פרשת קדושים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק אחרי מות-קדושים | חוקת הקודש מהי חוקת ה' ומה משמעות הציווי לא ללכת בחוקות מצרים וכנען? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט "דָּם שָׁפָךְ" – "וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ" יחס התורה להריגת בעלי חיים לצורך אכילת בשרם 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת אחרי מות - קדושים: 'לפני ה' תטהרו' אילו נשאלנו - מהי ההתרחשות המשמעותית ביום הכיפורים - כניסת הכהן הגדול לקדש הקדשים או הציווי לכלל ישראל על עינוי הנפש ושאר הלכות יום הכיפורים? דומה שלא היינו מהססים מלהצביע על הראשונה. האם אכן כך הוא? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשות אחרי מות - קדושים – משמעות החתימה "אני ה' " ו"אני ה' א-לוהיכם" בפרשת קדושים מנומקות מצוות והלכות רבות בביטוים "אני ה' " ו"אני ה' א-לוהיכם". בשיעור, נעמוד על ההבדל בין "אני ה' ", המכוון לזהות הדתית האוניברסאלית, לבין "אני ה' א-לוהיכם", המכוון לזהות הדתית היהודית הייחודית, שעוצבה בהוצאת ה' את עם ישראל מארץ מצרים. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת קדושים - 'קדושים' מול 'אחרי מות' 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת קדושים: 'ולפני עור לא תתן מכשל' (ויקרא י`ט, יד) - על פרשנותם המטפורית של חז"ל לאיסור עיון מדוקדק בהבנתם המטפורית של חז"ל ושל הראשונים את הפסוק "ולפני עיוור לא תתן מכשול", על רקע דיון עקרוני בהבנה מטפורית במקרא. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן "דבר אל כל עדת בני ישראל קדושים תהיו" בני ישראל באו למדבר סיני בחודש השלישי לצאתם ממצרים, וחנו שם כנגד ההר (שמות י"ט, א'-ב'). באותו המקום, נשארו בני ישראל כמעט שנה, עד נסיעתם בעשרים לחודש השני בשנה השנית (במדבר י', י"א). תקופת שהותם של בני ישראל במדבר סיני הייתה מלאה באירועים דרמטיים. בין האירועים הללו ניתן למנות את מעמד הר סיני, חטא העגל, נתינת הלוחות השניים, הקמת המשכן ומיתתם הטראגית של נדב ואביהוא. מספר אירועים בולטים שהתרחשו במהלך חנייתם לפני הר סיני, אופיינו בכך שנאספו בהם כל כנסת ישראל, אנשים נשים וטף. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת קדושים - פרשת העריות הכפולה לשם מה כפלה התורה את פרשת איסורי העריות? השיעור דן בשייכותן של שתי פרשיות העריות לשתי מערכות שונות - מערכת פרשיות הטומאה והטהרה ומערכת פרשיות הקודש והחול - עומד על משמעותה של הבחנה זאת ומסביר לאורה הבדלי תוכן וניסוח שיש בין שתי הפרשיות. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת קדושים - ה'יום' ההלכתי 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת קדושים - `ערלה` ו`ראשית` איסור ערלה הוא איסור להשתמש בפירות האילן בשלוש השנים הראשונות, ומצוות נטע רבעי היא חובה להעלות את הפירות של השנה הרביעית לירושלים, ולאכלם שם בטהרה. שתי המצוות קשורות זו בזו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת קדושים - אני ה' ואני ה' א-לוהיכם בין שלל המצוות שבפרשה, בולטת החלוקה בין המצוות הדתיות האוניברסליות, שהסיומת המאפיינת אותן היא "אני ה'", לבין המצוות הלאומיות הישראליות, המסתיימות בסיומת "אני ה' א-לוהיכם". מדוע השבת מופיעה פעמיים? ומדוע כפלה התורה את איסור העוול במשפט עם איסור הרמאות במידות ובמשקולות? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן קדש עצמך במותר לך בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי מורא הורים, מורא מדקש, מורא שבת המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן וחי בהם חסידות לפרשת שבוע
הרב ברוך גיגי פרשת עריות: קדושת החיים או חיי קדושה על המתח בין הקדושה והחיים, כפי שמשתקף בכפילות שבפרשת עריות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן הוכח תוכיח את עמיתך כיצד יש להוכיח מי שאינו מעוניין לשמוע? האם אנחנו יודעים להוכיח? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין ושמרתם את כל חוקותי ואת כל משפטי את התורה יש לקיים כיחידה אחת כוללת. אין האדם יכול `לבחור` לו מצוות מתוך המכלול. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוַת ההידבקות בקב`ה וההליכה בדרכיו מהי משמעות ההליכה בדרכי ה'? כיצד מצווה זו באה לידי ביטוי? להליכה בדרכי ה' ביטויים רבים, וביניהם אף נטיעת עצים ויישובו של העולם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי הכוהנים והעם לאחר מות בני אהרן ה' מצווה על אהרן להכנס לקודש קודשים אך ורק כנציג עמ`י ביום כיפור. כניסה זו ניתנת רק כאשר הכהן מתחבר באופן מלא אל עמ`י ומכפר על חטאיהם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל קדושים תהיו הפרשה מלאה במצוות יומיומיות על מנת ללמד אותנו כי להיות קדוש פירושו קודם כל עשיית טוב והתרחקות מהחטא, ולא על ידי חיפוש של חוויות רוחניות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין תרבויות ה-"שערים" וה-"שעירים" כנגד עבודת ה' התורה אוסרת פעמיים על הקרבת קורבן מחוץ למשכן- אך כל פעם בעלת משמעות אחרת. הראשונה, בפרשתינו נועדה ללמד את עמ`י לנהוג אחרת מהמצרים אשר היו מקריבים קורבן ברגע של רוחניות, אך בכל מקום. הפעם השניה, בספר דברים היא הפוכה- מטרתה להזהיר את עמ`י מירידה רוחנית בכניסה לארץ ומהגעה למצב שבו הם מתרחקים מהמשכן בשל התעסקות בחיי היומיום. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין שכל ומוסר שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין שיחה לפרשת אחרי מות - קדושים: בזאת יבא אל הקדש בפרשתנו, משה מצווה את אהרן על אופן הכניסה אל הקודש פנימה. קשה שלא לדמיין את אהרן באותם רגעים, חושב על מות שני בניו, נדב ואביהוא. הרב משה ליכטנשטיין מראה שלא רק האבל והקושי שבאיבוד הבנים עולה בעת הציווי, אלא אף חששות קודמים, הנובעים מיראה שהייתה טבועה באהרן. לבסוף, הרב מראה כיצד הציווי שניתן לאהרן יכול לסייע בהתגברות על הקשיים שבביאה אל הקודש. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי "קדושים תהיו" פרשות אחרי-מות וקדושים מעבירות אותנו מ"תורת הכוהנים" ל"תורת ממלכת הכוהנים". נבחן את עשרת הדיברות שבחומשים שמות ודברים מול המצוות שבפרשתנו, וננסה להסביר מה גורם ההבדל. מתוך כך נעמוד על משמעות הפרשה שלנו במסגרת הכללית של כינון "ממלכת כוהנים וגוי קדוש". שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל הסכנה הטמונה בשנאה ובענישה שתי מצוות מחנכות אותנו לנסות להבין את החברות השונות מאיתנו, ובראשן - את החברה החילונית: איסור השנאה וחובת ההתראה לפני הענישה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים