קהלת
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן מחזוריות הבריאה בשיעור זה אנו פותחים את ספר קהלת. בראשית השיעור נעסוק בשאלת קדושתו של ספר קהלת - האם הוא מטמא את הידיים ובצדדי הדיון בענין זה. לאחר מכן נעבור לדון לסוגייה הפותחת את ספר קהלת - המחזוריות המעגלית של הבריאה. עיון בסוגייה זו לאור סופו של ספר קהלת, מגלה לנו כי קהלת אינו מתלונן על עצם המחזוריות אלא על העובדה שלעיתים מחזוריות זו נראית כמבזבזת כוחות מועילים. קש"ת - מגילת קהלת
הרב יעקב מדן אי הידיעה והאמונה בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בשאלת המחזוריות בבריאה. בשיעור זה נמשיך לעסוק בכך, ונראה כיצד פתרון בעיית המחזוריות מלווה באי הידיעה של האדם באשר לעתיד, וכיצד משתלבת האמונה במצב זה. בנוסף, ננסה לראות כיצד מציג ספר קהלת את דמותם של כמה טיפוסים אנושיים כמו איש המדע, האדם הנהנתן, העמל וירא האלוהים. קש"ת - מגילת קהלת
הרב יעקב מדן הנהנתן, החכם והעמל בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בהשקפות העולם השונות העולות מפרק ב' של ספר קהלת, של החכם, הנהנתן והעמל-היוצר. בשיעור זה ננסה לבחון כיצד מתנפצות השקפות עולם אלו אל מול המוות המאיים, וכיצד מתחבר לכך סיפור חייו של שלמה עצמו, אשר זכה לברכת ה' בכניסתו למלכות - ברכת חכמה, כבוד ועושר, אך לא זכה שברכה זו תתמיד בזרעו, עקב חטאיו בחיים. קש"ת - מגילת קהלת
הרב יעקב מדן הגישה הנהנתית וקבלת הדין גישתו של הנהנתן, כפי שמוצגת בפרק ג' בקהלת, בונה על כך שעולמו של הקב`ה אינו חסר מאומה, וממילא על האדם לא מוטלת אחריות לפעולה בעולם. ברם, גישה זו נתקלת בקושי רב כאשר אנו נפגשים עם הרוע שבעולם, על כך מגיב הנהנתן בקבלת דינו של הקב`ה והוא אינו מנסה לשנות דבר על מנת לתקן את המצב. נדמה שניתן למצוא סימוכין לגישה זו גם בקרב הוגי דעות דתיים מפורסמים. קש"ת - מגילת קהלת
הרב יעקב מדן גישת הנהנתן ובעיית הרע בעולם בשיעור זה נמשיך לעסוק בגישת הנהנתן כפי שהיא מוצגת בפרק ג' בספר קהלת. נדון באישיותו של יצחק אבינו ונראה כיצד יש בה יסוד של הגישה הנ`ל, ונראה כיצד שונה עשו הנהנתן מאביו הצדיק. בהמשך הדברים נבחן את בעיית הרע בעולם, אשר לכאורה סותרת את גישת הנהנתן, ונראה כיצד מפנה הנהנתן את עשיית הצדק לעולם הבא - עולם שכולו טוב. ברם, אם אכן העולם הזה אינו דורש עשייה ותיקון, ומנגד הוא אינו מושלם, יוצא לכאורה שחייו של האדם בעולם הזה הינם חסרי משמעות לחלוטין, ואדם שווה לבהמה. קש"ת - מגילת קהלת
הרב יעקב מדן דברי העמל עיקרו של פרק ד' עוסק בגישת העמל לחיי העולם הזה. מחד, העמל מבוסס על תחרות וקנאה בין האנשים, קנאה אשר מובילה לעמל מרובה של כל צד. בנוסף, לעתים העמל אינו שורד, שכן אין מי שיירש את האדם העמל. פתרון אפשרי לבעיות אלו מוצג בעבודה המשותפת לכמה אנשים - טובים השניים מן האחד. באופן זה אין קנאה ויש מטרה מוגדרת לעבודה - למען החברה. ברם, כאשר מנסים ליישם מודל זה במדינה שלימה, אנו נתקלים בבעיות הנהגה קשות, בדמות שליטת מלך זקן וכסיל לעומת מלך צעיר וחכם. קש"ת - מגילת קהלת
הרב יעקב מדן דברי ירא האלוקים פרק ה' מציג את גישת ירא האלוקים לבעיות שהעלה האדם העמל בשלהי פרק ד'. כזכור, האדם העמל מעמיס על כתפיו את תיקון העולם, ובפרק זה מציג ירא האלוקים גישה שמזכירה כי יש בורא ומשגיח לעולם, וכי לעיתים יש להנמיך ציפיות באשר לתיקון האפשרי. הפרק עוסק גם בחובת המנהיג להכפיף את עצמו ראשית כל לבית האלוקים, וכן בסוגיית העוול והצדק שכבר עלתה בעבר בשיטתו של הנהנתן. קש"ת - מגילת קהלת
הרב יעקב מדן המענה לירא האלוקים בסוף השיעור הקודם עסקנו בדברי ירא האלוקים, אשר רואה חשיבות בעצם עבודתו של האדם בעולם הזה, גם ללא השגת תוצאות, וזאת משום שעבודתו של האדם מצרפת אותו כשותף לקב`ה בהנהגת העולם. פרק ו' עוסק במענה המושב לטענה זו. עיקר המענה דן ברצון האנושי הבסיסי של האדם לאכול את יגיע כפיו, ובעוולות המתרחשות בעולם כאשר אדם עמל ויזע, ובסופו של דבר הוא נשאר בלא כלום. קש"ת - מגילת קהלת
הרב יעקב מדן גישת החכם פרק ז' מציג את גישתו של החכם לבעיית משמעות החיים החורזת את ספר קהלת. עיקרה של גישה זו מתמצה בעיקרון שהחכם צופה על המציאות מבחוץ, הוא אינו מנסה לשנות את המציאות אלא לבחון אותה ולהבין אותה. כפועל יוצא מתפיסה זו הוא מציג גישה אשר משלימה עם קיומו של המוות ועם מציאות הרע בעולם. קש"ת - מגילת קהלת
הרב יעקב מדן גישת החכם - המשך בשיעור זה נמשיך לדון בגישתו של החכם, כפי שהיא מופיעה בחלקו השני של פרק ז'. כפי שראינו, גישתו של החכם מאופיינת בהסתכלות חיצונית על הנעשה בעולם, ללא רצון להתערב ולשנות דבר. גישה זו משפיעה גם על יחסו לשאלת צדיק ורע לו וסוגיות אמוניות נוספות. בסיכומו של דבר יוצא כי החכם מציג בדבריו גישה שגובלת בכפירה. קש"ת - מגילת קהלת
הרב יעקב מדן פולמוס החכם וירא האלוהים פרק ח' בספר קהלת מהווה מעין פולמוס בין דמותו של החכם ודמותו של ירא האלוהים. בראשית השיעור נדון בסוגייה שחתמה את שיעורינו הקודם - ביאור הביקורת הקטלנית על האישה: `ומוצא אני מר ממוות את האישה`. לאור עיון במקורות נוספים עולה שהאישה כאן היא סמל לחכמה, ואלו דברי ירא האלוהים אשר תוקף את גישתו של החכם אשר מובילה לכפירה. בהמשך הפרק אנו מוצאים דברי תגובה של החכם לטענה זו. קש"ת - מגילת קהלת
הרב יעקב מדן נאומו האחרון של הנהנתן כפי שראינו, בפרק ח' מוצגות זו לצד זו גישותיהם של החכם וירא האלוהים, כאשר החכם מדגיש את חשיבותה של החכמה, ואילו ירא האלוהים שם דגש משמעותי על המשפט ועל הדין העתיד לבוא לאחר המוות. פרק ט' מציג את נאומו האחרון של הנהנתן בספר קהלת. בנאום זה משנה הנהנתן את גישתו, והוא אינו מציג גישה דתית המצדדת בהנאה מן העולם הזה, אלא גישה של ייאוש מן העולם - בשל הרע שבו, ובשל המוות - גישה אשר מובילה למסקנה שלית דין ולית דיין, וממילא `אכול ושתה כי מחר נמות`. קש"ת - מגילת קהלת
הרב יעקב מדן תשובת החכם לאחר נאום הכפירה וההדוניזם של הנהנתן, מוצג בפנינו מענהו של החכם לגישה זו. החכם מסב את תשומת לבנו לכך שכחה המעשי של הסכלות גדול מאוד, ושבניין שנבנה בחכמה רבה יכול להיהרס בקלות על ידי טיפש אחד. בנוסף, החכם מלין על כך שאצולת העולם, אשר קולה נשמע, אינה אוחזת בדרכי החכמה, וכי החכמים שייכים ברוב המקרים לשכבה נמוכה יותר של האוכלוסיה. ברם, החכם מצביע על כך שיתרונה של החכמה בא לידי ביטוי במקרי מבחן רבים. קש"ת - מגילת קהלת
הרב יעקב מדן מסרו המרכזי של קהלת שיעור זה מסכם את רצף השיעורים בספר קהלת. המסר המרכזי של הספר, כפי שהוא נראה מן הפרק האחרון בספר - בדברי ירא האלוהים - הוא התמודדות מחודשת עם המוות הצפוי. ירא האלוהים שם דגש על הדין הצפוי לאחר מותו של האדם, ועל כך שההזדמנות לתקן אינה מצויה בימי הזקנה, אלא בימי הבחרות - כאשר כחו של האדם במותניו. התבוננות בגורלו הצפוי של האדם אינה אמורה להביא אותו לידי יאוש אלא לידי איסוף כחות להתמודדות ולעבודת ה'. נקודת מבט זו הינה ייחודית מבין ספרי המקרא, וייתכן שהיא הובילה את חכמים להכניס את ספר קהלת לבין כתבי הקודש על אף הסתירות והבעיות הקיימות בו. קש"ת - מגילת קהלת
הרב יעקב מדן סדרת חמש מגילות: מגילת קהלת מתוך סדרת שיעורים בנושא חמש מגילות, מפי הרב יעקב מדן. שיעור הראשון - מגילת קהלת. יום שני כ"ה בטבת תשע"ז בבית הכנסת זכור לאברהם, גבעת שמואל. השיעורים לעילוי נשמת מרדכי בן אלכסנדר סנדר שוב ז"ל וגבריאל בן בנימין וינשטוק ז"ל