SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

ספר יהושע כהמשך לחמשת חומשי התורה

  • הרב עמיחי שהם

הקדמה קצרה

במסגרת העיון בנביאים ראשונים, ננסה להקיף במהלך השנה את הספרים יהושע, שופטים ושמואל לפי סדרם. את המסגרת הזו נפרוץ לקראת שבתות שבהן נקרא הפטרה מספר מלכים, אז נעסוק בהפטרה. דברי התורה יתבססו על מאמרים שונים, וכן על שיעורים ורעיונות ששמעתי בישיבת הר עציון.

קודם שנתחיל בספר יהושע, נעיר שהספר מחולק לשלושה חלקים: פרקי הכיבוש (א'-י"ב), פרקי ההתנחלות (י"ג-כ"ב) ושני פרקי סיום (כ"ג-כ"ד).

ספר יהושע כהמשך לחמשת חומשי התורה

"אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הוא". (נדרים כב ע"ב)

הגמרא קובעת כי אילו ישראל לא היו חוטאים, היה מכיל התנ"ך שלנו רק שישה ספרים: חמשת חומשי התורה וספר יהושע. כל שאר ספרי התנ"ך נכתבו רק כתגובה לחטאי עם ישראל. כלומר, ספר יהושע הוא חלק מתורת משה, והמשך ישיר לחמשת חומשי התורה. באופן פשוט נראה להסביר שכיבוש הארץ וההתנחלות בה הם המשך מלאכתו של משה, ובעצם יהושע ביצע מה שמשה היה צריך לבצע, אלמלא נמנע ממנו להיכנס לארץ.

בסוף הספר, אנו מוצאים שגם יהושע עצמו מבין כך את מהותו של ספרו. בפסוקי הסיום (כ"ד, כו) נאמר: "ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת א-לוהים, ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת האלה אשר במקדש ה'...". פסוק זה מזכיר לנו פסוק מקביל מספר שמות (כ"ד, ד): "ויכתוב משה את כל דברי ה', וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל". יהושע רואה את ספרו כחלק מתורת משה, ועל כן הוא מצרף אותו לחמשת חומשי התורה, או לפחות מניח אותו ליד ארון הברית ביחד עם תורת משה (כך ביאר תרגום יונתן). בנוסף, יהושע מקים מצבה המזכירה לנו את המצבה שהקים משה למרגלות הר סיני.

למעשה, הקשר שבין ספר יהושע לבין התורה מובהר כבר בתחילת הספר, הממשיכה את אירועי סוף ספר דברים ("ויהי אחרי מות משה עבד ה'..."), ומקבילה באופן בולט לפסוקים מספר דברים: "כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו" מקביל לדברי ה' למשה (דברים י"א, כד), והקביעות "לא ארפך ולא אעזבך" ו"חזק ואמץ" כבר נאמרו ליהושע ע"י משה (דברים ל"א, ז-ח). מקבילות אלו רק מחזקות את הקשר שבין ספר יהושע לבין חמשת חומשי התורה. קשר זה מבטא את הרצף מתקופת המדבר לתקופת הנחלה, את הרצף מהנהגת משה להנהגת יהושע, ואת הרצף המשמעותי מציוויי התורה במדבר לקיומם הממשי בארץ ישראל.