שיעורים ביורה דעה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין המצוות התלויות בארץ השיעור סוקר פנים שונים במצוות התלויות בארץ, כגון חובת ההפרשה, איסור האכילה, הפן הממוני וקדושת הפירות מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין יסודות בענין ברית מילה מצוות מילה מופיעה בשני מקומות בתורה: בפרשת לך לך בצורה נרחבת, ובפרשת תזריע באיזכור בלבד - "ביום השמיני ימול בשר ערלתו". (ויקרא יב, ב)/ בהבחנה מדוקודקת נשים לב כי יש מספר הבדלים הנוגעים ליסודות מצוות מילה בין שני המקומות. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב משה טרגין על מי מוטלת מצוַת מילה? האם מצוַת המילה מוטלת על הבן הנימול או על אביו? מהי משמעות הציווי לאדם שלא נימול למול את עצמו בגיל שלוש עשרה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין האם מילה היא מצווה שהזמן גרמא מדוע יש פטור מיוחד לנשים ממצוַת המילה, והרי זו מצוַת עשה שהזמן גרמה? האם מצוַת המילה היא אכן מצוַת עשה שהזמן גרמא? האם נשים פטורות מכל מצווה כזו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין דבר שיש לו מתירין מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברייה בעניין איסורי אכילה, נפסק להלכה ש'ברייה' היא רק דבר שהיה חי. בדיני ביטול, לעומת זאת, 'ברייה' יכולה להיות גם עצם דומם. מהו ההבדל בין שתי מערכות הדינים הללו? האם ברייה אינה בטילה מחמת חשיבותה, או מפני שהיא אינה נטמעת בתערובת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין דבר שיש לו מתירין (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין שחיטה על ידי גוי מדוע שחיטתו של גוי פסולה? האם פסול זה נובע מחשש לקרבה בין יהודים לגויים, או שמאיסור פורמאלי כלשהו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין אכילת בשר וחלב על שולחן אחד פרט לאיסורי הבישול, האכילה וההנאה של בשר בחלב, יש איסור דרבנן להעלותם על אותו שולחן. מהי אופי האיסור? האם הוא נובע מחשש ערבוב, או שחז`ל הגדירו בצורה מחודשת את ה'אכילה'? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מי חייב במצוַת מילה (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין מי חייב במצוַת מילה (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין שבועת שווא מהי ההגדרה של שבועת שווא? מהו היחס בין שבועת שקר לבין שבועת שווא? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הטפת דם ברית הגמרא קובעת שיש להטיף דם ברית מתינוק שנולד מהול ומגר שנתגייר. האם דין זה נובע מהחשש ל`ערלה כבושה`, או שזהו דין מהותי? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שבועת ביטוי להבא ברור שמי שנשבע שלא יאכל, ועבר על שבועתו ואכל - עבר על איסור; אך מהו אופי האיסור? האם מתברר למפרע שנשבע שבועת שקר, או שמא הוא קיבל על עצמו איסור עצמאי, מעין נדר? הדים לחקירה זו אפשר למצוא במחלוקת אמוראים בעניין מקור הדין, ובכמה מחלוקות תנאים בעניין היקפו - האם גם מי שאכל פחות מכזית חייב? האם יש היקש בין שבועה על העבר לבין שבועה על העתיד? האם ניתן להתפיס שבועה אחרת בשבועה כזו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מקרא ביכורים של גֶּר מתודולוגיה
הרב משה טרגין תהליך הגרות מילה וטבילה מהוות את לבו של תהליך הגיור. מהו היחס בין שתיהן? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שבועה על המצווה רב גידל קובע במסכת נדרים שראוי להישבע לקיים מצווה כלשהי. לכאורה, קביעתו נסתרת משתי סוגיות הקובעות שמי שנשבע על מצווה - שבועתו בטלה. כדי לתרץ את הסתירה, בעל המאור מחלק בין שבועה לקיים את המצווה לבין שבועה לבטלה; קצות החושן מחלק בין רמות שונות של חיובי שבועה; והתוספות מסבירים שדברי רב גידל מתייחסים רק לחילול השם שייגרם מהפרת השבועה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין גר קטן (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריעה על ראיית ערי יהודה בחורבנן מתודולוגיה
הרב משה טרגין גר קטן (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור אבל ללכת לבית שמחה מהו היקפו ומהו אופיו של האיסור על אבל ללכת לבית שמחה? מה הדין אם האבל אינו משתתף בסעודה? מתודולוגיה
הרב מרדכי פרידמן אדם האוסר ואדם המתיר האם מותר לאדם להגיש לפני חבירו מאכל שלשיטתו הוא מותר אך לשיטת החבר הוא אסור? האם יש כאן איסור של `לפני עוור`? מהו אופיו וטעמו של `לפני עוור`? האם מותר לאדם המחמיר במאכל מסוים לתת אותו לפני החבר המתיר את אותו מאכל? האם מי שאינו סומך על היתר המכירה יכול לקנות פירות שביעית מבעל מכולת הסומך על היתר המכירה? האם יכול האוסר לסמוך על דבריו של המתיר שהוא החמיר כדברי האוסר? האם יש למתיר נאמנות לומר לאוסר שהוא החמיר כדבריו? נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות קבורה נושאים בהלכה
הרב בנימין תבורי בעניין ברכת המילה הגמרא בפסחים דנה בצורת הניסוח של ברכות ומסבירה, שבעוד שניסוח של "ל..." (כמו בברכה 'להדליק נר של חנוכה') מתאים למצב בו הברכה קודמת לעשיית המצווה, בניסוח של "על..." (כמו בברכה 'על ביעור חמץ') קיימת מחלוקת בין ר' פפי לבין ר' פפא. נושאים בהלכה
הרב בנימין תבורי קריעה על ירושלים והמקדש? הגמרא מציינת שלושה חיובי קריעה שונים: על חורבן ערי יהודה, על חורבן ירושלים ועל חורבן המקדש. בשיעור זה נתיחס לכל אחד מחיובים אלו. נושאים בהלכה

עמודים