פרשת ראה
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ראה - שילוח עבדים ויציאת עבדים מהי משמעות ההבדלים בין הציווי על עבד עברי בפרשת משפטים לבין הציווי בפרשתינו? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת ראה - קדושת עם ישראל בספר דברים 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק קדושת עם ישראל בספר דברים מדוע קרבנות החובה אינם מוזכרים בספר דברים? נראה, שקיימת הבחנה יסודית בין משמעותו של מושג הכפרה בספר ויקרא לבין משמעותו של אותו מושג בספר דברים. בספר ויקרא - הקדושה היסודית היא קדושת המקדש, וכפרת העם נעשית באמצעות הכהנים דרך הכפרה על המקדש. בספר דברים - הקדושה היסודית היא קדושת עם ישראל, והוא מתכפר באמצעות תשובה ותפילה. הבדל זה בא לידי ביטוי בפרשיות שונות המופיעות בשני הספרים: הקרבנות, איסור אכילת דם, האיסור לקרוח קרחה, איסור אכילת נבלה וטרפה ופסולי החיתון השונים. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ראה - מצוות המסתעפות מאיסור עבודה זרה בפרשתנו המאמר עוסק במצוות הנגזרות מאיסור עבודה זרה, ובעיקר במסית ועיר הנידחת: פרטי האיסורים ודיניהם, ומשמעות מיקומם ומיקומו של האיסור העקרוני של עבודה זרה. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת ראה - איש כל הישר בעיניו האם היה מותר במדבר להקריב מחוץ למשכן? שהרי התורה אוסרת זאת במפורש בחומש ויקרא, ומאידך בדברים היא מצווה על זה שוב, ומשמע שהם היו מקריבים מחוץ למשכן. כיצד תירצו הראשונים שאלה זו? למה חוזרת התורה כל כך הרבה על הרעיון של עבודת ה' במקום אשר הוא בחר, וכל זאת בפרק י`ב בלבד? מהי המשמעות של חזרתיות זו? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט אכילת מצה בשבעת ימי חג המצות פרשת המועדות החותמת את פרשת ראה (ט"ז, א-יז) היא האחרונה בתורה מבין פרשיות אחדות, החל משמות י"ב ועד למקומנו, שבהן נתפרטו דיני המועדות. יש פרשות שנידון בהן מועד אחד בלבד, ויש העוסקות בקבוצת מועדים או אף בכולם. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן על שמות ומקומות 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת ראה - לשכן שמו שם המקום אשר יבחר ה' הוא על פי ספר דברים המקום שבו ה' משכין את שמו ולא מקומו של הקב`ה בעצמו. חיזוק לדברים ניתן למצוא בדברי שלמה בחנוכת המקדש ובדברי הנביא ירמיהו. מהו המקום אשר יבחר ה' לא היה ידוע לעם משום שמחינה עקרונית ה' יכל לבחור בכל מקום ובחר בירושלים. התשובה לשאלה כיצד יתכנו שתי תפיסות עולם שונות לגבי מקומו של ה' תמצא בתורת אחדות ההפכים של חב`ד והרב קוק, ובראייה אמונית - גם בתורת 'החלל הפנוי' של ר' נחמן מברסלב. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת ראה - ירושלים 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת ראה - איסור מחיקת השם בפרשה זו מצווים עמ`י להכרית את העבודה הזרה בארץ ישראל, וכנגד מצווים שלא לעשות כך להשם. בפשט ניתן ללמוד על איסור פיזי לפגוע בעבודת המקדש. בדרש ניתן ללמוד ציווי לעמ`י להאדיר את שמו של הקב`ה בעולם על ידי עבודת המקדש וקידוש השם בעולם. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן המקום אשר יבחר ה' בתורה לא נאמר במפורש דבר על ירושלים כמקום המקדש, אלא רק על "המקום אשר יבחר ה' " (דברים י"ב, ה'). בתחילת פרשת ראה, אוסרת התורה הקרבת קרבנות בכל מזבח חוץ מהמזבח שנמצא ב"מקום אשר יבחר ה' ". כמו כן, סוף הפרשה עוסק בשלושת הרגלים, פסח שבועות וסוכות, בהם ישראל חייבים לעלות ולהראות ב"מקום אשר יבחר ה'". בסך הכל, הביטוי "המקום אשר יבחר ה' " מופיע שש עשרה פעמים בפרשת ראה. לכן, אם עלינו לבודד נושא אחד כנושא המרכזי של הפרשה, הנושא הוא "המקום אשר יבחר ה' ". הוא, בסופו של דבר, ירושלים. בשיעורנו השבוע, נתמקד בתחילת הפרשה, בה הביטוי "המקום אשר יבחר ה' " מופיע ארבעה פעמים. הקורא את תשע עשרה הפסוקים הראשונים של פרק י"ב, יגלה מיד שהדברים חוזרים על עצמם, לכאורה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ראה – אַיֵה "המקום אשר יבחר ה' "? למרות ההנחה הרווחת, כלל לא ברור ש"המקום אשר יבחר ה' " מדבר דווקא על ירושלים. כפי שיוצע בשיעור, יתכן ומקום זה הוא בכל מקום בו נמצא ארון ברית ה'. מתוך דיון זה, יבוארו דינים שונים, ובעיקר ענין איסור הבמות והבמות בשערי העיר. לסיום, נבחן את הסוגיה לאור הממצאים הארכיאולוגים בחירבת קיאפה. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ראה – המקום אשר יבחר ה' שיעורנו יעסוק בפרק י"ב בפרק דברים, בו התורה מצווה על ריכוז הפולחן דווקא ב"מקום אשר יבחר ה'", וכן מתירה "בשר תאווה" תוך כדי איסור אכילת דם וציווי על כיסויו. כפי שנראה, תוכן הפרק מורכב משני חלקים, שכל אחד מהם מציג מטרות שונות - כלליות ופרטיות, לכל אחד מהדינים המוזכרים. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת ראה - תהליך בחירת ירושלים הביטוי "הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה’" חוזר על עצמו שוב ושוב בספר דברים. שם המקום אינו מצוין - מכיוון שהוא עדיין לא נבחר, אבל בעתיד א-להים עשוי לבחור בו. היאך עשויה בחירה זו להתקיים? מה פשר דחייתה אל העתיד? במה היא תלויה? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת ראה - תהליך הכפרה בספר ויקרא ובספר דברים לראשונה בתולדות עם ישראל, נאמר להם כי הקב`ה עתיד לבחור מקום מיוחד שבו ישכן את שמו, ואליו הם יביאו את מתנותיהם לה'. ברם, רשימת המתנות המובאת פעמים רבות בפרק מעוררת תהייה: מדוע מזכירה התורה את קרבנות הנדבה (עולות ושלמים, תרומות ומעשרות, נדרים ונדבות ובכורות), ומשמיטה את קרבנות החובה (החטאת והאשם)? ובכלל - מדוע מתעלם ספר דברים מקרבנות החובה? התשובה לשאלה זו עשויה ללמדנו גם את פשר ההבדל שבין ספר ויקרא וספר דברים במצוַת כיסוי הדם, ובמקור הקדושה בכלל. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ראה - פרשת בשר תאוה 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ראה - נביאי השקר 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ראה - שמיטת כספים ושמיטת קרקעות האם יש קשר בין שתי המצוות של שנת השמיטה - שמיטת הקרקעות ושמיטת הכספים? אם כן, מהי משמעות הקשר? האם שמיטת הכספים היא ביטול החוב לגמרי, או רק דחייתו למועד אחר? 01- פרשת השבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת ראה - עניה סוערה לא נוחמה הפטרת עקב עסקה בנחמה בענין הקשר של העם עם הקב"ה. הפטרת ראה עוסקת בנחמה בענין הסבל החומרי שבגלות. בהפטרה מופיע עקרון חדש של גאולה מתוך תשובה. לאור זאת ההתמודדות עם הגויים כשישראל עסוקים בצדקה נעשית מתוך בטחון עצמי בצדקתם. עיון בהפטרות
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת ראה - סוכות ושמיני עצרת בפרשתנו מוזכר חג הסוכות, אך ללא שמיני עצרת, המוזכר רק בפרשת פנחס. האם לשמיני עצרת אופי ומאפיינים יחודיים? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין עניה סוערה לא נוחמה עמ`י על אף נבואות הנחמה אינו מתנחם. הפטרה זו עוסקת בנחמה על הסבל של השעבוד והגלות. הנביא קושר בין החזרה בתשובה של עמ`י לבין גאולתו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל תלמוד תורה היום ישנם דברים בוערים בעולם, ובן תורה עלול לשאול עצמו מהי גדולת לימוד התורה כאשר ישנם דברים רבים לעשות. דווקא מהמקום הזה עליו להעמיק את לימודו בתורה וללמוד לשם הלימוד עצמו. לא ניתן להיות יהודי שלם ללא הלימוד. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אליקים קרומביין לא תבשל גדי בחלב אמו מהו טעם איסור הבשר בחלב?
הרב אליקים קרומביין שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך חז`ל דרשו שהקרבן שהקריבו נערי בני ישראל בסוף פרשת משפטים היה קרבן ראיה. מה פשרו של קרבן זה? מה פירוש הביטוי `לראות את פני ה`?
הרב עודד מיטלמן פרשת ראה - תכלית הקללות מדוע אסור להפסיק בקריאת הקללות? המדרש מביא שלוש תשובות לשאלה זו, וכל אחת משקפת הבנה שונה של תכלית הקללות. ייתכן שמטרת הקללות היא לפרט את העונשים שיבואו על החוטא, אך ייתכן שמטרתן היא לגלות את השקר שבהליכה בדרך הרעה.