עלון שבות גליון 22

  • רבני ותלמידי הישיבה

סיון תשל"ב

בפתח הגליון

שלהי סיון – ימים שלאחר חג השבועות; לאחר מעמד הר סיני ונתינת תורה לעם ישראל; לאחר שראתה שפחה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי; אחרי שנשמות כל ישראל הסתופפו בצל אותו הר, את אשר ישנו היום ואת אשר איננו היום, וכולם כאחד חזו בנתינת תורה לישראל לאחר שכולם זכו לעלות בהר ה'; לאחר השעות המרוממות הללו – חוזרים ובאים ימי החולין, שבים איש למחנהו ואיש להלו, והשאלה המדהדת עתה היא – "מי יקום במקום קדשו?!" מי יצליח לשמור על ההשגים של השעות הגדולות שחלפו. מי יצליח להמנע מהדרדרות לחיי היום-יום, לדאגות האישיות, לצרכים הגשמיים. מי יצליח לשוב לעסקיו ולעניניו בלא לאבד חלילה את המתנה היקרה.

ויתירה מזאת – השאלה אינה רק מי ישמור על השגיו, אלא "מי יקום", מי יתבסס, מי ימשיך להתקדם ולעלות מאותן מריגות גבוהות עליהן כבר דרך. מי יצליח לנצל את הברק שהזיק לרגע כמקור אור להמשך הדרך.

ואמנם, כל ההשגים שנרכשו במתן תורה אינם השיא. יש להעזר בהם ולנצלם להמשך העליה.

במתן תורה הגיעו בני-ישראל לשלב של הקדמת "נעשה" ל"נשמע". הגיעו למוכנות לקבל תורה ומצוות בלי כל ערעורים והרהורים. הצילחו ביציאתם מבית-העבדים לבטל את שאיפותיהם ורצונותיהם האישיים; לשים עצמם כמדבר – ולקבל את מתנת הקב"ה.

אולם לאחר שלב ה"נעשה", לא נפקד גם מקומו של ה"נשמע". לאחר שמגיעים לאמונה תמימה מושלמת, לקבלת כל החוקים והגזירות בלב שלם ובלא שמץ של תהיות – מעתה יש מקום גם להבנה. יש מקום לגלות את הנסתר מעבר למסך החוקים. תרי"ג מצוות מהוות חטיבה אחת מאוחדת כשכל פרטיה ודקדוקיה משתלבים בתוכה ומשלימים אותה. לפי שעה – לא כל פרטי המצוות מובנים ומובהרים לנו, ולא נראה לעינינו כיצד באמת כלם משתלבים במערכת השלימה, ולכלם תפקיד בדרך למטרה הכללית. אולם ככל שהמוכנות לשמור ולעשות ולקיים את כל חוקי המלך הללו רבה – כן גדל הפתח להבנתם. וטיפין טיפין מתבררים הדברים והתמונה המושלמת הולכת ומתגלית. "דברים שלא נגלו למשה – נגלו לר' עקיבא וחביריו" (במד"ר פי"ט, ד'). ואעפ"כ עדיין מצויים אנו בחשכת ליל, וחוקי התורה הם עבורנו עדיין בבחינת "חוקה חקקתי גזירה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזירתי" (שם, א'). אולם, לעת ערב – יהיה אור, ותתגלה התמונה השלימה בכל זהרה. יתבהר כיצד באמת "משפטי ה' אמת צדקו יחדיו", וכולם כאחד, על פרטי פרטיהם ודקדוקי דקדוקיהם מובילים לקראת אותה מטרה. "דברים המכוסים מכם בעוה"ז – עתידים להיות צופים לעוה"ב" (שם, ד).

* * *

לגלות דברים נסתרים מאלון שבות – קצת קשה. בקורי כל החבר'ה מהצבא בישיבה כה תכופים עד שנדמה שאין מה לחדש ולספר. מלבד הקבוצה השריונאית הגדולה שחגגה עמנו פה את חג השבועות, מזדמנים בתכיפות גם אנשי המבצעית, הדרומיים והצפוניים.

ובכל זאת – אולי יתחדש משהו למישהו.

בימים אלו שוהה הרב ליכטנשטין בחו"ל. מלכתחילה תוכננה נסיעתו לשבועיים והוא מתעתד לחזור בשבוע זה.

במדפי הספרים – מתרבים החידושים. לאחרונה נתרמה תרומה נכבדה שיועדה לרכישת ספרי הלכה ושו"תים, הפעם נרכשו גם הרבה מדברי אחרונים בני זממנו על בעיות דורנו. ואולי סוף סוף בזכות התרומה האחרונה יתארגן גם מקום לאוצר ספרים, לא בתוך בית-המדרש.

בקורים להם זכינו בתקופה האחרונה – בקור אחד צבאי, של האלוף להט, שהצליח לבלות כאן בישיבה כשלש שעות. בקור שני, של נציג "יד אבי הישוב", יד המסייעת בבניית הישיבה. תוצאותיו של בקור זה כולן ב"נסתר". נקווה רק שגם סופו של "נסתר" זה להתגלות.

ואחרון חביב – גבריאל לאופר, אליו שלוחות ברכותינו לרגל נשואיו – בשעטו"מ!

אליהו בלומנצוויג

עוד בעלון

לפרשת השבוע

אמונה ותפילה (א) / הרב יהודה שביב

יעקב ועשו (ג) / אלחנן בן-נון

חובת זימון לאוכלים בעמידה / הרב יהודה עמיטל

בלכתך בדרך