סוכות - הורדת חידושים לארץ

  • הרב יצחק ברט

הורדת חידושים לארץ

"ויותר שהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את העם ואיזן וחיקר, תיקן משלים הרבה" (קהלת י"ב, ט)

"הקדמה אחת מובאה בספרים, ומטו בה משמיה דרבינו אור ישראל וקדושו מוהר"י הבעש"ט ז"ל, בעניין מה שעינינו רואות לפעמים שיש איזה חומרא ותמיהה בתורתנו הקדושה, הן בנגלות והן בנסתרות, עד שהחכם מישראל צריך לשום לבו לחקור ליישב הדבר, ולפעמים צריך לדרוש זמן כמה שבועות. ואחר כך יראה שחכם אחד פשוט ישיג מעצמו דבר זה בלי חסרון כלל, רק בשלמות כמו החכם הגדול שהשיג על ידי גודל הטורח והעיון.
ואמר ע"פ משל, כלי זהב מרוצף באבנים טובות שהוא נחמד למראה עד מאוד עמד במקום גבוה בראש פינה, ובלתי אפשר היה להורידו מחמת גודל הגובה. וכל אדם יחשוק מאוד לראותו היטב, אבל הוא בלתי אפשרי מחמת גובהו, שאין יד האדם משגת להורידו. ובא חכם אחד בגודל התחכמות פעולותיו והורידו והעמידו על השולחן, ואחר כך כל אדם רשות ויכולת בידו ליקח הכלי בידו. ובשביל זה רחוק יהיה בינם ובין החכם, שהם מחזיקים הכלי בידם אחר שהחכם הורידו, ולו עיקר השבח שהורידו.
כמו כן, כל חידוש בתורה הוא אור גנוז בשמי מרומים, בתחות כורסיא דמלכא קדישא. והחכם הראשון, לגודל קדושתו ששט למעלה למעלה למקום האור והורידו למטה, ואחרי כי הורידו למטה ואמר אותו חידוש, אזי נקל לכל אדם להשיגו, אחרי שהאור הוא בעולם הזה. עד כאן דברי פה קדוש מוהר"י בעש"ט ז"ל". (בעש"ט עה"ת, שיר השירים א)

התורה קדמה לעולם ומשפיעה עליה, ושבעים פנים לתורה. כל פן ופן - יש לו את זמנו הראוי לו להתגלות, וכל פן ופן משפיע על העולם בדרכו. משעה שהגיע זמנו של חידוש להתגלות, ומשעה שהחכם והצדיק הורידו לארץ וגילה אותו, הרי הוא מצוי בעולם וכל הרוצה לנוטלו יכול לעשות זאת. אולם לפני אותה עת, כאשר החידוש עדיין גנוז, אזי אין אדם יכול להשיגו. כביכול, הוא אינו אחד משבעים הפנים של התורה באותה עת. רק משהגיעה שעתו של החידוש, רק משבאה העת שאליה הוא מתאים - אז יגלה אותו אחד הצדיקים, ואחריו יוכלו לגלותו כל לומדי התורה האחרים.