עלון שבות גליון 24

  • רבני ותלמידי הישיבה

ו' כסלו תשל"ג

בפתח הגליון

פרשיות השבוע שבהן עסוקים אנו בשבתות אלו, מעלות לפנינו את השלישי שבאבות האומה – יעקב אבינו, שורשו של כלל ישרא, אביהם של שנים עשר שבטי ישראל שאף אחד מביניהם לא נדחה מחוץ לכנסת ישראל. "'ויהיו בני יעקב שנים עשר' – מלמד שכולן שקולים כאחת".

"תתן אמת ליעקב". מדתו של יעקב – אמת. אולם דרך ארוכה ומפותלת עושה יעקב אבינו עד שמגלה הוא את האמת. מהלכים רבים ומסובכים עוברים עד שהאמת צצמה ומתגלה, ועד שהיא הולכת ומתבררת ומתבהרת. יעקב עושה את דרכו בחשיכה ובאפילה, בגאיות צלמות, ודוקא שם הולך הוא לחשוף את אור האמת. נוטש הוא את מולדתו, את ארץ הקודש, ונושא את רגליו חוצה לארץ – שם עתיד הוא להניח יסוד לעם שעתיד לגלות בעולם את האמת לאמיתה. מסובב הוא בדרכים עקלקלות בין עשו הרשע ולבן הארמי הרמאי. ובמגעיו עם אלו – אחיהם הוא למרמה ולערמה, לשקר ולאונאה. ודווקא בדרכים אלו מתקדם יעקב, ובאמצעים אלו משתמש הוא למטרותיו, גם אלו מסייעים לגילוי האמת, גם בהם יש אור שאפשר לנצלן ולהסתייע בו לגילויה של האמת.

בטרם יוצא יעקב לדרכו, מקבל הוא בדרכי מרמה את ברכת אביו שהיתה מיועדת לעשו. אותה ברכה שיועדה למרוחק מהקדושה – ניטלת אף בעל כרחו של יצחק וניתנת ליעקב. לא רצון בשר ודם מעניק לו את הברכה. רצון הבורא הוא שיעקב יקבל אותה ברכה הראויה להולך בחשך, שיעקב יזכה בכוחות למצוא ולגלות את האור המוסתר מעבר לענני אפילה. עם כוחות אלו יכול יעקב לצאת למילוי תפקידו בעולם.

ובראשית דרכו לחרן – מתקן יעקב תפילת ערבית. תפילה בעת חשיכה, בעת הסתרת האור. השמש מקדימה לשקוע, היום הופך ללילה, האור נעלם וחושך יורד לעולם – כאן עומד יעקב אבינו ונושא תפילה.

דרך ארוכה, שאינה מניחה לו לישב בשלווה, עושה יעקב עד שמגלה הוא את פנימיותו, עד שמוציא הוא לאור העולם את שם ישראל שבו. לא איש מרמה ושקר, לא יעקב יאמר עוד שמו, כי אם ישראל, כי שם ה' נקרא עליו. לא שיבוטל שם יעקב, הדרכים העקובות קימות אף טפלות הן לגלוי של ישראל. אינן אלא אמצעים למטרה.

במאבק עם שרו של עשו, עם כוחות אמצעים המנהיגים את אומות העולם נוצח יעקב. עולה הוא בכוחו על מלאכים, בחתרו להנהגה ישירה של הקב"ה. ובהצלחתו – מתברר שאכן כן הוא, שאכן ישראל הוא, מתגלה הפנים האמיתי שהוא חלק אלו-ה ממעל, ומכאן מעלתו על של המלאכים. מתגלה הנשמה, שחותם הקב"ה טבוע בה, וחותמו – אמת.

ומשנצח – "ויזרח לו השמש". חמה מקדימה לצאת מנרתיקה, הלילה הופך ליום, נדחה החושך ומתגלה האורה. (עפ"י שפ"א)

אליהו בלומנצוויג

עוד בעלון

לפרשת השבוע

אבות ומצוות / יואל עמיטל

נטיעה וזריעה - ברכה וקללה / יואל בן-נון

אמונה ותפילה (ג) / הרב יהודה שביב

הוצאת ספר תורה לשטח אימונים / הרב יהודה עמיטל

בלכתך בדרך