רסיסי טל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל כה. בעניין טלטול מוקצה לצורך אוכל נפש לדעת התוספות, התירו טלטול מוקצה משום אוכל נפש (מסכת ביצה דף כח ע"ב ד"ה גריפת, דף ח ע"א ד"ה אמר ודף לא ע"ב ד"ה אמר), וכן דעת הריב"א.
הרב יהודה עמיטל כו. בעניין דפנות סוכה "ת"ר שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח" (סוכה דף ו ע"ב), ונאמר בגמרא שכיון שנאמר שלש פעמים "בסוכות" לומדים מכך שצריך שלש דפנות בסוכה, ואתאי הלכתא וגרעתה לשלישית ואוקמה אטפח.
הרב יהודה עמיטל כז. בעניין אתרוג מורכב ההרכבה היא אחת מהפעולות החקלאיות הנפוצות. בפעולה זו מרכיבים ענף של עץ מסוים על גבי גזע של עץ אחר. במיוחד רווחת ההרכבה של ענפים שנלקחו מעצים תרבותיים על גזעיהם של עצים שנחשבים לחזקים יותר מבחינה קלאית.
הרב יהודה עמיטל כח. בעניין ליבון קל בגמרא מסכת עבודה זרה (דף לג ע"ב) איתא: א"ר יוחנן, ואמרי לה אמר ר' אסי א"ר יוחנן: קנקנים של עובדי כוכבים שהחזירן לכבשן האש, כיון שנשרה זיפתן מהן מותרין.
הרב יהודה עמיטל כט. בעניין מדבר שקר תרחק הגמרא ריש פרק שני דכתובות (דף טז ע"ב) מציגה את מחלוקתם של בית הלל ובית שמאי, ביחס לדרך הראויה בה יש לשמח חתן וכלה. לדעת בית שמאי יש לדבוק במידת האמת, ולא לומר דברים שאינם מדוייקים, ולעומתם סבורים בית הלל שיש להתפשר במידת האמת בלבד שיגרום הדבר נחת רוח לכלה.
הרב יהודה עמיטל ל. בעניין שומר פתאים ד' אף שאסור לאדם להכניס את עצמו למצב של סכנה, וייתכן שהאיסור הוא איסור תורה כפי שנברר, מצאנו שיש מקרים שבהם התירו להיכנס לסכנה משום "שומר פתאים ה'".
הרב יהודה עמיטל לא. בעניין מצות תוכחה האם יש מצוות תוכחה גם כאשר ברור למוכיח שהמוכח לא יקבל דבריו? בדבר זה מצינו מחלוקת ראשונים, כמבואר בהגהות מיימוניות )פרק ו' מהלכות דעות, אות ג'( בהגהות שם נזכרת רק שיטת היראים והסמ"ק, ועלינו חלה חובת ביאור שיטות שאר הראשונים ז"ל בעניין זה.
הרב יהודה עמיטל לב. בעניין מלחמות ישראל על פי הרמב"ם מדוע פוסק הרמב"ם שמלחמת רשות, שמטרתה להרחיב גבול ישראל ולפאר את שמו של המלך, היא מלחמה על ייחוד השם? הרב עמיטל זצ"ל מציף מכאן את שאלת היחס לגויים, המלחמה בהם ומשמעות שבע מצוות בני נוח.
הרב יהודה עמיטל רסיסי טל: על מו"ר הרב רבי חיים יהודה לוי הי"ד מאחר ולא נשאר שריד מבית מו"ר הי"ד, אוסיף כמה שורות לזכרו. הוא היה גדול בתורה וגדול במדות, עדין נפש ואציל הרוח. היה נכד לבעל ה"דור רביעי", רבה הגדול של קלויזנבורג.

עמודים