פרשת תצוה
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת תצוה - סדר כלי המשכן ומשמעותו ברשימת הכלים הראשונה שנאמרת למשה המנורה אינה במקומה הגיאוגרפי משום שהיא פותחת את יחידת הכהונה כי היא מבטאת את עבודת ה' של האדם שלא זוכה להתגלות ישירה - אהרן הכהן. מזבח הקטורת והכיור לא מופיעים בתוך שאר כלי המשכן כי הם לא חלק מהכלים המגדירים את המשכן אלא הם אמצעים המאפשרים את עבודת המשכן. הכיור מאפשר לכהנים לעבוד במשכן וענן הקטורת מאפשר השראת שכינה לעיני בשר ודם. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת תצוה - בגדי קודש התורה מאריכה בצורה תמוהה בתיאור בגדי הכהונה. עיון בתיאור בגדי הכהן הגדול מגלה כי יש להם כמה תפקידים ומטרות, ובראשם - כפרה על עם ישראל. כך מוסברת ההתעסקות המרובה של התורה בבגדי הכוהנים, כמו גם עוד כמה בעיות נוספות בסדר ומבנה פרשיות המשכן. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת תצוה – מחדש בטובו בכל יום תמיד בפרשת תצוה, הממשיכה את העיסוק במשכן, מופיעה פרשיית קרבן התמיד. בשיעור נעסוק בשאלת מיקומה של פרשיית התמיד בציווי על כלי המשכן, וביחס בינה לבין ההופעה של פרשיית התמיד בפרשת פנחס. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת תצווה –"ולא ישאו עוון ומתו" סקירת רשימת בגדי הכהונה המופיעים בתחילת הפרשה, תגרור את תשומת הלב לחסרונן של הציץ והמכנסים מרשימה זו. בשיעור הקרוב ננסה לענות על התמיהה הזו, מתוך עיון במטרת בגדי הכהונה, משמעותם של הציץ והמכנסיים, וביחסם לשאר בגדי הקודש. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת תצוה – בנייה ומבנה בפרשות המשכן בשיעור זה נעסוק בנקודות שונות מתוך פרשות המשכן. כך, נסקור את שיטתו של מאיר בן אורי ז"ל לפיה הפסוקים היו כתובים על כלי השרת, נעמיק במבנה פרשות תרומה ומשפטים, ומתוך כך נעמוד על משמעותם של האפוד, המנורה וכלים נוספים, ועל השארת השכינה בתוך עם ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב איתיאל גולד פרשת תצווה | הוויה ועשייה במשכן מדוע תרומה ותצווה הן דווקא לא אותה פרשה? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת תצוה - פרשת עולת התמיד המאמר דן בשאלת מעמדו של מזבח העולה, על רקע פרשת עולת התמיד, שנראית כמצויה לא במקומה. פרשה זו נראית גם כמיותרת, שהרי התורה חוזרת עליה בפרשת פינחס. האם יש קשר בין עולת התמיד לבין הציווי להקטיר קטורת "תמיד"? 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת תצוה - עולת התמיד מדוע הציווי על עולת התמיד מופיע עוד לפני שהוקם המשכן? מהו היחס בין פרשת התמיד שבפרשת תצווה לבין פרשת התמיד שבפרשת פינחס? 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור הוויכוח על דרך החינוך לאמונה וביטוייו בפרשיות המשכן 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין כהן לשבעה ימים 'אהרון הכהן' - צמד מילים אלו נראות כמו דבוקות זו-לזו מששת ימי בראשית. הלומד בפרשייתנו מגלה שלא כן הוא. עד כה תואר אהרון בפרשיות ובאירועים רבים, אך לא ככהן. דומה כי מעמד זה מתחדש כעת. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת תצוה - מזבח הקטורת - מקומו במשכן ומקומו בפרשה מיקומה המפתיע של פרשת מזבח הקטורת בציווי על המשכן הביא את הפרשנים לשתי גישות שונות: 'הקטנה' בערכו מחד, ו'הגדלה' בערכו מאידך. המאמר עוסק בשאלה זו ומציע אפשרות ביניים המתבססת על הבנת משמעותה של מצו?ת הקטרת הקטורת. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט מבוא לפרשות המשכן (ב) – תפקידם של הכהנים במשכן ההיוועדות ובמשכן העבודה 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת תצוה - פסוקי ההשלמה של ציווי המשכן 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת תצוה - בין כהן גדול לכהן הדיוט מה פשר ההבדלים בין בגדי הכהן הגדול לבין בגדי הכהן ההדיוט? מה בדיוק תפקידו של הכהן ההדיוט? האם הוא רשאי לעבוד בהיכל? מפשט הכתובים עולה שכוהנים הדיוטות לא היו רשאים לעבוד בהיכל. מדוע, אם כן, הם עבדו בו? 01- פרשת השבוע
הרב מנחם ליבטאג פרשת תצוה - מזבח הקטורת נראה שבניית מזבח הקטורת הוצאה מפרשת תרומה והועברה לסוף פרשת תצוה, לאחר הציווי על עשיית הבגדים. מדוע? מה עובדה זו מלמדת על תפקידו של מזבח הקטורת? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת תצוה - גילוי כבוד ה' על המזבח מהו מקור הציווי של משה לגבי היום השמיני למילואים? מנין לו שעתיד ה' להתגלות אם לא נאמר לו כך? מהו תאריכו של היום השמיני? לכאורה, כבר נגלה כבוד ה' בסוף ספר שמות. מהו היחס בין שם לכאן? ךמה מופיע בפרשתנו הציווי על קרבן התמיד? מהו היחס בין המשכן למזבח? מהו כבוד ה' שמשה מבטיח לישראל בספוק "וירא אליכם כבוד ה'"? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת תצווה - החושן 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת תצוה - למה קדמה פרשת משפטים לפרשיות המשכן ממבט ראשון נראה כאילו התורה מייחסת חשיבות ראשונית למשכן ולמקדש, ואילו הנביאים, ספר תהילים וחז`ל מייחסים יתר-חשיבות דווקא למצוות הצדקה והחסד. למעשה, הקדמת פרשת משפטים לפרשיות המשכן משדרת את המסר ההפוך: `כי לא ציוויתי את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח`. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן הדור קבלוה בימי אחשוורוש בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי בגדי הכהונה המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן הדלקת המנורה ומחיית עמלק חסידות לפרשת שבוע
הרב יעקב מדן יום תל חי ופורים על הקשר בין טרומפלדור ותל חי לנס הפורים והגאולה בבית שני. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל היכן נמצא משה? משה אינו מופיע כלל בפרשה בשמו. חלוקת העבודה בין משה ואהרן משתנה מרגע הקמת המשכן. אהרן ככהן גדול הופך לפוסק ואילו משה הופך לעוסק ברוח. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין קרבן התמיד מהי חשיבותו הגדולה של קרבן התמיד? מדוע מופיע הציווי על קרבן זה פעמיים? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל ואתה תצוה משה מצווה על אהרן - ללמדך שעבודת ה' בשכל חשובה מעבודתו ית' ברגש. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים