שמואל ב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרק א - דוד והנער העמלקי פרק א' בספר שמ"ב מהווה המשך ישיר לפרק האחרון בספר שמ"א. בשיעור נעסוק במשמעות תיאורו של הנער העמלקי את מותו של שאול, נעמוד על ההבדלים שבינו ובין התיאור המקראי, ונבחן את תגובתו של דוד ואת יחסו לעמלקי. 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק א - קינת דוד על שאול ויהונתן השיעור עוסק בקינת דוד על שאול ויהונתן: ניתוח תכני הקינה, מבנה? והביטויים המופיעים בה. 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק ב - פיצול הממלכה הראשון פרק ב' פותח את תקופת המלכות הראשונה של דוד – מלכותו על יהודה בחברון. מדוע הצעד הראשון שעשה דוד כמלך הוא פנייה לאנשי יבש גלעד? מי האשם בחלוקת עם ישראל לשתי ממלכות – מלכות איש בושת על ישראל ומלכות דוד על יהודה? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק ב - הקרב על הברכה בגבעון (א) הקרב בין אנשי אבנר בן נר לאנשי יואב בן צרויה על הבר?כה בגבעון מסתיים בתבוסה של אבנר ואנשיו, אך גם יואב אינו יוצא ממנו נקי. על מי מוטלת האחריות לשפיכות הדמים הזו? ומדוע התלקחה בכלל מערכה דווקא על גבעון? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרקים ב-ג - הקרב על הברכה בגבעון (ב); בני דוד בחברון בשיעור זה נשלים את עיוננו בפרשת הקרב על הבר?כה בגבעון, ונראה מה ניתן ללמוד מפרשת עשהאל ואבנר. אחר כך נעסוק ברשימת הבנים שנולדו לדוד בחברון, ונבחן את חידת היעלמו של כלאב ממאבקי הירושה של בית דוד. 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק ג - אבנר עובר למחנה דוד אבנר בן נר מסתכסך עם איש בושת בפרשת רצפה בת איה, ועורק למחנה דוד. מה הרקע לסכסוך זה? מדוע מבקש דוד כתנאי מוקדם להשיב אליו את מיכל בת שאול? האם לקיחת מיכל מפלטי בן ליש הייתה מעשה נכון? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק ג - יואב הורג את אבנר ניסיונו של אבנר בן נר לאחד את הממלכה נכשל, בגלל הריגתו בידי יואב. מהי עמדת המקרא בפרשה זו? מה גרם המעשה לדוד, וכיצד הגיב דוד על כך? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק ג - בין דוד ליואב האם הייתה לדוד אחריות מסוימת לרצח אבנר? מדוע הותיר דוד את יואב בתפקיד שר הצבא, ומה המחיר ששילם על כך? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק ד - הריגת איש בושת ר?כ?ב וב?ע?נ?ה רוצחים את איש בושת. מדוע? איך קשור המעשה להיותם תושבי בארות? כיצד יש להבין את רצף הפסוקים הקשה, ומהו הנוסח המפתיע הנמצא בתרגום השבעים לפסוק ו? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרקים ד-ה - הריגת איש בושת ומשיחת דוד למלך על ישראל סופם של ר?כ?ב וב?ע?נ?ה: מדוע נהג דוד בדרך זו? ולמה חשבו רכב ובענה שתגובתו תהיה שונה? חלקו השני של השיעור ידון בפסוקים הראשונים של פרק ה', שבהם מתוארת משיחת דוד על כל ישראל. 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק ה - כיבוש ירושלים לאחר שהומלך על כל ישראל, פונה דוד לכבוש את יבוס-ירושלים ולהפוך אותה לעיר הבירה. מדוע בחר דוד דווקא בירושלים? מה פשרם של הפסוקים הקשים בפרק בעניין העיוורים והפיסחים? ומהו 'הצינור'? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק ה - התבססותה של מלכות דוד פרק ה' מתאר מהיבטים שונים ובמבנה ספרותי מעניין את ביסוסה של מלכות דוד. השיעור יעסוק במבנה הפרק, במשמעותן של המלחמות הראשונות עם הפלשתים ובחידת ילדיו הראשונים של דוד בירושלים. 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק ו - פרשת עוזא העלאת הארון לירושלים הייתה לכאורה צעד מתחייב, ואף על פי כן, בשלב הראשון היא הסתיימה בטרגדיה: מותו של עוזא. מה היו נסיבות מותו, ובאיזו מידה היה לדוד עצמו חלק בהן? מה גרם לטעויות השונות שליוו פרשה זו? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק ו - העלאת הארון וצחוקה של מיכל כיצד הצליח דוד לתקן את הפגמים שהתגלו בהעלאת הארון הראשונה? למה צחקה מיכל לדוד, ומדוע הגיב דוד בחריפות גדולה כל כך? מדוע לא היה למיכל ילד עד יום מותה? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק ז - חזון נתן: מדוע לא בנה דוד את בית המקדש פרק זה הוא מן החשובים בפרקי הנביאים, ועיוננו יעסוק באחד מנושאיו המרכזיים: מדוע לא בנה דוד את בית המקדש? ומה היחס בין חזון נתן לבין דברי דוד בספר דברי הימים כי הקב"ה מנעו מבניין המקדש מפני ששפך דמים רבים והיה איש מלחמות? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק ז - חזון נתן: מלכות הנצח של בית דוד ה' אמנם דחה את בקשתו של דוד לבנות את בית המקדש, אך הוא הבטיח לו מלכות נצח בעם ישראל. האם יש קשר בין הדברים? האם מלכות הנצח הזו מותנית? כיצד הגיב דוד על חזון נתן? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק ח - מלחמות דוד (א) לאחר חזון נתן מתוארת סדרת ניצחונות צבאיים של דוד על עמי הסביבה. מה היחס שבין פרק זה לבין הפרק הקודם, הפותח במילים "ו?י?ה?י כ??י י?ש??ב ה?מ??ל?ך? ב??ב?יתו? ו?ה' ה?נ?יח? לו? מ?ס??ב?יב מ?כ??ל א?י?ב?יו" (ז', א)? מדוע נהג דוד במואב באופן אכזרי במיוחד? מדוע עיק?ר דוד את הרכב של ארם, ומה ההבדל בינו לבין שאול בעניין זה? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק ח - מלחמות דוד (ב) בין ספר שמואל לספר דברי הימים יש הבדל מהותי בשאלה אם היה לדוד חלק בבניין המקדש. מה טעמו של הבדל זה, וכיצד הוא משתקף בפרקנו? ומה לפסוקי סיכום באמצע הספר? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק ט - דוד ומפיבושת בפרקנו מתחילה פרשת ציבא ומפיבושת. בהמשך הספר מתברר שבין שני האנשים האלה שררה מערכת יחסים בעייתית מאוד. מי מהם הוא 'האיש הרע'? האם שורש הסכסוך ניכר כבר בפרקנו? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק י - דוד ומשלחת המנחמים לעמון מחווה של רצון טוב שעשה דוד – שליחת מנחמים למלך בני עמון – הסתיימה במפח נפש ובהשפלתם של חברי המשלחת. מה הסיבה הרוחנית להשפלה זו? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק י - שתי המלחמות עם עמון וארם לאחר השפלתה של משלחת המנחמים יצאו דוד ויואב למלחמות נגד עמון ובני בריתם הארמים. מה ההבדל בין שתי המלחמות? וכיצד קשורים האירועים בפרק זה לפרשת דוד ובת שבע? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק יא - פרשת דוד ובת שבע (א) פרשת דוד ובת שבע היא מן האירועים הקשים ביותר במקרא. בשיעור נעסוק, בין היתר, בשאלות האלה: האם יש בפרק מפתח להבנת נפילתו של דוד? מה הקשר בין נפילה זו ובין המלחמה המתוארת בפרק הקודם? מדוע סירב אוריה לרדת אל ביתו? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק יא - פרשת דוד ובת שבע (ב) בשיעור זה נמשיך לעסוק בפרשת דוד ובת שבע, ובעיקר בשליחתו של אוריה החתי למוות. האם ביצע יואב את פקודתו של דוד במלואה? האם היה נאמן לדוד? וגם: מהי נקודת הזכות של דוד בכל הפרשה? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק יב - כבשת הרש מדוע היה צורך במשל כדי להעמיד את דוד על חטאו? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק יב - העונש והתשובה השיעור עוסק בעונשים שהוטלו על דוד, בוחן את השאלה מדוע לא איבד דוד את מלכותו בעקבות הפרשה – הנראית כחמורה הרבה יותר מחטאיו של שאול קודמו – וננסה להבין את התנהגותו של דוד לאחר מות הבן. 05 - שיעורים בספר שמואל ב

עמודים