פרשת שופטים
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת שופטים - עגלה ערופה פרשת עגלה ערופה מעלה מספר תמיהות. הבולטת מביניהן היא כיצד התורה מצווה על שחיטה מחוץ למשכן? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המונח המיוחד - `עריפה`, ועל רקע ההשוואה לפרשת פרה אדומה. 01- פרשת השבוע
רבני ותלמידי הישיבה ריכוז וביזור 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת שופטים: "אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן" – חובת השמיעה אל הנביא לנאומי המצוות הכלולים בפרשת שופטים ישנו מכנה משותף: הם עוסקים באישים שונים שיישאו בתפקידי ההנהגה של עם ישראל בעת ישיבתו בארצו. כמה מן המצוות הנידונות בנאומים אלו הן מצוות בעלות אופי ציבורי מובהק, ובהן באים לידי ביטוי תחומי ההנהגה של אותם אישים. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן ליבו של המלך: על סוסים, נשים ועושר 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת שופטים - התורה ומוסדות השלטון מהם יחסי הסמכות שבין רשויות השלטון לבין מקור סמכותן - התורה? מה היקף סמכותו של בית הדין הגדול, ומהי חובת המשמעת המוטלת על כל אדם ביחס אליו? מהי המחלוקת בחז`ל ובראשונים בפירוש המפורסם לפסוק `לא תסור .. ימין ושמאל` - אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל? כיצד יש לקיים 'לא תסור' ביחס ל'לא תסור' עצמו? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת שופטים - הכוהנים הלויים בפרשת שופטים אנו רואים את סדרי השלטון ורואים שהמלך כפוף לכהנים ולחכמי התקופה. המונח `הכוהנים הלויים` שבספר דברים אינו חופף למונח `הכוהנים` שבשאר ספרי התורה. לפי ספר דברים כל לוי יכול להפוך לכהן, אך בפועל רק אלו המשרתים בקודש אכן נחשבים לכוהנים. לוי יכול לבחור להפוך לכהן אך הדבר מחייב. זכות זו קיבלו הלווים בגלל בחירתם להצטרף לקריאת משה `מי לה' אליי` לאחר חטא העגל. דבר זה מתאים למודל הוולונטרי של ספר דברים. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת שופטים - מנהגיות בעם ישראל 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת שופטים - דרישה וחקירה בפרשה זו מצווים עמ`י לדרוש ולחקור מקרים שבהם עולה חשד לעבודה זרה. בדומה, בפסוקי עדי שקר יש שימוש באותם המונחים של דרישה וחקירה. מכאן נלמדת חשיבות וידוא האמת וחקירת העדים על מנת למצוא את האמת. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת שופטים - מצוות מינוי מלך ושאלת המשטר המדיני הרצוי על פי התורה מצו?ת מינוי המלך - האם היא מצווה חיובית או מצווה המותנית ברצון העם? המאמר מעיין בשיטות השונות על רקע הפסוקים שבפרשת שופטים ועל רקע מינוי שאול, המלך הראשון, על ידי שמואל. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק את מי מייצגת העגלה הערופה פרשת עגלה ערופה מעוררת כמה וכמה שאלות, ובראשן: מה מסמלת עריפת העגלה, וכיצד טקס זה מכפר על הרצח המסתורי. נעסוק בשאלות אלו ובהיבטים נוספים בפרשה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן ציון במשפט תפדה "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' א-לוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק" (דברים ט"ז, י"ח) מפסוק זה דרשו חכמינו זכרונם לברכה, שיש מצוות עשה למנות שופטים: "שופטים ושוטרים - מנין שממנים בית דין לכל ישראל תלמוד לומר 'שופטים תתן לך' " (ספרי פרשת שופטים) כך גם כותב הרמב"ם בספר המצוות: "והמצוה הקע"ו היא שצונו למנות שופטים ושוטרים... והצווי שבא במצוה זו הוא אמרו 'שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך' " (ספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה קע"ו) אם כן, לכאורה, מצווה זו נוהגת רק ב"שעריך אשר ה' א-לוהיך נותן לך", רק בארץ ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת שופטים – רצון העם וסמכות המלך פרשיות מינוי המלך בספר דברים ובשמואל, מעלות את השאלה העקרונית - האם יש מקום לעם במינוי המלך. כפי שנראה, סיפור המלכת שאול ודוד, כמו גם פרשנותו של הרמב"ן לדברים ודברי הרמב"ם, מושכים לכיוון המעניק חשיבות מכריעה לעמדת העם בנוגע למינוי המלך. בשיעור נעמוד על הגישות השונות, כמו גם ההשלכות היוצאות מתפיסה זו, וגורמי השלטון השונים בעם. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת שופטים: הכהנים הלויים בספר דברים ישנם כמה דינים מחודשים על הכהונה. אחד מהם הוא המושג "הכהנים הלויים". בשיעור, נציע הבנה מחודשת במשמעות הביטוי, הבנה בעלת משמעויות פרשניות, מעשיות ומחשבתיות. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת שופטים - 'שלטון העם' מהי עמדת המקרא כלפי המושג 'מנהיגות'? מסתבר שאין תשובה אחת לשאלה זו. מנהיגים מעסיקים את המקרא, ופרשיות מוקדשות לסיפור חייהם. לצד העושר והרבגוניות של סיפורי מנהיגים הפזורים במקרא, ישנה גם פרשייה מקראית שנושאה המובהק הוא "מנהיגות" - פרשת המלך. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת שופטים - מידה כנגד מידה המאמר עוסק בשני מקרים בהם בא לידי ביטוי העיקרון של 'מידה כנגד מידה': עדים זוממים ורוצח בשגגה. מדוע נענשים העדים כאשר לא קרה דבר לניזק? מדוע נענש הרוצח בשגגה לנוס אל עיר המקלט? מדוע עונש הגלות הוא עד מותו של הכהן הגדול? 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת שופטים - איסורי האשרה והמצבה מהי משמעותם של איסורי הקמת האשרה והמצבה? מדוע המצבה הייתה מותרת בימי האבות, ונאסרה עם הכניסה לארץ? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת שופטים - ערי מקלט וערי מנוסה מהו אופיין של ערי המקלט? מפרשת מסעי נראה שיש להן תפקיד משפטי (להגן על הרוצח עד עומדו למשפט ולהעניש אותו בגלות אם רצח בשגגה), ואילו מפרשתנו עולה שיש להן תפקיד הגנתי - להגן על הרוצח מפני גואל הדם המבקש להורגו. האם מותר לגואל הדם להרוג את הרוצח בשגגה? האמנם שתי הפרשיות עוסקות ברוצחים דומים? מה פשר ההבדל בין שתיהן? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת שופטים - איכה נדע את הדבר אשר לא דיברו ה'? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת שופטים - כי לא נחש ביעקב המאמר עוסק במחלוקת בין הרמב`ם לבין הראב`ד ושאר חכמי פרובנס בנושא הגדרת איסור הניחוש. לכאורה נראה שהמחלוקת היא הלכתית גרידא, אך בעיון מעמיק נגלה שהמחלוקת היא עקרונית בנושא עבודת ה'. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן תמים תהיה עם ה' אלוקיך בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן תמים תהיה עם ה' אלוקיך חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת שופטים - בין הפטרתנו ל`נחמו` מהשוואה בין תחילת הפטרת פרשת שופטים לבין הפתיחה להפטרת `נחמו` עולה שקיימות הקבלות רבות ביניהן. החזרה היא חלק מהתהליך הנפשי של הנחמה. תפקיד שני לחזרה הוא הפירוט, יש פה הרחבה של החששות והפחדים של ישראל שהוזכרו באופן כללי בהפטרת `נחמו`. תפקיד שלישי לחזרה הוא פיתוח הענין וקידום העלילה. הנביא מתמקד בפחד כשלעצמו כבעיה. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין בין הפטרתינו ל"נחמו". ישנם קווי דמיון רבים בין הפטרה זו לבין הפטרת נחמו. הפטרה זו משתמשת בחזרתיות המוכרת משם (אנוכי אנוכי, עורי עורי) ויוצרת נבואת נחמה המתיחסת אל העבר, אל ההווה וכולל גם הבטחה לעתיד. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין תמים תהיה עם ה' א-לוהיך מיהו `תמים`? מה חשיבותה של התמימות? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפרשת שופטים - תמימות ושלמות בפרשתנו עם ישראל מוזהרים להתרחק מן בעלי האוב ודורשי המתים למיניהם, המוגדרים שם כ'תועבות הגוים', וכנגדם מצווים להיות תמימים עם ה'. הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל פורס שלוש שיטות שונות בהסבר מושג התמימות ומנתח את המשמעויות העולות מהשוואה זו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים