ראש השנה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות על משמעותו של ראש השנה בתורה ובמסורת 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות ראש השנה - יום `זכרון תרועה` ו`יום תרועה` ראש השנה נקרא בתורה "זכרון תרועה" ו-"יום תרועה". האם יש כאן שני אפיונים של היום, ואם כן - האם ניתן להצביע על אחד מהם כמרכזי? למה לא תוקעים בשופר בשבת? מהו ההבדל בין ידיעה לזכרון? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן ראש השנה - השופר והחצוצרות ראש השנה - כמעט כולו הוא תורה שבעל פה. בתורה שבכתב נכתב מעט מאוד על חובות היום ועל מה שצריך להיעשות בו. לפיכך, ננסה להתמקד השבוע דווקא באותם הדינים שניתן לחקור אותם ולהבין אותם מעיון בתורה שבכתב. 01- פרשת השבוע
הרב ברוך גיגי ראש השנה ותפילת חנה ימי עיון
הרב יואל בן נון חגי תשרי-ראשית השנה ימי עיון
הרב יעקב מדן הפטרת יום כיפור בישעיהו נח ימי עיון
הרב משה ליכטנשטיין מבנה הסליחות ביום כיפור ימי עיון
הרב עוזי פרידליך שיחה לקראת ראש השנה ימי עיון
הרב משה ליכטנשטיין הפטרת א' דראש השנה הפטרת ראש השנה מספרת על חנה ולידת שמואל. ניתן להשוות בין שרה, רחל וחנה שהיו עקרות וכולן נפקדו על פי המדרש בראש השנה. כולן הקריבו את היקר להן למען מטרה גבוהה יותר. שרה ורחל הכניסו צרתן לביתן וחנה מוותרת על הילד שאותו ביקשה. סוד הפקידה בראש השנה הוא הוויתור על האני, שאיפותיו וחלומותיו והקרבת הקרבן לגבוה. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין הפטרת ב' דראש השנה הפטרת היום השני של ראש השנה עוסקת בגאולה מתוך רחמיו של הקב`ה על בניו ורק בעקבותיה נוצרת הקרבה בין העם לאביהם שבשמים שמובילה לתשובה. בהפטרה זו יש נחמה שאף ללא אותם מעשים טובים כשל חנה מהפטרת היום הראשון, הקב`ה יחננו וירחמנו. עיון בהפטרות
הרב אלחנן סמט כִּי מֶלֶךְ כָּל הָאָרֶץ אֱ-לֹהִים – 'מזמור התקיעות' מ"ז ניתוח מזמורנו מצדיק את קישורו בשלמותו לתכניו של ראש השנה ואת קביעתו במנהג הקדום כ'שיר של יום' לראש השנה. פרשה מועדים
הרב אביהוד שורץ הכנה לימים הנוראים - סוגיות הלכתיות בענייני דיומא 1 מצות שופר - תקיעה ושמיעה קש"ת - הכנה לימים הנוראים
הרב אביהוד שורץ הכנה לימים הנוראים - סוגיות הלכתיות בענייני דיומא 2 מצות שופר, המשך: היחס בין התקיעות לבין התפילות המיוחדות, מלכויות, זכרונות ושופרות קש"ת - הכנה לימים הנוראים
הרב נחמיה רענן קש"ת - המהלך של הימים הנוראים 2 - ראש השנה ראש השנה: מלכות ה' או יום הדין? קש"ת - המהלך של הימים הנוראים
הרב בנימין תבורי תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת בראש השנה שחל בשבת איננו תוקעים בשופר. בשיעור זה ננסה להבין מהי הסיבה לכך, האם מדובר בגזירת חכמים, או שמא ישנה חלוקה עקרונית בין ראש השנה שחל בשבת לבין ראש השנה החל באחד מימות השבוע. עוד נבחן מדוע במקדש תוקעים גם בראש השנה שחל בשבת. קש"ת - המצוה השבועית
הרב ברוך גיגי גדרי מצוות שופר הרמב`ם ור`ת נחלקו בגדרה של מצוות שופר: לדעת הרמב`ם המצוה היא השמיעה, ואילו רו`ת סבור שהמצוה הינה התקיעה בשופר. מחלוקת נוספת ביניהם היא בשאלה האם ניתן להפעיל את הכלל שומע כעונה בתקיעת שופר. מהן הסברות העומדות מאחורי מחלוקות אלו? האם יש מקום לקשרבין דיונים הלכתיים אלו לגדרה המחשבתי של מצוות השופר בראש השנה? קש"ת - מעגל השנה
הרב ברוך גיגי מנהגי תקיעת השופר בשיעור זה ננסה לבחון את היחס שבין תקיעות השופר לפני מוסף -תקיעות דמיושב, לבין התקיעות שעל סדר הברכות. הראשונים התלבטו בשאלה מדוע אנו מברכים דווקא על תקיעות דמיושב, כאשר מן הגמרא נראה שעיקר מצוות השופר הינה על סדר הברכות. בשיעור ננתח את שיטותיהם של הרי`ף, בעל המאור והרמב`ן בתשובתם לשאלה זו. קש"ת - מעגל השנה
הרב ברוך גיגי הלכה ומחשבה במצוות שופר בשיעור הקודם דנו במחלוקת הרמב`ם ור`ת באשר לגדרה המדויק של מצוות שופר - תקיעה או שמיעה. בשיעור זה נמשיך ונדון בהיבטים שונים של מחלוקת זו: הרמב`ם סבור כי לו הייתה המצווה בתקיעה לא יכול היה השומע לצאת ידי חובה מדין שומע כעונה. מדוע, וכיצד הדבר מתקשר לחקירה היסודית בדין שומע כעונה? כיצד ייתכן להגדיר את מצוות השופר כשמיעה, כאשר ראש השנה נחשב כיום המלכתו של הקב`ה, המלכה שמתבטאת בתקיעה? קש"ת - מעגל השנה
הרב יאיר קאהן מלכויות, זכרונות ושופרות מהי משמעותן של שלושת הברכות המיוחדות לראש השנה - מלכויות, זכרונות ושופרות? בשיעור זה ננסה לבחון את שאלות המשמעות על ידי בחינת השוואה מפתיעה, המצויה בסוגיות, בין דיני ברכות ראש השנה לבין דיני קריאת התורה. מן ההשוואה עולה כי יסוד שלושת הברכות שבראש השנה הינו קבלת עול מלכות שמיים ציבורית, בדומה למעמד קריאת התורה השגרתי. קש"ת - מעגל השנה
הרב יאיר קאהן תקיעה על סדר הברכות הראשונים נחלקו האם אמירת מלכויות, זכרונות ושופרות בראש השנה הינה מצווה מדאורייתא או מדרבנן. בשיעור זה ננסה לנתח את היחס המדויק שבין התקיעות הנעשות על סדר התפילה לבין אמירת הברכות כשלעצמה - האם התקיעה מלווה את התפילה או שמא התקיעה היא העיקר והברכות הן המלוות אותה? חקירה זו תוכל להסביר כיצד ייתכן לסבור שאמירת הברכות בראש השנה הינה מצוה מן התורה קש"ת - מעגל השנה
הרב יאיר קאהן אמירת סליחות מהי משמעותה המקורית של אמירת סליחות? מדברי הגמרא נראה שבשעת אמירת י`ג מידות של רחמים אנו משחזרים את המעמד שבו נתגלה הקב`ה למשה רבנו בנקרת הצור. לאור הבנה זו ניתן להבין כמה עקרונות בסליחות: מדוע אמירת סליחות מתחילה מיום שני של ר`ח אלול, מהי החשיבות של עיטוף טלית בסליחות, ועוד. קש"ת - מעגל השנה
הרב יצחק לוי היחס בין ראש השנה ליום הכיפורים קש"ת - מעגל השנה
הרב שלמה ברין ראש השנה קש"ת - משך חכמה
הרב ברוך גיגי קדושת ראש השנה וראש חודש בשיעור זה נעסוק ביחס שבין קדושת ראש השנה וקדושת ראש חודש. נבחן את השאלה האם מדובר בשתי קדושות נפרדות, או שמא מכיוון שימים אלו מחוברים מעצם הגדרתם הרי שקדושה אחת היא. עיקר הדיון יתמקד בשאלת הגמרא - האם מזכירים את ראש חודש בתפילת ראש השנה, וכן בטיב הקרבנות שמקריבים באותו היום. קש"ת - ענייני מועדים
הרב בנימין תבורי מלכויות זכרונות ושופרות מחלוקת ראשונים האם אמירת פסוקי מלכויות זכרונות ושופרות היא דאורייתא בלא תקיעה או רק בתקיעה. הודגשה משמעות ההמלכה (אל מול ה'ממשלה' הכוחנית), והקשר שלה לקדושת 'כתר'. בהמשך השיעור נידונו הטעמים הקושרים בין תקיעת השופר לבין הזכרונות והשופרות (השוואה תקיעת השופר לבריאת האדם - הרב הוטנר), וההבדל בינם לבין המלכויות, אשר מקושר לקדושת היום ולא למצוות היום. (הרב סולובייצ'יק). בסיום השיעור הובא כנ`מ השאלה מדוע הפסוק שמע ישראל אינו נכנס לפסוקי המלכויות 'מן התורה'. קש"ת - תשובה וימים נוראים

עמודים