סעודת פורים אל תוך השבת

  • הרב אביעד ברטוב

סעודת פורים אל תוך השבת

בפני היהודים היושבים בפרזים, שיסעדו השנה את סעודת הפורים שלהם ביום שישי, עומדת בעיה. הגמרא בגיטין (לח ע"ב) מספרת על משפחה בירושלים שקבעה סעודה בערב שבת, ובעקבות זאת נעקרה מן העולם. השולחן-ערוך (רמ"ט) קובע את גדרי הסעודה המותרת בערב שבת: "אסור לקבוע בערב שבת סעודה ומשתה שאינו רגיל בימי החול, ואפילו היא סעודת אירוסין, מפני כבוד השבת, שיכנס לשבת כשהוא תאב לאכול. וכל היום בכלל האיסור. הגה: וסעודה שזמנה ערב שבת, כגון ברית מילה או פדיון הבן - מותר, כן נראה לי וכן המנהג פשוט... אבל מצוה להמנע מלקבוע סעודה שנהוג בה בחול מתשע שעות ולמעלה".

בערב שבת מותר לאכול סעודה שרגילים לאוכלה בכל יום, אבל אסור לאכול סעודות חריגות, אפילו אם הן סעודות מצווה כגון אירוסין. לתקנה זו שתי סיבות: ראשית - העיסוק בצרכי הסעודה עלול לפגוע בהכנות לשבת וממילא בכבוד השבת; ושנית - יש לסעוד את סעודת השבת מתוך רעבון, וסעודה בערב שבת עלולה להשביע. לכן פוסק השולחן-ערוך שגם את הסעודות הקבועות - יש להקדים לשעה התשיעית (בערך 14:50).

כפי שראינו, הרמ"א מעיר שמותר לערוך בערב שבת סעודות מצווה התלויות בזמן, כגון סעודות פדיון הבן וברית מילה. מסיבה זו, פסק המהרי"ל (שו"ת סי' נ"ו) שמותר לערוך בערב שבת סעודת פורים: "סעודת פורים ביום ו' מתחילין בהיתר קודם סמוך למנחה [קודם תשע שעות, שהוא סמוך למנחה]". מהמהרי"ל נראה שיש להתחיל את הסעודה עד השעה התשיעית, אך אין בעיה להמשיך את הסעודה לתוך השבת. ב"ערוך השולחן" (רמ"ט, ז) מובא שניתן להתחיל את הסעודה עד השעה העשירית (15:50), ובסידור היעב"ץ וב"משנה ברורה" (תרצ"ה, י) מובא שצריך להתחיל את הסעודה קודם חצות (עד 11:50). ואכן, הרמ"א פסק ש"שכשחל פורים ביום שישי - יעשו הסעודה בשחרית משום כבוד שבת" (או"ח תרצ"ה, ב). מכל מקום, ברור שבדיעבד - אדם שלא התחיל את הסעודה בזמנה יכול להתחיל לסעוד גם אחרי זמנים אלו.

יש אחרונים שכתבו להחמיר ולסיים את סעודת הפורים לפני חצות, משום החשש לפגיעה בכבוד השבת. מקור לחומרה זאת לא מצאנו, שהרי הרמ"א מתיר במפורש להתחיל סעודות מצווה התלויות בזמן בערב שבת ואינו מגביל את זמן סיומם. אדם הרוצה לסעוד את סעודת הפורים אל תוך השבת - צריך לנהוג כפי שכותבת הגמרא בפסחים ק ע"א, ועם השקיעה - לפרוש מפה, לקדש קידוש היום ולהמשיך בסעודה, ולהתפלל ערבית אחרי תום הסעודה.