שיעורים בהגותו של ר' נחמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב איתמר אלדר מבוא תורתו של ר' נחמן מברסלב היא אש בוערת. אמונה יוקדת, התלהבות ושמחה אך גם מרה שחורה, אש של תפילה ואש מחלוקת. מבוא לשיעורים הבאים. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 1 - יראת שמים מהו היחס בין יראת העונש לבין יראת הרוממות - בין "היראה העליונה" לבין "היראה התחתונה"? השיעור עוסק בשיטותיהם של בעל התניא ור' נחמן בשאלה זו, על רקע הבנת השיטות המתארות את התפתחותו הרוחנית של האדם. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 2 - פשיטות (א) הפשיטות והתמימות תופסות מקום חשוב מאוד בתורתו של ר' נחמן. השיעור עוסק בהבנת מושגים אלו על רקע ניתוח חלקו הראשון של ה"מעשה מחכם ותם". נראה, שניתן להתבונן על חסרונות שונים - כמו טפשות, עיוורון וחרשות - באופן המגלה שגלומים בהם יתרונות רבים. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 3 - פשיטות (ב) השיעור עוסק בעקרונות העולים מחלקו השני של ה"מעשה מחכם ותם". מצד אחד, מלכו של עולם מתאווה להתגלות ולמלוך על האדם; אך מצד שני, ההשתהות של האדם ושאיפתו להוכחות לוגיות ושכליות - הן הגורמות לו לשקוע בספיקות ולא להגיע עד הקב"ה. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 4 - פשיטות (ג) יתרון הפשיטות על החכמה ועל החקירה הוא בכך שהיא מביאה את האדם אל למעלה מהמקום ומהזמן, למדרגה שיכולה להכיל את המציאות כולה, מראשית ועד אחרית. השיעור עוסק בהבנה עמוקה של יתרון זה על רקע הסיפור "מעשה בשני ציירים". שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 5 - תורת הצמצום כהקדמה לנושא היחס שבין העולם לבוראו בתורתו של ר' נחמן, עוסק השיעור במחלוקת המשולשת שבין הגישה הטרנסנדנטאלית לבין הגישה הפנתאיסטית ולבין תורת הצמצום הקבלית. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 6 - הצמצום אצל ר' נחמן כיצד מתייחס ר' נחמן לתורת הצמצום? האם הצמצום הוא מאורע היסטורי שהתרחש בעבר, או מאורע המתרחש כל הזמן? האם יש מושג של צמצום גם מצדו של האדם? כיצד העיקרון של הצמצום יכול להציל את האדם משקיעה ביאוש? שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 7 - ממלא כל עלמין השיעור עוסק במחלוקת הידועה: האם הקב"ה 'סובב כל עלמין', או 'ממלא כל עלמין' - האם הקב"ה הוא חיצוני לעולם, או שהוא אימננטי לו. השיעור סוקר את שיטתם של הרמב"ם ושל שפינוזה. באופן עקרוני, ר' נחמן חשב שהקב"ה הוא אימננטי במציאות, אך שיטתו שונה מהותית משיטתו של שפינוזה. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 8 - הכפירה והספק כיצד מבין ר' נחמן את מושג התשובה לאור תפיסתו האימננטית של האלוקות? כיצד יכולה להתקיים כפירה לאור שיטה זו? מדברי ר' נחמן עולה שהכפירה נובעת מהסתר פנים של הקב"ה. כיצד ניתן לחשוף ולגלות את הקב"ה? האם ניתן לקרוא לקב"ה גם מה'מקומות המטונפים'? שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 9 - איה מקום כבודו ישנם מצבים שבהם האדם נופל, אך יכול לעלות בחזרה על ידי דיבורים של קדושה. לעומת זאת, ישנם מצבים שבהם נפילתו של האדם היא כה חזקה, עד שדיבורים של קדושה אינם עוזרים. האם ניתן למצוא את הקב"ה גם במצבים אלו? ר' נחמן טוען שהאדם יכול להתחבר בחזרה לקב"ה אפילו רק באמצעות השאלה של "איה מקום כבודו", בעזרת בחינת המאמר הסתום ובעזרת כוחה של התשובה. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 10 - החלל הפנוי למרות שיטתו של ר' נחמן בדבר האימננציה האלוקית בעולם, הוא דן בהרחבה ב"חלל הפנוי". כיצד ניתן לדבר על היעדר שכינה בתורתו של ר' נחמן? האם יש קשר בין נקודה זו לבין בחינת 'סובב כל עלמין'? מהו הפתרון לאדם שנפל למדרגה זו? שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 11 - דיבור (א) - יום ליום יביע אומר את דיבורו של הקב"ה אנו מוצאים החל מבריאת העולם. מהי המשמעות של הדיבור האלוקי? האם הוא רק צו או הוראה לעולם, או שיש בו ממשות וקיום? מה הקשר בין משמעות הדיבור לבין תפיסת ר' נחמן על היחס שבין הקב"ה לעולם? האם יש קשר בין גלות השכינה לבין גלות הדיבור? שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 12 - דיבור (ב) - דיבורים קדושים בלימוד ותפילה ייחודו של האדם על פני הבהמה הוא ב'רוח ממללא' שיש בו. באמצעות הדיבור, האדם מוציא לפועל את החיו?ת האלוקית שבו, וכך הופך לפועל ולמשפיע בעולם. כיצד ניתן לקשר את הדיבור האנושי למקורו האלוקי? האם יש קשר בין הדיבור לבין "ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה"? מהי מהותה של התפילה, ומה צריכה להיות הכוונה בתפילה? שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 13 - דיבור (ג) - דיבור מתוך ביטול כתוצאה מנפילת העולמות ומשבירת הכלים, עולמנו הוא עולם של פירוד, של אותיות נפרדות וסותרות. האדם, בדיבוריו הקדושים, יכול לאסוף את האותיות ולקבצן, וכך לתקן את העולם. אילו מעשים ותכונות נדרשים כדי להגיע למעלה זו? אמונה, שלום וחום, תענית, צדקה וענווה. כך ידבק האדם בבוראו. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 14 - דיבור (ד) - 'ויברך אתכם כאשר דבר לכם' מקובל לחשוב שהדיבור הוא ערוץ לקשר בין הפנימיות של האדם לבין העולם החיצוני. לכן, מקובל שאין שום משמעות לדיבור בלי כיסוי, שהאדם אינו מתכוון אליו. לא כך חושב ר' נחמן. לדידו, הדיבור על דברי אמונה וקדושה פועל את פעולתו על האדם גם אם 'אין לדבריו כיסוי'. הדיבור יוצר אווירה שונה מסביב, ומשפיע על התעוררות הלב. הדיבור אינו רק ערוץ של קשר, אלא ביטוי לנוכחות האלוקית שבתוככי האדם. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 15 - שתיקה (א) - עבודת ה' בחינת שתיקה ישנם יתרונות רבים לדיבור, שבעזרתו נברא העולם והוא מעניק לו חיו?ת. מאידך, יש לדיבור גם כמה חסרונות. אמנם לכל מילה יש תוכן רב, אך היא אינה יכולה להכיל את כל הרעיון שאותו היא מנסה להביע. זהו תפקיד השתיקה והאילמות, אשר במבט ראשון נראים כחסרון. לאמיתו של דבר, שתיקה מתוך אמונה ודבקות בקב"ה היא המעלה הגבוהה יותר. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 16 - שתיקה (ב) - דום לה' כאשר אדם שותק מול העולבים בו, מתוך הכרה שאין שום משמעות לכבודו אלא רק לכבוד ה' - הוא מתעלה למדרגה חדשה, הקשורה לספירה העליונה - בחינת כתר, שאי אפשר להגיע אליה. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 17 - שתיקה (ג) - 'ואמונתך בלילות' לעיתים, צריך להרפות ולשתוק דווקא כדי להשיג השגה מסוימת. במקום אחר מתייחס ר' נחמן לשתיקתו של חכם הדור מול אור מקיף אובייקטיבי, למרות שהשתיקה אינה מביאה אותו למדרגה נעלית יותר. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 18 - שתיקה (ד) - 'שתוק, כך עלה במחשבה לפני' לפעמים שתיקת הצדיק אינה מקדמת אותו. מהי משמעותה של שתיקה זו? השתיקה הזו רצויה כאשר מתעוררות שאלות שמקורן ב'חלל הפנוי'. מטרת השתיקה אינה לעורר שאלות וספקות, למרות שהיא באה כתגובה על שאלה שיש עליה תשובה. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 19 - שבת ויום טוב (א) - שתי בחינות של השגחה עשיית מלאכות על הארץ היא שותפות של האדם עם הקב"ה בבריאה, הן בעליונים והן בתחתונים. האם השגחתו של הקב"ה על האדם והטוב שהוא מעניק לו תלויים רק במעשי האדם, או שקיים חוסר ראשוני, שאינו קשור למעשים האנושיים? מה היחס בין חוקי הטבע לבין הנס? השיעור עוסק בשאלות אלו ובחלוקה בין סוגי ההשגחה השונים - בהבדל שבין קדושת השבת לקדושת יום טוב. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 20 - שבת ויום טוב (ב) - מהלך אחד בשבת מתגלה האור עם לבושים, אך למרות זאת - ההתגלות היא הכרחית כדי לחשוף את האור האלוקי שבמציאות. השיעור עוסק בבחינה זו של השבת, ובקשר שבין שבת לפסח לתפילה ולבריאת האישה. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 21 - מחלוקת (א) - אש התורה ומֶי המחלוקת לכאורה נראה שבמחלוקת יש מרכיבים שליליים בלבד. לא כן סובר ר' נחמן. ישנם מצבים שלולא המחלוקת לא ניתן היה להשיג השגות מסוימות. המחלוקת נוצרת בשני אופנים: כאשר הצדיק אוצר בקרבו את תורתו, וכאשר כל היצורים האנושיים זועקים ומשוועים למים שיפיחו חיים בנשמותיהם. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 22 - מחלוקת (ב) - זומם רשע לצדיק וחורק עליו שיניו, ה' ישחק לו כי ראה כי יבוא יומו בחלקו הראשון, השיעור סוקר בקצרה את ההבדל שבין כבוד מלכים לבין כבוד ה' ואת הסיבות למחלוקת. בחלקו השני עוסק השיעור במקור נוסף של מחלוקת: רצונם של החולקים, בעומקו של דבר, דווקא להסכים עם הצדיק. דיון זה נעשה על רקע העיסוק בנושא המחשבות הזרות הבאות לאדם באמצע תפילתו. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 23 - מחלוקת (ג) - בטל רצונך מפני רצונו כיצד רצוי להתמודד עם המחלוקות ועם הרצונות השליליים? ר' נחמן סובר שצריך לבטל את הרצון הנעלה, וכך גם יתבטלו הרצונות השפלים. מה יעשה אדם שאין לו רצון נעלה? המאמר עוסק בשאלה זו, וכן בסוג שונה של מחלוקת: מחלוקת של צדיקים על צדיקים, שמטרתה היא להציל את הצדיקים המפורסמים מהמקטרגים. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 24 - מחלוקת (ד) - מחלוקת שבקדושה האם יש קשר בין המחלוקת שהרשעים חולקים על הצדיק לבין המחלוקת שהצדיקים חולקים עליו? לדעת ר' נחמן, שורש מחלוקת הרשעים נמצא במחלוקת הצדיקים - יש מידה מסוימת של אמת בדבריהם, ולכן צריך לחבר אותה לשורשה כדי להמתיק את הדינים. מהי המחלוקת שבקדושה? ממה היא נובעת, ומי צודק בה? האם ייתכן שאלו ואלו דברי אלוקים חיים? לדעת ר' נחמן, שתי הדעות במחלוקת כזו הן נכונות, כפי שבני ישראל טעמו במן טעמים רבים. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב

עמודים