שעורים בחושן משפט
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין חב לאחריני מתודולוגיה
הרב משה טרגין תמיכה חיצונית לעדות ההלכה מעניקה לעדות של שני עדים כוח כמעט מוחלט, אך ייתכן שבשל כך מוטלת עליהם גם מגבלה: אי אפשר לתמוך עדות בראיה משפטית נוספת, כמו 'מיגו' או שבועה. מה קורה כאשר עדותם של העדים אינה מספיקה, כמו במקרים של `תרי ותרי`, `כיוון שהגיד` או עדים שהם נוגעים בדבר? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הקדמה למתודולוגיה תלמודית השיעור מציג את מתודיקה ללימוד תלמוד שהוא סגנון אנליטי המכונה `דרך בריסק`. יש גם סגנונות אחרים ללימוד תלמוד ואין סגנון אחד עדיף. כמו כן אין טכניקה אחת ויחידה לניתוח סוגיה ובדרכים שונות ניתן להגיע לאותם תוצאות. מטרת השיעורים היא הקניית תבניות ושיטות שיכולות לעזור בלימוד הגמרא. מתודולוגיה
הרב משה טרגין לא תשים דמים בביתך (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין השבת אבידה (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין הגדרת גמר דין אדם שחייב את עצמו לשלם או להישבע - האם הוא יכול לחזור בו מחיובו? מה פשר השלב של `גמר דין`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מיגו דזכי לנפשיה שליח יכול לזכות את משלחו גם במקום שחב לאחריני, מדין `מיגו דזכי לנפשיה - זכי נמי לחבריה`. מהו יסוד דין זה? האם השליח זוכה קודם לעצמו ואחר כך למשלחו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין השבת אבידה (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין נוגע בדבר מי שהוא נוגע בדבר - פסול מלהעיד על אותו דבר. מהו אופי הפסול? האם קיים חשש שהוא ישקר, או שהפסול הוא פורמאלי, ונובע מהגדרתו כ'בעל דין' ולא כ'עד'? נפקא-מינות לחקירה זו: האם חל על קרוב דין `תחילתו וסופו בכשרות`? מה דינה של כת שנמצא אחד מהם קרוב או פסול? מהו המקרה של `כבר העידו עדים הראשונים`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ערב מתודולוגיה
הרב משה טרגין לא תשים דמים בביתך (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין רבי חייא קמייתא לדעת רבי חייא, אדם שנתבע על סכום מסוים והכחיש הכל, ובאו שני עדים והעידו שהוא חייב חלק מהסכום - חייב להישבע שבועת מודה במקצת על שאר הסכום. מהו טעם הדין? מהו יסוד דין מודה במקצת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין יאוש בעלים (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין טוען וחוזר וטוען - היכולת לחזור מטענה שנטענה בבית דין אדם שחייב את עצמו לשלם או להישבע - האם הוא יכול לחזור בו מחיובו? מה פשר השלב של `גמר דין`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין כיוון שהגיד אינו חוזר ומגיד מהו המקור לדין `כיוון שהגיד אינו חוזר ומגיד`? האם הוא נובע מחשש לשקר, או שזהו אחד מהליכי המשפט? מהן ההשלכות של שאלה זו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מיטב - תשלום נזקים באמצעות קרקע מתודולוגיה
הרב משה טרגין יאוש בעלים (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין בדבר שלא בא לעולם נחלקו האמוראים בשאלה האם ניתן לקנות דבר שלא בא לעולם. מהן סברות המחלוקת? האם הבעיה היא רק בגמירות הדעת, או שמא עצם מעשה הקניין פגום? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ייאוש בעלים (ג) מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין חליפין באילו חפצים ניתן לבצע קניין חליפין? האם יש צורך להשתמש דווקא ב'כלי', או שדי בכל חפץ בעל חשיבות? מהו אופיו של קניין החליפין? מתודולוגיה
הרב משה טרגין יכולתו של הלווה לקנות מחדש את נכסיו הגמרא דנה בדין `שומא הדר`: אדם שהיה חייב כסף, ולא היה לו לשלם ומכרו את שדותיו - יכול לפדות אותם אחרי שהוא משיג כסף. מהו אופיו של דין זה? האם זהו דין מוסרי בלבד, או שהוא מושתת על עקרונות משפטיים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שטרות העולים בערכאות של עכו`ם ודינא דמלכותא דינא האם ניתן, על ידי הכלל של `דינא דמלכותא דינא`, להכשיר שטרות שנכתבו בבתי משפט של גויים? האם יש הבדל לעניין זה בין שטרי ראיה לבין שטרי קניין? מהי סברת הדין של `דינא דמלכותא דינא`? האם בשטרות כאלו צריך להקפיד על כל כללי השטרות הרגילים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין משיכה לקניין יש שני מרכיבים: גמירות דעת ומעשה קניין. מהי משמעותה של המשיכה? האם היא מבטאת שליטה על החפץ, או הכנסה לביתו של הקונה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא לכאורה נראה שדין `שוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא` סותר את הכלל של `אין דבר שבערווה פחות משניים`. מהו אופיו והיקפו של דין זה? האם הוא נובע מגדרי העדות הרגילים, או מגדרי הנאמנות במקום שאין בו עדים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין הגבהה מהו אופיו של קניין ההגבהה? לאיזה גובה צריך להגביה את החפץ כדי לקנות אותו? האם דין `לבוד` חל גם על קניין הגבהה? מתודולוגיה

עמודים