פרשת תרומה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן פרשת תרומה, ענייני משכן פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי בית הבחירה מהי מטרת מצוות בנין בית המקדש? מעיון בדברי הרמב`ם עולה כי ישנן שתי הלכות שונות במצווה זו: הלכה אחת עוסקת בבית הקרבת קרבנות, ואילו מטרה שנייה היא בנין בית לשכינת הקב`ה. נפקא מינות שונות בין שני הפנים הללו עולות בכמה הקשרים: הצורך במלכות ובהכרתת זרע עמלק כהקדמה לבנין המקדש; מצוות עלייה לרגל; איסור הבמות; הקמת בית הבחירה בזמן הזה, ועוד. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת תרומה מדוע דרשו חז`ל כי התרומה המוזכרת בראשית הפרשה מכוונת גם לתרומות החובה - מחצית השקל לאדנים ומחצית השקל לקרבנות? המהר`ל מבין כי מדובר בתיקון מקיף לחטאם של ישראל בעגל. רש`י מביא כי עצי השיטים למשכן ננטעו במצרים על ידי יעקב אבינו - המהר`ל מקשר זאת לעיקרון יסודי בדבר דמותו המאחדת של יעקב, הוא אשר מהווה את בסיס המשכן ואת הבריח התיכון שלו. בנוסף, דן המהר`ל בקדושת המשכן, והוא קובע כי האדם רק יוצר את המסגרת, אך הקדושה נובעת מן הקב`ה. לסיום, נדון במנורה, שם מסביר המהר`ל את היחס הנכון בין הציווי `ועשית מנורה`, לבין קביעת חז`ל שהקב`ה בעצמו יצר את המנורה. קש"ת - מהרל
הרב אמנון בזק פרוכת המסך ופרוכת הקודש השוואה בין ציווי הקב`ה למשה על עשיית הפרוכת ובין תיאור התורה את ביצוע המצווה חושפת כי ישנן שתי בחינות שונות בפרוכת: מחד, מטרת הפרוכת היא הבדלה בין הקודש ובין וקודש הקודשים, ומאידך הפרוכת נועדה לכסות את ארון הברית. עיון במשנה במסכת יומא מגלה כי ייתכן שאף במציאות היו שתי פרוכות שונות שהביאו לידי ביטוי את שתי המגמות הללו. הבדל נוסף בין שתי סוגי הפרוכות הוא בשאלה למי נועדה הפרוכת, האם היא נועדה לעם ישראל - על מנת שיבחין בין הקודש לדביר, או שמא מדובר בכלי אשר משרת את ארון הברית, כלומר את הקב`ה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב דוד נתיב פרשת השבוע קש"ת - פרשת השבוע
הרב ניצן ברגר פרשת תרומה קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת תרומה קש"ת - פרשת השבוע