פרשת תצוה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת תצוה מהו ההבדל בין התמידות הנצרכת בהדלקת המנורה לבין הציווי על לחם פנים לפני תמיד? מה היחס בין בגדי הכהונה העשויים לכבוד ולתפארת לבין מכנסי הבד העשויים לכסות בשר ערוה? משה רבנו מקריב בשבעת ימי המילואים פר, ורש`י מביא כי פר זה מכפר על מעשה העגל - מהו ההבדל בין קרבן זה של משה לבין קרבן אהרן ביום השמיני? כיצד נתמודד עם הכלל 'אין קטגור נעשה סניגור' ביחס לכפרה זו? קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת תצוה קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת תצוה פרשת השבוע פרשת תצוה קש"ת - פרשת השבוע
הרב רמי ינאי שבעת ימי המילואים חלקה השני של פרשת תצוה עוסק בשבעת ימי המילואים, כשבמרכזם קידוש אהרן ובניו וקידוש המזבח. מנגד, בסיום ספר שמות אנו קוראים על ציווי שונה לחנוכת המשכן, שם מדובר על יום אחד בלבד, וכן אין ייחוד מסוים למזבח ולכהנים, אלא המשכן בכללותו נחנך ומתקדש. ייתכן שההבדל בין שתי הפרשיות הללו מייצג את שני הצדדים השונים שבמשכן: מחד, המשכן הוא מקום מוכן לעבודת הקרבנות - מן האדם אל הקב`ה; מאידך, המשכן מהווה מקום התגלות ודיבור של הקב`ה אל האדם. שבעת ימי המילואים מדגישים את עבודת הקרבנות, ואילו הפרשה בסיום ספר שמות מדגישה דווקא את מקום המשכן - מקום השכינה. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת תצוה שבת זכור קש"ת - פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת תצוה, בגדי כהונה