ראש השנה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות על משמעותו של ראש השנה בתורה ובמסורת 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות ראש השנה - יום `זכרון תרועה` ו`יום תרועה` ראש השנה נקרא בתורה "זכרון תרועה" ו-"יום תרועה". האם יש כאן שני אפיונים של היום, ואם כן - האם ניתן להצביע על אחד מהם כמרכזי? למה לא תוקעים בשופר בשבת? מהו ההבדל בין ידיעה לזכרון? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן ראש השנה - השופר והחצוצרות ראש השנה - כמעט כולו הוא תורה שבעל פה. בתורה שבכתב נכתב מעט מאוד על חובות היום ועל מה שצריך להיעשות בו. לפיכך, ננסה להתמקד השבוע דווקא באותם הדינים שניתן לחקור אותם ולהבין אותם מעיון בתורה שבכתב. 01- פרשת השבוע
הרב משה ליכטנשטיין הפטרת א' דראש השנה הפטרת ראש השנה מספרת על חנה ולידת שמואל. ניתן להשוות בין שרה, רחל וחנה שהיו עקרות וכולן נפקדו על פי המדרש בראש השנה. כולן הקריבו את היקר להן למען מטרה גבוהה יותר. שרה ורחל הכניסו צרתן לביתן וחנה מוותרת על הילד שאותו ביקשה. סוד הפקידה בראש השנה הוא הוויתור על האני, שאיפותיו וחלומותיו והקרבת הקרבן לגבוה. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין הפטרת ב' דראש השנה הפטרת היום השני של ראש השנה עוסקת בגאולה מתוך רחמיו של הקב`ה על בניו ורק בעקבותיה נוצרת הקרבה בין העם לאביהם שבשמים שמובילה לתשובה. בהפטרה זו יש נחמה שאף ללא אותם מעשים טובים כשל חנה מהפטרת היום הראשון, הקב`ה יחננו וירחמנו. עיון בהפטרות
הרב אלחנן סמט כִּי מֶלֶךְ כָּל הָאָרֶץ אֱ-לֹהִים – 'מזמור התקיעות' מ"ז ניתוח מזמורנו מצדיק את קישורו בשלמותו לתכניו של ראש השנה ואת קביעתו במנהג הקדום כ'שיר של יום' לראש השנה. פרשה מועדים
הרב יהודה עמיטל קול השופר ושעבוד הלב מדוע לא תוקעים בראש השנה שחל בשבת- הרי זאת בקשה מפורשת של הקב`ה שכך יעלו זכרונות? בתוך המשניות העוסקות בהלכות תקיעות שופר ישנה המשנה של `וכי ידיו של משה`. מדוע היא שם? לומר לך- שכך גם השופר. מטרת השופר היא לסייע לכוונה ולא להיות עיקר הכוונה בראש השנה. שעבוד הלב אינו תלוי בשופר אלא בכוונת הלב המלאה. שיחות מועדים
הרב אהרן ליכטנשטיין היום הרת עולם העבד, אינו יכול לעשות דבר כנגד רצון אדונו ועל כן, ימי התשובה אינם משמעותיים עבורו. לעומתו, הבן יכול לנסות ולהתחנן לפני אביו, ועל כן ימי התשובה הם ימים שעליו לשוב בתשובה ולהתחנן. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין שופר של איל שתי סיבות מובאות בחז"ל לטעם התקיעה בשופר של איל - זכר לעקידה, ובלבול השטן. בשיחה זו שנאמרה בר"ה עומד הרב משה ליכטנשטיין על הקשר בין שתי הסיבות, ועל אשר ניתן ללמוד מכך. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן על התשובה ימי התשובה נקבעו לתחילת השנה. התשובה היא תשובה לקראת ולא תשובה מהעבר בלבד. עיקרה אינו בריחה מן החטא (עם כל חשיבותה) אלא תשובה אל ה'. אנו פותחים את השנה החדשה באמירה לקב"ה כמה חשוב לנו לשוב אליו, להיות קרובים אליו, ללא המחיצה של ”עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין א–לוהיכם”. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לראש השנה - שומע תפילה בתפילות הימים הנוראים אנו מבקשים פעמים רבות שה' ישמע לתפילותינו. הרב ליכטנשטיין זצ"ל מסביר את הרבדים השונים בחשיבות שמיעת התפילה, ומוסיף ש'האזנה' אף גדולה מהשמיעה, שכביכול הקב"ה מצפה לשמוע את קולנו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל בין יצחק לישמעאל לדעת הרמב"ם, מטרתו של ניסיון העקידה הייתה לפרסם בקרב האומות שאמונת ה' היא אמונה אמיתית, ואברהם מוכן להקריב את בנו למענה כשם שהגויים עובדי האלילים היו מוכנים להקריב את בניהם למען אלוהיהם. גם כיום, רק הדת היהודית נותרה מזוקקת לחלוטין מגילויי גשמיות שונים. הנצרות קיבלה את אמונת השילוש, והמוסלמים מעודדים רצח בני אדם בשם התאווה לגן העדן הגשמי. הבנה זו מדגישה את ההבדל שבין מקדשי השם בכל הדורות לבין השאהידים המוסלמים של ימינו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין אם כבנים אם כעבדים על ההבדל המהותי שבין עמידה בדין כבנים לבין עמידה בדין כעבדים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן מלכויות, זכרונות ושופרות דרך ההבדל בין פרקי בריאת העולם, המציבים תפיסה הפוכה ביחס בין האדם לא-להיו, ניגש הרב מדן להתייחס לברכת מלכויות, זכרונות ושופרות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין יום הזיכרון שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה שביב היום הראשון של ראש השנה - פקידה ודין ההפטרה מדגישה את ראש השנה כיום הדין לכלל ולפרט באמצעות סיפורה של חנה. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב היום השני של ראש השנה - מצא חן במדבר - זכירת תשובה וגאולה פן הזיכרון שבראש השנה מתחלק לשניים: מחד - הקב"ה זוכר ביום זה את עמו, ומאידך - הקב"ה ועם ישראל נזכרים בו בתקופת האירוסין של נדודי המדבר. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה עמיטל קול השופר ושעבוד הלב מדוע לא תוקעים בראש השנה שחל בשבת - הרי זאת בקשה מפורשת של הקב"ה שכך יעלו זכרונות? בתוך המשניות העוסקות בהלכות תקיעות שופר ישנה המשנה של "וכי ידיו של משה". מדוע היא שם? לומר לך- שכך גם השופר. מטרת השופר היא לסייע לכוונה ולא להיות עיקר הכוונה בראש השנה. שעבוד הלב אינו תלוי בשופר אלא בכוונת הלב המלאה.
הרב מאיר נהוראי 24-03: תקיעת שופר כקורבן
רבני ותלמידי הישיבה הד עציון תורני לחגי תשרי תש"ף נויזלטר מלא מאמרים תורניים - נוח להדפסה.
הרב אהרן ליכטנשטיין "שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים" היחס שבין התקיעה - תקיעת שופר בראש השנה בפרט, ותקיעת שופר ככלל - לבין התפילה יכול להיבחן בשני כיוונים שונים. א. התקיעה נחשבת כתפילה, כסוג מסוים ומיוחד של תפילה. ב. התקיעה מהווה מעשה נפרד ממעשה התפילה, אך עם זאת קיימת זיקה בין השניים, כשהמעשה האחד מַפְרֶה את השני. אם נראה את התקיעה כתפילה, ניתן לומר שיש בה קיום של "תפילה", במעגלים שונים ונפרדים זה מזה. התקיעה בכלי מבטאת תפילה נטולת מלים, מעין "תחינה אילמת" שמעבירה מסרים ותכנים גם בהיעדר מלים.
הרב אהרן ליכטנשטיין "שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים" - על הזיקה שבין תקיעה לתפילה היחס שבין התקיעה - תקיעת שופר בראש השנה בפרט, ותקיעת שופר ככלל - לבין התפילה יכול להיבחן בשני כיוונים שונים.
הרב אהרן ליכטנשטיין 01: "שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים" - על הזיקה שבין תקיעה לתפילה
הרב אהרן ליכטנשטיין 07: למשמעותה של התפילה בתהליך החזרה בתשובה
הרב ברוך גיגי 04: צירוף שתי קדושות החלות ביום אחד

עמודים