פרשת תולדות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק יצחק מהי דמותו של יצחק? מדוע, למרות הפסיביות הבולטת שלו, הוא נחשב לאחד מאבות האומה? 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת תולדות: 'אברהם הוליד את יצחק' היאך ניתן להמשיך את דרכו של אדם מקורי, פורץ וסולל דרכים חדשות? כזה היה אברהם, אש שיצא לדרך חדשה, התנתק מארץ, מולדת ומשפחה, יזם וחידש? אם ימשיך יצחק את תנועת הנפש של אביו, הרי שגם הוא עשוי להיות חדשן, ובפועל יתנתק מדרך אביו - ממש כפי שהתנתק אברהם מתרח אביו. אם יתמיד ללכת בדרכו, יגדל הפער בין השניים: בין דרך החידוש של האב, לבין דרך ההמשכיות של הבן, בין היצירתי לבין הקבוע. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פיצול הברכות 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת תולדות – ברכה ובכורה מדוע יעקב רימה, לכאורה, את אביו? כיצד ניתן להצדיק פעולה זו? בשיעור נסקור את הגישה המקובלת לפתרון השאלה המסבירה שלא היה פגם בהתנהלות יעקב ורבקה, וכן נדון בגישה המורכבת ובהשלכותיה. בעקבות זאת, נעסוק בשאלת ההשפעה של האדם על התוכניות הא-לוהיות. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת תולדות – בין יצחק ליעקב מרגע לידתם של עשו ויעקב, קיבלו השנים יחס שונה מהוריהם: בעוד שיצחק אהב את עשו, רבקה אהבה את יעקב. כפי שנראה, תופעה זו חורזת את כל פרשת תולדות, ובאה לידי ביטוי בין השאר בשימוש של יצחק ורבקה בלשון "בני". יחד עם זאת, נראה שיצחק לא התעלם מחסרונותיו של עשו. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת תולדות – כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ מִצְרַיִם... וּכְמַעֲשֵׂה אֶרֶץ כְּנַעַן... לֹא תַעֲשׂוּ - לקיחת אימותינו לבית המלך פעמיים נלקחת שרה לבית המלך הזר, פעם במצרים ופעם בגרר, דבר שכמעט קורה גם לרבקה, שוב בגרר. עיון בשלושת המקרים מלמד אותנו על ההבדלים בין פרעה לבין אבימלך, על תכניותו של אברהם ועל סיבת הכעס של ה' על אבימלך, למרות שעשה הכל. לכאורה, בנקיון כפיים. 01- פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן תתן אמת ליעקב קריאה אובייקטיבית בפרשת תולדות מעוררת שאלות קשות על התנהגותו של יעקב ושל רבקה אמו, דווקא – ובעיקר – בתחום האמת והיושר. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת תולדות: המהפך באורחות החיים פרשנינו התחבטו בשאלת מעמדו הכלכלי של יצחק. שאלה זו, הנראית כשולית, מחביאה מאחוריה שאלת יסוד בעולמו הייחודי של יצחק, היחיד באבות שלא יצא מהארץ. כפי שנראה, יצחק לא רק נשאר בארץ, אלא יזם מהפיכה של מעבר מעיסוק במסחר (ובמרעה) להצמדות לארץ ועבודה חקלאית, על היתרונות והמחירים הכרוכים בה. 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור סיפור נטילת הברכות – בין מטרה לאמצעי במרכזה של הפרשה עומד סיפור גניבת ברכות עשיו על ידי אחיו יעקב. בספרות חז"ל, ששימשה רקע לפרושי רש"י המוכרים לנו, מלמדים זכות על כלל מהלכי יעקב, ומאשרים למעשה את נטילת הברכות. למעשה, הכינוי "עשיו הרשע" השגור על לשוננו, אף הוא הינו תוצר של תעמולה שלילית, פרי יצירתם של חכמים בספרות המדרש והאגדה... 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת תולדות - הבן הנבחר 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת תולדות - ברכות יצחק (כ`ו, לד- כ`ח, ט) סיפור ברכות יצחק ליעקב ולעשו מעלה מספר תמיהות: האם היה זה מעשה ראוי? מדוע רבקה לא דיברה עם יצחק ופעלה מאחורי גבו? מה יחסו של יצחק למעשהו של יעקב? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המסגרת הספרותית של הסיפור. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט סיפור ברכותיו של יצחק – מבנהו ופרשנות תמונה אחת מתוכו 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת תולדות - בין אברהם ליצחק רבים מציירים את דמותו של יצחק כמקבילה לחלוטין לזו של אברהם, כעולה ממדרש הגדול : "כל מה שאירע לאברהם אירע ליצחק". מתוך כך הסיקו רבים שיצחק לא חידש דרך מיוחדת, וכי גדולתו היא בעיקר ביכולתו לשמר ולייצב את דרכו של אברהם. האמנם כך הדבר? ייתכן שכל נקודות ההשוואה רק מחדדות את ההבדלים הקיימים ביניהם ואת דרכו המיוחדת של יצחק. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת תולדות - ועתה בני שמע בקולי השהות הממושכת והקשה של יעקב אצל לבן מקשה על הקריאה הרגילה, הרואה את רבקה כמצילת ברית אברהם ואת גניבת הברכות כמהלך הכרחי וחיובי. יש להציע, אם כן, פרשנות אחרת לסיפור, שהמסר שלה הוא חוסר יכולתו של האדם להתערב במהלך האלוקי של המציאות. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת תולדות - ברכת יצחק השיעור מציג 2 רבדים בגנבת הברכות על ידי יעקב. הרובד הראשון הוא פעולתה של רבקה כמיישמת התוכנית הא-לוקית. הרובד השני הוא פעולתו של יעקב שהיא בבחינת גניבה ועליה הוא נענש בעתיד 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת תולדות - ברכת האבות, בחירת יעקב ומהלך ההיסטוריה גניבת הברכות ע`י יעקב נבע מ'מחלוקת' שהתגלעה בין יצחק לרבקה בנוגע להמשכיות עם ישראל. לעיתים, הקב`ה נותן לאדם לבחור בין שני דרכים, ובבחירתו הוא קובע כיצד יתקדם העולם. 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת תולדות - ברכת יצחק האם התכוון יצחק שהבחירה תעבור לעשיו? נראה, שיצחק קיווה ששני בניו יהיו ההתחלה של עם ישראל, ולכן ייעד לכל אחד תפקיד אחר. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת תולדות - אברהם הוליד את יצחק נראה שמעשיו של יצחק אבינו דומים מאוד למעשיו של אביו אברהם. עיון מדוקדק יותר, בעיקר בפרשת היחסים של אברהם ויצחק עם אבימלך, מראה שיצחק בעצם מכריע בשאלות מוסריות שנותרו פתוחות מימי אברהם. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת תולדות - זכותו של עשו עם כל עוינותם לעשו, חז`ל שמרו לו זכות אחת גדולה: כיבוד האב שקיים כלפי יצחק. מה חשיבותה של מצווה זו? מעיון בפסוקים, מתברר שעשו נמנע מלהרוג את יעקב רק בשל מצו?ת כיבוד האב שקיים. השבטים לא קיימו את כיבוד האב, ולכן הגיעו לידי (כמעט) רצח יוסף. מה בין עשו לדוד המלך? 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת תולדות - על המאבק שבין יעקב לעשו האם טעה יצחק כאשר ביקש לתת את הברכה לעשו? מה הייתה כוונתו של יצחק, ומה הייתה כוונתה של רבקה? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת תולדות - בכורה, בחירה וברכה למה מעוניין יעקב לקנות את הבכורה? מה יתרונו של הבכור? למה עשיו לא מחשיב כלל את הבכורה? למה נדחו הבכורים לאורך כל ספר בראשית? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת תולדות - `ויתרֹצצו הבנים` - סיפור הולדתם ונערותם של יעקב ועשו כתשתית לבאות 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת תולדות - שלושה סוגי נישואין האבות והאימהות מציגים בפנינו שלושה מודלים של נישואין: נישואי כבוד (אברהם ושרה), נישואי שידוך (יצחק ורבקה) ונישואי אהבה (יעקב ורחל). לכל מודל חסרונות משלו, אולם חסרונות הנישואין של יצחק ורבקה בולטים במיוחד: אין להם שפה משותפת, כל בן-משפחה חי לעצמו והפער בין בני הזוג ובין שני האחים הוא עצום ותהומי. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן תתן אמת ליעקב בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי חיוב סומא במצוות המצווה השבועית

עמודים