קידושין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 1 - שיעור פתיחה האם יש איסור לבוא על אישה בלי קידושין? מהו הגדר של איסור זה? מהי פילגש, ומהו מעמדה? האם מותר לאדם מישראל לקחת לו פילגש? האם מותר למלך לקחת לו פילגשים? גמרא קידושין
הרב משה טרגין שיעור 2 - קידושין כקניין האם תהליך קידושי אישה זהה לכל תהליך קנייני אחר, או שמא ישנו מרכיב מיוחד בקידושין, שאינו קיים בקניין רגיל? מהו המרכיב העיקרי של הקידושין: הקניין, או יצירת המעמד האישי? גמרא קידושין
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 3 - בעניין שווה כסף האם היכולת לקדש בשווה כסף צריכה להילמד ממקור מסויים, או שהיא נובעת מעצם היכולת לקדש בכסף? מה ניתן ללמוד מכך על אופי הקידושין? גמרא קידושין
הרב עזרא ביק שיעור 4 - קניין חליפין בקידושין הגמרא מדייקת מהמשנה שאי אפשר לקדש אישה באמצעות קניין חליפין. מדוע לא ניתן לעשות זאת? האם קניין חליפין דומה באופיו לקניין כסף, או שיש לו מעמד עצמאי? גמרא קידושין
הרב בנימין תבורי שיעור 5 - קידושי קטנה כיצד יכול האב לקדש את בתו לאיש? האם האב נכנס במקום בתו, או שמא הוא רק מוסמך לקדש אותה בזמן שהיא אינה יכולה להסכים לקידושין? גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 6 - איילונית מהי אילונית? מתי היא נחשבת כבוגרת? האם ה'בגרות' בהלכה היא בגרות פיסית או אינטלקטואלית? גמרא קידושין
הרב מרדכי פרידמן שיעור 7 - חופה הגמרא מביאה מחלוקת בשאלה האם חופה קונה. השיעור עוסק במחלוקת זו, על רקע חילוקו של ר' חיים בין מעשים המצריכים 'דעת' לבין מעשים המצריכים 'כוונה'. גמרא קידושין
הרב יוסף צבי רימון שיעור 8 - אמירה בקידושין מהי משמעות האמירה בתהליך הקידושין? האם יש לאמירה זו תפקיד מהותי, או שהיא רק מוודאת שהכסף ניתן לשם קידושין? גמרא קידושין
הרב ברוך גיגי שיעור 9 - קידושין במלווה האם ניתן לקדש אישה במלווה? הגמרא מקשרת בין שאלה זו לבין המחלוקת בשאלת "מלווה להוצאה ניתנה". מדוע יש הסוברים שהלוואה לא ניתנה להוצאה? האם ניתן לקדש אישה בחוב? האם ניתן לקדש אותה במחילת חוב? ובמתנה על מנת להחזיר? גמרא קידושין
הרב אליקים קרומביין שיעור 10 - דין ערב בקידושין כיצד פועל מוסד הערבות? מהו מעשה הקניין היוצר גמירות דעת אצל הערב, להשתעבד לפירעון חובו של מישהו אחר? האם התחייבותו של הערב היא התחייבות מוסרית או משפטית? כיצד ניתן לקדש אישה באמצעות ערבות? גמרא קידושין
הרב משה טרגין שיעור 11 - קידושין מדין עבד כנעני - נתינה על ידי אחר בקידושין הגמרא כותבת שאיש שנתן כסף לאישה על מנת שתתקדש לאחר - מקודשת. דין זה נלמד מדיני השחרור של עבד כנעני. מהו אופיו של דין זה? האם הוא נגזר מדיני שליחות, מדיני "זכין לאדם שלא בפניו" או מדינים אחרים? מה הקשר בין שחרור עבד כנעני לבין קידושי אישה בכסף? גמרא קידושין
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 12 - שיראי האם צריך לשום את החפץ שהאישה מתקדשת בו לפני הקידושין? הגמרא מביאה מחלוקת בנושא זה. ייתכן שמחלוקת זו משקפת מחלוקת יסודית אודות אופיים של קידושי כסף, קניין כסף או הסכמת האישה לקידושין. גמרא קידושין
הרב עזרא ביק שיעור 13 - מקדש במשכון מהו מעמדו של המשכון בהלוואה רגילה? מדוע אי אפשר לקדש אישה במשכון? כיצד אפשר לקדש אישה במשכון של אחרים? גמרא קידושין
הרב ראובן טרגין שיעור 14 - "תנם על גבי סלע" (ח:) מהו ההבדל בין מקרה בו האישה אומרת "תנם על גבי סלע" שלה לסלע שאינו שייך לה? מהי ההשלכה לדיני הערבות? גמרא קידושין
הרב יעקב פרנצוס שיעור 15 - קידושי שטר לאופיים של קידושין בשטר. האם שטר מחובר, שטר שנכתב על איסורי הנאה, ושטר שנכתב שלא בכתב ידו כשרים? גמרא קידושין
הרב משה טרגין שיעור 16 - קידושי ביאה מהו אופיים של קידושי ביאה? מהם התנאים לחלות של קידושין כאלו? האם יש הבדל מהותי בין קידושי ביאה לבין קידושי כסף ושטר? גמרא קידושין
הרב אמנון בזק שיעור 17 - מצווה בו יותר מבשלוחו הבנת יסוד הדין ומתוך כך גם היקפו, האם הוא שייך בכל המצוות. אופי הדין ביחס לאופיים של הקידושין. גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 18 - שליחות גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 19 - "מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית" נכרי מופקע מדין שליחות. מה דינו של מומר? נדון בכך דרך הבנת מעמדו של מומר ושתי משמעויות בגרות. גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 20 - זכין לאדם שלא בפניו זכין לאדם שלא בפניו - עד כמה דין זה קשור למושג שליחות? אפוטרופסות - עד כמה היא קשורה לדין "זכין"? גמרא קידושין
הרב מרדכי וויליג שיעור 21 - אין שליחות לדבר עבירה והיתר מכירה האם הכלל נלמד מסברה או מפסוק, ובהתאם לכך היקפו - לגבי שגגה, תוקף השליחות וביטוי בשאלת היתר מכירה. גמרא קידושין
הרב משה טרגין שיעור 22 - שליחות לדבר עבירה הסבר למקרים שיש בהם שליח לדבר עבירה (מעילה, טביחה ומכירה ושליחת יד) אב עיון בהלכותיהם ובדין שליחות גמרא קידושין
הרב מרדכי פרידמן שיעור 23 - ייחוד עדי קידושין האם צריך לייחד את עדי הקידושין? מדוע? מה ההשלכה של הדבר על שאלת פסול עדות בקרובים הנוכחים בחתונה? גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 24 - מעמד נערה לעניין גיטין וקידושין מצד אחד הנערה חייבת במצוות, ומצד אחר היא נמצאת ברשות אביה: האם היא יכולה לקבל גט ולהתקדש בעצמה? גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 25 - האם נערה יכולה למנות שליח? המשך הדיון במעמד נערה: האם היא יכולה למנות שליח? ההשלכות על הבנת מעמדה של הנערה ביחס לאביה. גמרא קידושין

עמודים