ראש השנה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן 03: תקיעה על סדר הברכות: על היחס שבין שופר ותפילה
הרב יהודה עמיטל כי טובים דודיך מיין מהיכן שאבו חז`ל את הכח לאסור על תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת? האם הפיכת מידת הדין למידת רחמים אינה צורך חשוב דיו? כיצד פועלות תקנות חז`ל בעולם?
הרב יהודה עמיטל ראש השנה שחל בשבת חכמים אסרו על תקיעת שופר בשבת על אף שהדבר אינו נלמד מהתורה. ומדוע? הקב`ה נתן לאדם את היכולת קבוע את אופן עבודתו, ובכך יש דגש על האהבה הגדולה של כנסת ישראל להקב`ה. שאנו בוחרים את דרך עבודתינו, ומוכנים אנו לוותר על תקיעות השופר על מנת שלא יהיה חשש שבקלים לעבירה.
הרב יהודה עמיטל וטהר לבנו לעבדך באמת מי תיקן את ההלכה שלא תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת? מדוע שופר, המשמש להפוך את מידת הדין למידת הרחמים, אינו צורך חשוב דיו בשביל לוותר בשבילו על גזירת הטלטול?! מה משיגים החכמים על אף ביטול התקיעות בשבת? מה פירוש המילה `באמת`?
הרב יהודה עמיטל 06: פתחיו של אלול צריך להתחזק גם באמונה, כמאמר רבותינו ז"ל: "פתחו לי פתח כפתחו של מחט". די בפתחו של מחט, "ואני אפתח לכם כפתחו של אולם".
הרב יהודה עמיטל 12: קול השופר ושעבוד הלב
הרב יהודה עמיטל 07: לעולם יהא אדם ירא שמים - עיונים במעשה העקדה
הרב יהודה עמיטל 11: "כדלים וכרשים דפקנו דלתיך"
הרב יהודה שביב 08: שופר של חירות
הרב משה ליכטנשטיין 02: "ותיטב לה' משור פר" - שופר משופר משור פר"
הרב משה פינצ'וק 09: בעניין תקיעת שופר
הרב פרופ' רון ש' קליינמן 10: בכסה ליום חגנו

עמודים