עדות קרובים

  • הרב ירון בן צבי

</p> <p>בית המדרש הוירטואלי</p> <p>


 


דף יומיומי

ראש השנה דף כב – עדות קרובים

במסכת סנהדרין אנו למדים שאב ובנו, וכן קרובים נוספים אינם מצטרפים להיות עדים, בסוגייתנו נידונה השאלה האם דין זה נכון גם לגבי עדות החודש. למסקנה, לאחר שהנושא נידון, נאמר כי הלכה כרבי שמעון שקרובים מצטרפים יחד להעיד בעדות החודש:

אמר טבי בריה דמרי טבי, אמר מר עוקבא אמר שמואל: הלכתא כרבי שמעון.

הקושי בהכרעת ההלכה הוא בכך שבשלב קודם בסוגיה נסתר פסק זה של רבי שמעון על ידי רב הונא פעמיים, ואם כן כיצד נפסקו בכל זאת דבריו להלכה? יתר על כן, הרמב"ם (קידוש החודש, ב, א) המאירי וראשונים נוספים פסקו שקרובים אינם כשרים להצטרף יחד לעדות החודש - דברים אלה הינם כנגד דבריו של רבי שמעון, וממילא יוצא שראשונים אלה פסקו כנגד האמור בגמרא:

אין כשר לעדות החדש אלא שני אנשים כשרים הראויים להעיד בכל דבר ודבר, אבל נשים ועבדים הרי הן כשאר פסולי עדות ואין מעידין, אב ובנו שראו את הירח ילכו לבית דין להעיד, לא מפני שעדות החדש כשרה א בקרובים אלא שאם ימצא אחד מהן פסול מפני שהוא גזלן וכיוצא בו משאר הפסלנות יצטרף השני עם אחר ויעיד, וכל הפסול לעדות מדברי סופרים אף על פי שהוא כשר מן התורה פסול לעדות החדש .

יתכן וניתן ליישב את הקושי על פי הגירסה של רבי עקיבא איגר בגיליון הש"ס, לדבריו הגירסא הנכונה היא 'אין הלכה כרבי שמעון'; ראיה לדבריו ניתן להביא מדברי הרמב"ם בפירוש על המשנה (ם מסכת ראש השנה פרק א משנה ז):

מי שמכשיר עדות החדש בקרובים לומד ממה שאמרה תורה ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר החדש הזה לכם, עדות זו תהא כשרה בכם. וחכמים אומרים עדות זו תהא מסורה לכם, כלומר שראיית החדש ענינה מסור לבית דין לא לכל אדם שראהו יכול לעשות חג לפי ראייתו. ואין הלכה כר' שמעון..

מניסוח זה נראה כי הגרסא שהייתה בפני הרמב"ם היא שאין הלכה כרבי שמעון – לפי גירסא זו פסיקת הגמרא תואמת את דברי רב הונא ואת פסק ההלכה של הראשונים.

הרב ירון בן צבי