פרשת תולדות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן פרשת תולדות, זכותו של עשיו פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי תלמוד תורה הרב סולובייצ'יק מסביר כי משמעותו של המדרש על כך שדמות דיוקנו של יצחק דמתה לאברהם היא שאברהם הנחיל לבנו את נשיאת הדגל של הכרזה על הכרת בורא העולם. קביעה זו פותחת פתח לדיון במשמעותה של מצוות לימוד תורה המוטלת על האב ביחס לבנו. האם מדובר במצווה נפרדת ממצוות לימוד תורה או שמא מדובר בענף של המצווה הכללית? בעניינים אלו עוסק שיעור זה. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת תולדות כיצד מתבלטת דמותה של רבקה על רקע ההשפעה הרעה של בתואל, לבן ובני עירה? מהי המשמעות של ההתגוששות בין יעקב לעשו ברחם רבקה? מדוע מזהים חז`ל את הבכורה, שיעקב כל כך חפץ בה, עם העולם הבא? מהי הסיבה שרש`י טורח להסביר כי יעקב לא רימה את יצחק באומרו `אנוכי עשו בכורך`, וכי ניתן לפרש את כוונתו `אנוכי - יעקב, ועשו הוא בכורך`? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת תולדות קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק בין יצחק אבינו לאברהם אבינו נהוג לומר כי יצחק אבינו לא חידש הרבה מעבר לפריצת הדרך הגדולה של אברהם, אלא ביסס והעמיק את הדרך שהורה כבר אביו. בשיעור זה ננסה להראות כיצד יצחק אבינו דווקא מתקן ומשפר, לאורך כל חייו, את הטעון תיקון במעשיו של אברהם אבינו. לאורך כל פרשת תולדות ניתן להראות כיצד דווקא באירועים דומים מתנהג יצחק אבינו באופן שונה מאביו, ומשכלל את המפעל האמוני הגדול של האב. קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת תולדות קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק דמותו של יצחק אבינו פרשת תולדות עוסקת בדמותו של יצחק. עיון בפרשה מגלה לנו כי יצחק - בניגוד לאברהם וליעקב - כלל אינו פעיל בחיי העולם הזה, ויחסו לעשו מוכיח כי יכולת השיפוט שלו ביחס לחינוך הבנים לקויה. עיון במדרש מגלה לנו כי ארוע העקידה הוא זה שמכתיב את דמותו המיוחדת של יצחק. יצחק הושפע מן העובדה שאברהם מוכן היה להעלות אותו לעולה, ובעקבות כך הוא אינו מסוגל להפלות בין בניו. בנוסף, כאשר הועלה יצחק לעולה, הוא נהפך לדמות שמיימית אשר אינה מעורה בחיי העולם הזה, ומכאן חוסר פעילותו לאורך כל ימי חייו. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת תולדות פרשיית הברכות קש"ת - פרשת השבוע
הרב זאב וייטמן גנבת הברכות השיעור עוסק בגנבת הברכות של יצחק מעשיו. הצפת הניגוד שבין מעשיהם הקשים של יעקב ורבקה, ביחס לדימוי שלהם בחז`ל ובעם ישראל כצדיקים וישרים. הרב ויטמן מציע הסבר למעשי רבקה, ולמעשי יעקב מציג התייחסות של הצדקת הרמאות, או לחלופין מעשה שעליו קיבל עונש. הסיפור כמייצג את בחירת ה' בעם ישראל באהבה קש"ת - פרשת שבוע