שעורים חו"מ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין ברי ושמא (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין עדים זוממים הגמרא קובעת שיש להתרות בעדים מייד אחרי עדותם, בתוך כדי דיבור. מהו יסוד דין `תוך כדי דיבור`? ומהו תפקידה של ההתראה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפקיד הפשרה במערכת המשפט ההלכתית מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברי ושמא (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין שליחות לדבר עבירה מתודולוגיה
הרב משה טרגין חיובי שואל מדוע שואל חייב לשלם על נזקים שאירעו באונס? האם השואל מקבל על עצמו תשלומים אלו, או שהוא נחשב בעלים חלקיים על החפץ המושאל? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מאי חזית דדמא דידיה סומק טפי מתודולוגיה
הרב משה טרגין שליח בית דין שהרג בשוגג המשנה במכות כותבת ששליח בית דין שהכה אדם במצוַת בית הדין והרג אותו בשוגג - אינו גולה. מהם יסודותיו של דין זה? מהו היחס בין קביעת מספר המלקות ע`י בית הדין באומד לבין מספר המלקות הקבוע בתורה? מתודולוגיה
הרב שלמה לוי נזקי שכנים האם יש הבדל בין נזק עקיף לבין נזק ישיר? האם אדם יכול למחול לשכנו על דברים מסויימים? מהי `חזקת תשמישין` ומה הקשר בינה לבין היזק ראייה? מהו מעמדו של החוק העירוני במסגרת ההלכה? נושאים בהלכה
הרב דניאל וולף ריבית בעידן המודרני מהי ריבית? מדוע נושא הריבית הוא בעייתי במיוחד במציאות המודרנית? השיעור עוסק בהיתר הנקרא 'היתר עסקה' ובבעיות העולות מהיתר זה. נוסף על כך, עוסק השיעור בפתרון נוסף לבעיית הריבית על ידי הגדרת התשלום הנוסף כקנס. נושאים בהלכה
הרב שמואל שמעוני הגוזל חפץ ועלה ערכו הגוזל חפץ ועלה ערכו עיון בחושן-משפט
הרב שלמה לוי התדיינות בערכאות וסמכויות השיפוט
הרב שלמה לוי בעלות על חפצים שניצלו מהשואה האם ליהודים שניצלו מהתופת, או שנרצחו בה ר`ל, יש עדיין בעלות על רכושם במקרה שאנשים אחרים קנו אותו ומשתמשים בו? האם רכוש זה נחשב כחפץ 'לאחר ייאוש'? מהו הדין של 'זוטו של ים', והאם הוא שייך במקרה זה? האם שייך כאן השיקול ההלכתי של 'לפנים משורת הדין'? מה קרה בפועל בגטו בקובנא?
הרב שלמה לוי יורד לתוך אומנותו של חבירו
הרב שלמה לוי מחוסרי אמנה
הרב מיכאל רוזנצוייג איסור מזיק ממון חבירו
הרב בנימין תבורי כי לי בני ישראל עבדים מדוע אסור לאדם למכור את עצמו לעבד? מדוע רוצעים את אוזנו של עבד שאינו רוצה להשתחרר אחרי שש שנים? כיצד יכול אדם להשכיר את עצמו לפועל או לקבלן - והלא הוא משועבד רק לקב`ה?
הרב שלמה לוי דיני אונאה מהי ההגדרה של איסור אונאה? איזה מחיר נחשב למחיר מופקע? מה דינו של מוכר שגבה מחיר מופקע - האם המקח מתבטל, או שהוא צריך רק להחזיר את סכום האונאה?
הרב ברוך גיגי אונאת דברים מהי אונאת דברים? מהו יסוד האיסור? מה הקשר בין אונאת דברים לבין אונאת ממון? מה היחס בין אונאת דברים לבין הלאו של `לפני עיוור` ולאיסור `גניבת דעת`, ובין האיסור הכללי לבין האיסור המיוחד לגרים?
הרב אהרן ליכטנשטיין העברת נחלה ותפיסת מקום המוריש האם יש להבחין בין ירושה טבעית לירושה מלאכותית? האם ישנן הבחנות נוספות שיש לעשות, כמו בין ירושת בכור לשאר האחים, ירושה ישירה לירושה עקיפה וכדו'? מהו היחס שבין הירושה הממונית ובין מעמדו של המוריש כממלא מקומו של הנפטר? באילו תחומים נוספים קיים מושג הירושה הכולל בעלות ממונית כלשהי, אך גם מעמד אישי? האם כל ירושת נחלה מתבצעת הן במישור הממוני והן בתפיסת מקומו של המוריש, או שמא ישנו ערוץ נחלה נוסף, אשר בו אין כניסה לנעלי המוריש, אלא קבלה ממונית של נכסיו ותו לא?
הרב שלמה לוי פרוזבול

עמודים