: "זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים: אשר צוה ה' את משה בהר סיני ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם ל-ה' במדבר סיני" (ויקרא ז, לז-לח) קשה להבין, מדוע התורה הזכירה כאן מילואים? כל שאר הקרבנות מופיעים בפסוקים שקדמו לסיום, אך דיני קרבן המילואים נאמרו בפרשת תצוה (שמות כ"ט). גם עשיית המילואים, המופיעה בספר ויקרא, תתבצע רק בפרק הבא (ויקרא ח'). מדוע, אם כן, הפסוקים המסכמים את פרשת הקרבנות, מזכירים קרבן שכלל לא נמצא בפרשה עצמה? 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת צו - תורה וממלכת כוהנים התורה כבר הזכירה את הקורבנות בפרשת ויקרא. מדוע היא חוזרת עליהם שוב? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת צו - דין פיגול בפשוטו של מקרא ובמדרש ההלכה פרשנות חז`ל לדין פיגול שונה מפשוטו של מקרא; בשיעור זה נראה מהו מקור הסמכות של חז`ל לעשות כן, ונראה שמטרת הפרשנות הזו היא להדגיש את חשיבות הפן הרוחני של הקרבנות על פני הפן הפיזי שלהם. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת צו - בין פרשת צו לפרשת ויקרא ישנם מספר הבדלים בין תיאור הקרבנות בפרשתינו לבין תיאורם בפרשת ויקרא: סדר הקרבנות, הדינים המוזכרים ועוד. המאמר עוסק בהבדל המהותי שבין שתי הפרשיות: פרשת ויקרא מתארת את דיני הקרבנות מנקודת מבטו של מביא הקרבן, ואילו פרשת צו מתארת אותם מנקודת מבטו של הכהן המקריב. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת צו - פרשת צו מול פרשת ויקרא מדוע התורה חוזרת שוב על דיני הקרבנות בפרשת צו, והלא הם כבר הוזכרו בפרשת ויקרא? מדוע סדר הקרבנות בפרשתנו שונה מהסדר שבפרשת ויקרא? מה משמעות הפתיחה: `זאת התורה`? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת צו - רציפות ותמורה במשכן בניגוד לפרשות החטאת, האשם והשלמים, אחרי הכותרת `זאת תורת העולה` התורה אינה מפרטת את פרטי קרבן העולה, אלא דנה (פעמיים) בפינוי המזבח מהדשן שעליו ובאש התמיד שעל המזבח. לדעת רש`י, יש הבדל בין פינוי הדשן מהמזבח לבין תרומת הדשן, אך בפשוטו של מקרא נראה שהיה רק פינוי אחד של הדשן. בפרשיית `תורת העולה`, התורה רומזת לכך שבמקביל לכוהנים האוכלים חלק מהקרבנות האחרים, אש המזבח זוכה 'לאכול' את קרבן העולה. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת צו - "יודו לה' חסדו" קרבן התודה, המוזכר בפרשת צו (פרק ז', פסוקים י"א - כ"א), מוקרב כהודיה לה' על הצלה (עיינו רש"י לפסוק י"ב). נעיין במזמור ק"ז בתהילים, המתאר את ההודיה לה'. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון חמץ ומצה בפסח, בשבועות ובקרבנות הלחם המאמר עומד על מהותם של החמץ והמצה. הוא סוקר את כל המקומות שבהם יש חמץ, מצה או שניהם בתורה: פסח, שתי הלחם, מנחה, תודה, קרבן המילואים, נזיר, מנחת חינוך ואיסור חמץ על המזבח. החמץ הוא הגעה לתכלית התהליך מייצג עושר ושובע ואילו המצה, לחם העני, היא עצירת תהליך זה. הגאולה של פסח הייתה תהליך מתמשך וקשה ולא כל כך מהר הגיעו אל העושר והרווחה שבסוף ולכן החמץ אסור. ממחרת השבת - ממחרת יום טוב ולא שבת בראשית, מתחילה ספירה של 50 יום עד להגעה לחמץ של הביכורים המסמל את סיום תהליך הגאולה ממצרים, הוא מבטא את הישיבה בארץ ישראל. יציאת מצרים מהווה נקודת מוצא למהלך כפול: מטרתו מצד אחד מתן תורה ומצד שני מתן הארץ ושני התהליכים מגיעים לתכליתם בחג השבועות. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן שיעור לפרשת צו תש"פ שיעור שהופץ בקהילת אלון שבות בערב שבת קודש - שבת הגדול תש"פ 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת צו - חמץ ומצה בעולם הקרבנות מתי נאסר להקריב חמץ ודבש, ומתי הדבר הותר? מדוע קרבן התודה מורכב מחמץ וממצה גם יחד? מהו ההבדל העקרוני בין החמץ לבין המצה? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן לדעת חכמה ומוסר בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי חביבה מצוה בשעתה המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן אש התמיד חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת צו - שבת הגדול: יום ה' הגדול והנורא פרשת צו - שבת הגדול: יום ה' הגדול והנורא עיון בהפטרות
הרב עזרא ביק דרך חירות: מעשה וקיום במצוות הפסח באופן חריג, בליל הסדר יש הדגשה של טעמי המצווה; מדוע – ומה הקשר להגדה? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין כהן ונביא משה מבצע בשלב ראשון את תפקיד הכהן במשך ימי המילואים, ולאחר מכן התפקיד מתפצל בינו לבין אהרן. תפקיד הכהונה יש בו שגרה, עבודת ה' ביום יום לעומת תפקיד הנביא שאינה על בסיס יומיומי ומביעה התחדשות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת צו - עבודת האדם ועבודת המזבח תהליך חנוכת המשכן, על החידוש והשגרה שבו, משמשים מודל לחייו הרוחניים של האדם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים